Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi wewnętrznej

Przedmiot:

Przebudowa drogi wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żerków
ul. Adama Mickiewicza 5
63-210 Żerków
powiat: jarociński
tel. 62 740 30 24, 62 740 20 45, 62 740 20 41
sekretariat@zerkow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Żerków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 740 30 24, 6
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
(dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł)
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stęgosz
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o długości 0,100 km w m. Stęgosz, na działce nr 259. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatowa nr 3742P. Droga posiada parametry drogi dojazdowej - klasy technicznej ,,D". Szerokość pasa drogowego wynosi 5,0 - 8,50m. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,0m (4,05m) na podbudowie z kruszywa kamiennego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca udzieli na wykonane zadanie 60 m-cy gwarancji.

Dokument nr: RPR.ZP.271.1.6.2021

Składanie ofert:
6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA

Oferty należy składać do dnia 30.07.2021 roku, do godz. 14:30 w następujących formach:
- osobiście w punkcie podawczym Urzędu Miasta i Gminy Żerków (parter) lub

- listownie na adres: Gmina Żerków Ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków lub

- pocztą elektroniczną na adres: przetargi@zerkow.pl

Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30 września 2021 r.

Wymagania:
4. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
4.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i drogą elektroniczną.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
5.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
5.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Do oferty należy załączyć:

- formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1,

- wypełniony kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik nr 2.

7. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

7.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: Cena 100%

7.2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

8.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

8.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty, podając: cenę netto, cenę brutto.

8.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. INFORMACJE DODATKOWE

9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.

9.2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w każdym momencie, bez podawania przyczyny.

9.4. Informacja o wyniku postępowania zostanie podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
4.2. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
Zenon Maciudziński, 62 740 20 45, drogi@zerkow.pl
Ewa Graczyk, 62 740 20 41, przetargi@zerkow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.