Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,USKOM" sp. z o.o
ul. Elektryczna 9
67-120 Kożuchów
powiat: nowosolski
tel. 68/355-22-08
Województwo: lubuskie
Miasto: Kożuchów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68/355-22-08
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIK-fotowoltaika /2021
z dnia 22.07.2021 r.
Postępowanie prowadzone na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych ze
środków własnych lub współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej poniżej 30 000
euro oraz zamówień sektorowych (...)" stosowanego w Przedsiębiorstwie Usług
Komunalnych ,,USKOM" Sp. z o.o. w Kożuchowie i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
2. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 3 (trzech sztuk)
instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 3 kWp w następujących lokalizacjach:
a. ZADANIE A - Kożuchów przy Ul. Elektrycznej 9, dz. nr 650/3 na dachu
budynku
b. ZADANIE B - Czciradz, Dz. nr 1/1 Obręb Lasocin
c. ZADANIE C - Mirocin Średni, Dz. nr 2/22
zgodnie z poniższym zakresem:
1) Wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;
2) Wykonanie (dostawa i montaż) instalacji z elementów i urządzeń instalacji
dostarczonych przez Wykonawcę:
a. Panele fotowoltaiczne typu krzemowego o parametrach:
o monokrystaliczne o minimalnej mocy jednostkowej 360 Wp,
o współczynnik sprawności optycznej nie mniejszy niż 20 % dla
warunków STC,
o temperaturowy współczynnik mocy nie większy niż 0.35 %/°K (wartość
ujemna),
o temperaturowy współczynnik napięcia nie większy niż 0.30 %/°K
(wartość ujemna),
o pozytywnej tolerancji mocy min 0/+4,99Wp,
o gwarancja produktowa producenta minimum 15 lat,
o spełniające warunki normy IEC 62716, IEC 61701,
o odporność na PID: zgodnie z normą ICE 62804-1:2015 lub
równoważną.
b. Falowniki trójfazowy o parametrach:
o stopniem ochrony minimum IP65,
o temperaturą pracy-20°C do+60 °C
o monitoring parametrów sieci AC,
o moduł antywyspowy zgodny z norma PN-EN 50549 (daw.50438),
o napięcie zasilające 230/400 V (sieć wyłącznie 3 fazowa),
o sprawność europejska: min. 97 %,
o zastosowany wyłącznik DC,
o wyświetlacz LCD parametrów pracy z komunikatami w języku polskim
o wyposażenie w system łączności wifi, ethernet,
o gwarancja produktowa producenta min 10 lat,
o serwis fabryczny producenta na terenie Polski,
o posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,
o posiadać fabryczną stronę do monitorowania pracy w języku polskim
o powyższe udokumentować kartami katalogowymi.
c. Dostarczenie i zamontowanie pozostałych brakujących elementów instalacji i
urządzeń takich jak:
o Konstrukcja wsporcza paneli,
o Zabezpieczenia instalacji AC i DC,
o Okablowanie.
d. Zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia budowlane.
e. Podłączenia okablowania i zabezpieczeń od strony AC i DC.
f. Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN.
g. Montaż i uruchomienie falowników wraz z konfiguracją i podłączeniem do
internetu.
h. Zgłoszenie instalacji do dystr2. Minimalny okres gwarancji na urządzenia techniczne zainstalowane w ramach
wykonywania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej: na inwertery - 5 lat, na
panele fotowoltaiczne - 20 lat, na pozostałe urządzenia i elementy instalacji - 5
lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Wykonawca udzieli 5 - letniej rękojmi, licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego, na roboty będące przedmiotem zamówienia,
w szczególności na urządzenia techniczne i wyroby budowlane zainstalowane
w ramach przedmiotowego zamówienia.
4. Usługi serwisowe, uwzględniające przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń w
okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza
w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw,
przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd 2
zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym - będą na koszt Wykonawcy,
niezależnie od tego, czy części zamienne i materiały eksploatacyjne wymienione
podczas napraw / przeglądów / konserwacji / regulacji podlegały tej wymianie na
podstawie wymagań określonych w dokumentacji urządzenia, czy z powodu
zużycia lub awarii.
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem
umowy, które powstały na skutel. eksploatacji urządzeń przez użytkownika
niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się przez użytkownika do
instrukcji obsługi urządzeń, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy
użytkownika lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw,
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub
inne nieuprawnione osoby) oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami
losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego
osób w zakresie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Odbycie szkolenia zostanie
potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy, osoby
prowadzące szkolenie oraz osoby przeszkolone.
VII.Kryteria oceny ofert
- wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość oferty 60 % (max 60 pkt)
2. Najdłuższy okres gwarancji 10% (max 10 pkt)
3. Termin realizacji zamówienia: 30 % (max 30 pkt)
Opis sposobu przyznawania punktacji:
najniższa cena wśród badanych ofert
Wartość oferty=...............................x 60 = ilość pkt przyznanych ofercie (We)
cena badanej oferty
udzielona gwarancja (suma lat) badanej oferty)
Gwarancja=.......................................x 10 = ilość pkt przyznanej ofercie (Gc)
najdłuższa udzielona gwarancja wśród badanych ofert
Zamawiający określa, że wymagany, ostateczny i nieprzekraczalny termin
realizacji zamówienia to 15 października 2021 r., przy czym Wykonawca
otrzymuje:
o za termin realizacji zamówienia do 30.08.2021 r. - 30 pkt.
o za termin realizacji zamówienia do 20.09.2021 r. - 15 pkt.
o za termin realizacji zamówienia do 15.10.2021 r. - 0 pkt.
Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1,
a największa to 100. Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego
kryterium. Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla
danego kryterium i wskaźnika procentowego. O wyborze oferty decyduje
najwyższa ilość punktów za wszystkie kryteria oceny. Jeżeli oferenci uzyskają tę
samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał, np.
niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji, a następnie
ten, który wskazał krótszy termin wykonania.
Brak możliwości składania ofert częściowych
VIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Ze składania ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
w stosunku do zamawiającego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 %udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. Termin związania z ofertą - 30 dni.
X. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu
złożonych ofert, a jego uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach. Wybrany
wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania bez
wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn.
XI. Założenia do umowy
1. Zamawiający przewiduje podpisanie standardowej umowy. Projekt umowy
stanowi - załącznik nr 4.
XII. Rozstrzyganie sporów
Spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, w przypadku braku
porozumienia między Stronami, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
terytorialnie dla Zamawiającego.ybutora OSD.
i. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
3) Wytyczne dla instalacji fotowoltaicznej:
o Łączną moc modułów fotowoltaicznych należy tak dobrać - aby moc
generatora DC była większa od mocy falownika o min 10%
(przewymiarowanie),
o Kąt nachylenia podkonstrukcji: 15 - 30 stopni,
o Zakotwienie konstrukcji: konstrukcja balastowa lub kotwiona,
o Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić
z zachowaniem południowego ustawienia,
o Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić w sposób
niepowodujący ich zacieniania.

CPV: 71200000-0, 71314100-3, 71320000-7, 71323100-9, 71326000-9, 71334000-8, 44112110-5

Składanie ofert:
6. Ofertę sporządzoną w języku polskim
należy złożyć w zamkniętej kopercie
gwarantującej zachowanie poufności
nienaruszalność do dnia 09.08.2021

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Czynności opisane w pkt. 11.2 należy zakończyć do 15 października 2021 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonawca wykaże, że w okresie 5
lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością 2
instalacje fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektroenergetycznej o mocy
znamionowej każdej z nich nie mniejszej niż 10 kW.
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Minimalny okres gwarancji na urządzenia techniczne zainstalowane w ramach
wykonywania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej: na inwertery - 5 lat, na
panele fotowoltaiczne - 20 lat, na pozostałe urządzenia i elementy instalacji - 5
lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Wykonawca udzieli 5 - letniej rękojmi, licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego, na roboty będące przedmiotem zamówienia,
w szczególności na urządzenia techniczne i wyroby budowlane zainstalowane
w ramach przedmiotowego zamówienia.
4. Usługi serwisowe, uwzględniające przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń w
okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza
w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw,
przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd 2
zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym - będą na koszt Wykonawcy,
niezależnie od tego, czy części zamienne i materiały eksploatacyjne wymienione
podczas napraw / przeglądów / konserwacji / regulacji podlegały tej wymianie na
podstawie wymagań określonych w dokumentacji urządzenia, czy z powodu
zużycia lub awarii.
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem
umowy, które powstały na skutel. eksploatacji urządzeń przez użytkownika
niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się przez użytkownika do
instrukcji obsługi urządzeń, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy
użytkownika lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw,
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub
inne nieuprawnione osoby) oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami
losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego
osób w zakresie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Odbycie szkolenia zostanie
potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy, osoby
prowadzące szkolenie oraz osoby przeszkolone.
VII.Kryteria oceny ofert
- wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość oferty 60 % (max 60 pkt)
2. Najdłuższy okres gwarancji 10% (max 10 pkt)
3. Termin realizacji zamówienia: 30 % (max 30 pkt)
Opis sposobu przyznawania punktacji:
najniższa cena wśród badanych ofert
Wartość oferty=...............................x 60 = ilość pkt przyznanych ofercie (We)
cena badanej oferty
udzielona gwarancja (suma lat) badanej oferty)
Gwarancja=.......................................x 10 = ilość pkt przyznanej ofercie (Gc)
najdłuższa udzielona gwarancja wśród badanych ofert
Zamawiający określa, że wymagany, ostateczny i nieprzekraczalny termin
realizacji zamówienia to 15 października 2021 r., przy czym Wykonawca
otrzymuje:
o za termin realizacji zamówienia do 30.08.2021 r. - 30 pkt.
o za termin realizacji zamówienia do 20.09.2021 r. - 15 pkt.
o za termin realizacji zamówienia do 15.10.2021 r. - 0 pkt.
Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1,
a największa to 100. Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego
kryterium. Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla
danego kryterium i wskaźnika procentowego. O wyborze oferty decyduje
najwyższa ilość punktów za wszystkie kryteria oceny. Jeżeli oferenci uzyskają tę
samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał, np.
niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji, a następnie
ten, który wskazał krótszy termin wykonania.
Brak możliwości składania ofert częściowych
VIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Ze składania ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
w stosunku do zamawiającego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 %udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. Termin związania z ofertą - 30 dni.
X. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu
złożonych ofert, a jego uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach. Wybrany
wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania bez
wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn.
XI. Założenia do umowy
1. Zamawiający przewiduje podpisanie standardowej umowy. Projekt umowy
stanowi - załącznik nr 4.
XII. Rozstrzyganie sporów
Spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, w przypadku braku
porozumienia między Stronami, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
terytorialnie dla Zamawiającego.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) Piotr Malczyk e-mail; p.malczyk@uskom.eu. tel. 509 598 643
2) Iwona Augustyniak e-mail; i.augustyniak@uskom.eu. tel. 68 355 22 08 w. 28

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.