Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie śródlądowych wód płynących

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Utrzymanie śródlądowych wód płynących

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
ewa.paryz@wodypolskie.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie śródlądowych wód płynących na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrowi Mazowieckiej, Nadzoru Wodnego w Siedlcach, Nadzoru Wodnego w Siemiatyczach oraz Nadzoru Wodnego w Wysokiem Maz.-5 części.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzeki Stara Treblinka w km 0+000-0+660; 3+288-13+515

Zakres zamówienia obejmuje głównie :
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy;
- ręczne wykoszenie porostów ze skarp, poboczy i dna wraz z wygrabieniem;
- mechaniczne wykoszenie porostów z dna;
- ręczne ścinanie krzaków i podszycia;
- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;
- usunięcie wiatrołomów i drzew ściętych przez bobry.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzeki Treblinka w km 0+000-2+858

Zakres zamówienia obejmuje głównie :
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy;
- ręczne wykoszenie porostów ze skarp, poboczy i dna wraz z wygrabieniem;
- mechaniczne wykoszenie porostów z dna;
- ręczne ścinanie krzaków i podszycia;
- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;
- odmulenie mechaniczne cieków i rozplantowanie wydobytego urobku;
- sprawowanie nadzoru ichtiologicznego zgodnie z decyzją RDOŚ ustalającą warunki prowadzenia działań;
- zabudowa wyrwy wraz z naprawą ubezpieczenia skarpy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzeki Helenka w km 0+000-2+620; 4+650-5+723 i 5+923-13+680

Zakres zamówienia obejmuje głównie :
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy;
- ręczne wykoszenie porostów ze skarp, poboczy i dna wraz z wygrabieniem;
- mechaniczne wykoszenie porostów z dna;
- ręczne ścinanie krzaków i podszycia;
- wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się
- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;
- odmulenie mechaniczne cieków i rozplantowanie wydobytego urobku z talerzowaniem;
- sprawowanie nadzoru ichtiologicznego zgodnie z decyzją RDOŚ ustalającą warunki prowadzenia działań;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzeki Sarenka w km 4+264-10+560.

Zakres zamówienia obejmuje głównie :
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy;
- ręczne wykoszenie porostów ze skarp, poboczy i dna wraz z wygrabieniem;
- mechaniczne wykoszenie porostów z dna;
- ręczne ścinanie krzaków i podszycia;
- usunięcie wiatrołomów i drzew ściętych przez bobry;
- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzeki Jasionka (Wągroda) w km 2+984-21+960

Zakres zamówienia obejmuje głównie :
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy;
- ręczne wykoszenie porostów ze skarp, poboczy i dna wraz z wygrabieniem;
- mechaniczne wykoszenie porostów z dna;
- ręczne ścinanie krzaków i podszycia;
- odmulenie mechaniczne cieków i rozplantowanie wydobytego urobku;
- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;
- prace porządkowe m.in. zebranie nieczystości i innych materiałów;

CPV: 90721800-5

Dokument nr: 2021/BZP 00124083, LU.ROZ.2810.56.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.przetargi.wody.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.przetargi.wody.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zgodnie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ,,ustawą Pzp", komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z
Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce:Instrukcja dla Wykonawców.
3.Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie. 4.Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt.14.1 - 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ"), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj".
Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7.Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc, .docx, .rtf, .pdf,.xls.
8. Adres email, wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych.Nie jest to adres do komunikacji z wykonawcami.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
10. Dokumenty elektroniczne,oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
11.Oferta sporządzana jest w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu MR, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci cyfrowego odwzorowania tego dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,,RODO",Zamawiający informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy Ul. Żelaznej 59A, 00-848Warszawa,REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania LU.ROZ.2810.56.2021,prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą odejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.