Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż barierek ochronnych, wymiana ogrodzenia, wymiana bramy wjazdowej

Przedmiot:

Montaż barierek ochronnych, wymiana ogrodzenia, wymiana bramy wjazdowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gryficach
ul. Niekładzka 9
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel. 509681438, tel. 913842624
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 509681438, tel.
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt: ,,Stacja pomp Włodarka 1 i Ninikowo - montaż barierek ochronnych, SP Karcino - wymiana ogrodzenia, SP Głowaczewo - Wymiana bramy wjazdowej"

Dokument nr: SZ.NW.2811.142.2021.MP

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/ do dnia 29.07.2021 r. do godz. 10.00

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
5. Zakres zamówienia: zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1.1), a w szczególności w nim zawarty przedmiar robót (załącznik nr 1.3).
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia), Wykonawca powinien:
- posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
- posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli wymagana).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. Cena oferty ma charakter ceny ryczałtowej tj. ceny określonej za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto pozostanie niezmienna bez względu na zaistniałe okoliczności. Cenę oferty należy podać z podatkiem od towarów i usług VAT (brutto), z wyszczególnieniem kwoty podatku VAT 23% i kwoty bez podatku VAT (netto). Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 23%. Oferent podając cenę w ofercie powinien uwzględnić wszystkie czynności i wymagania, składające się na wykonanie zamówienia określone w załączonym przedmiarze oraz umowie. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Komunikacja między Zamawiającym a Oferentami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Celem złożenia ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Oferent korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Oferty oraz dokumenty czy oświadczenia składane razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Oferentów. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę" Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składanej nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie. Oferta musi zawierać: wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 2
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: Wykonawca zostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania.

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej ,,RODO", Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie), REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych" lub poprzez Regionalnego Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: pod adresem e-mail: riod.szczecin@wody.gov.pl, telefonicznie: (+48 91)4411273 lub pocztą pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70 - 030 Szczecin z dopiskiem ,,Regionalny Inspektor Ochrony Danych".
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Stacja pomp Włodarka 1 i Ninikowo - montaż barierek ochronnych, SP Karcino - wymiana ogrodzenia, SP Głowaczewo - Wymiana bramy wjazdowej" nr postępowania SZ.NW.2811.142.2021.MP, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składaj.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne wzglądy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
Maciej Porzycki - Nadzór Wodny Gryfice, tel. 509681438 Sebastian Przybytek - Nadzór Wodny Gryfice tel. 913842624

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.