Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace porządkowe terenu

Przedmiot:

Prace porządkowe terenu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
powiat: sochaczewski
Telefon: 46 862 27 30
https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/pn/sochaczew/demand/notice/public/34548/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sochaczew
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 46 862 27 3
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Miasta Sochaczewa, 96-500 Sochaczew, Ul. 1 Maja 16, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym na prace porządkowe terenu w rejonie 16 wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew- dwukrotnie w ciągu roku.
1.3. Zakres zadania:
Wykonanie dwukrotnie w ciągu roku prac porządkowych w rejonie 16 wylotów kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Sochaczew - dwukrotnie w ciągu roku.
1.4. Zakres prac obejmuje:

A) Wykoszenie i wygrabienie roślinności w obrębie wylotów na odcinkach co najmniej:
a) 100 m poniżej miejsc wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Pisi i Utraty
- wylot nr 1 przy Ul. Bojowników - rzeka Pisia,
- wylot nr 2 przy Ul. 15 Sierpnia ( lewy brzeg ) - rzeka Pisia,
- wylot nr 3 przy Ul. 15 Sierpnia ( prawy brzeg ) - rzeka Pisia,
- wylot nr 4 przy Ul. Okrężnej - rzeka Utrata,
- wylot nr 5 przy Ul. Głogowej - rzeka Utrata,
- wylot nr 6 przy Ul. Młynarskiej - rzeka Utrata
- wylot nr 7 przy Ul. Parkowej - rzeka Utrata
- wylot nr 8 przy Ul. Chopina - rzeka Utrata
b) 50 m poniżej miejsc wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Bzury:
- wylot nr 8 przy Ul. 15 Sierpnia,
- wylot nr 9 przy Ul. 15 Sierpnia,
- wylot nr 10 przy Ul. Podzamcze,
- wylot nr 11 przy Ul. Staszica ( róg Ul. Pokoju ),
- wylot nr 12 przy Ul. Staszica ( róg Ul. Mieszka ),
- wylot nr 13 przy Ul. Rozlazłowskiej,
- wylot nr 14 przy Ul. Zamkowej,
- wylot nr 15 przy Ul. Wodociągowej,
- wylot nr 16 przy Ul. Toruńskiej,
B) Usunięcie zanieczyszczeń ( mułu, odpadów stałych ) z wylotów oraz kanałów odprowadzających wody opadowe i roztopowe z wylotów do odbiorników.
C) Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

Otwarcie ofert: Zamawiający otworzy oferty w dniu 02.08.2021 r. o godz. 11.00.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/pn/sochaczew/demand/notice/public/34548/details
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 02.08.2021 r. o godz. 10.00.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji:
1. do 20.08.2021
2. do 15.10.2021

Wymagania:
Termin płatności do 30 dni
2. Wymagania stawiane Oferentom
2.1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają odpowiedni potencjał sprzętowy. Oferent musi być właścicielem lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem lub w inny sposób) do sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, przyjętego przy wycenie robót.
2.2. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) przynajmniej 2 roboty pokrewne przedmiotowi zamówienia - potwierdzone referencjami.

3. Opis sposobu przygotowania ofert
3.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY.
3.2. Złożenie Formularza Oferty na Platformie przez Wykonawcę, który składa ofertę w postaci elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące.
3.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3.5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem
3.6. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2.7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3.8. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),
2) dodanie w zakładce ,,OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, poprzez wybranie polecenia ,,Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
3) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
4) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowi ,,tajemnice przedsiębiorstwa" lub opcję ,,Jawny" - niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie ,,Złóż ofertę".
6) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy ,,Oferta została złożona" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki ,,Oferty"
7) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
8) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie ,,usuń".
3.9. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce ,,OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie ,,Wycofaj ofertę".
3.10. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
3.11. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
3.12. Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty ,,stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie ,,Dodaj".
UWAGA! Wykonawca po raz pierwszy uczestniczący w postępowaniu/składający ofertę musi odpowiednio wcześniej dokonać rejestracji/rozpocząć proces składania i podpisywania oferty uwzględniając czas na rejestrację i jej weryfikację, proces złożenia oferty w tym konieczności ewentualnego uzyskania pomocy technicznej.
Ważne! - oferta zapisana na Platformie nie oznacza, że została ona złożona. Zapisanie oferty daje użytkownikowi czas na wprowadzenie ewentualnych poprawek, uzupełnień, dołączenie dodatkowych załączników. Dopiero naciśnięcie klawisza ZŁÓŻ OFERTĘ / WNIOSEK oznacza złożenie oferty / wniosku .
3.13. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;
4) Włączona obsługa JavaScript;

3.14. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.15. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf, .doc, .docx,
4. Dokumenty składające się na ofertę
Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

4.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.1.2 Zaparafowaną propozycję umowy.
4.1.3 Referencje
4.1.4 Oświadczenie w zakresie RODO

5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji warunków zamówienia

5.1. Elektronicznie na adres e-mail: lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: w zakładce ,,Korespondencja".
5.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 08:00 - 16:00 w dni robocze).

5.4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

5.5. OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZALECA SIĘ, ABY OFERENT ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.

5. 6. Okres związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
7.2. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce ,,Dokumenty zamówienia" w folderze ,,Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.
7.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

? cena (koszt)
100 %

9. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy umowa zostaje zawarta z mocą obowiązującą od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wyborze ofert jako termin podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.
10. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podawania przyczyn,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
e) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Kontakt:
Upoważniony do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest :
Radosław Kwiatkowski - Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych w godz. 9.00 - 15.00 w dni powszednie.
Agnieszka Tomaszewska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w godz. 9.00 - 15.00 w dni powszednie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.