Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
202z dziś
4725z ostatnich 7 dni
17820z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nowego pokrycia z membrany EPDM na dachu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie nowego pokrycia z membrany EPDM na dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rakowicka 27
31-510 Kraków
powiat: Kraków
12 293 74 61
dziewad@uek.krakow.pl
https://portal.smartpzp.pl/uek.krakow/public/postepowanie?postepowanie=17990251
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 12 293 74 61
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie nowego pokrycia z membrany EPDM na dachu Pawilonu Sportowego i Biblioteki Głównej UEK
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie nowego pokrycia z membrany EPDM na dachu Pawilonu Sportowego i Biblioteki Głównej UEK", zgodnie z: Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - zwaną dalej również - STWiOR (zał. nr 8 do SWZ), Przedmiarem robót (zał. nr 6 do SWZ) oraz dokumentacją techniczną (zał. nr 9 do SWZ)

CPV: 45261210-9

Dokument nr: 2021/BZP 00124002, FZ.201.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://przetargi.uek.krakow.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem :https://portal.smartpzp.pl/uek.krakow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne oraz zasady dotyczące korespondencjielektronicznej określa Rozdział 11 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkieminformacyjnym RODO zawarto w Rozdziale 23 SWZ - "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkieminformacyjnym RODO zawarto w Rozdziale 23 SWZ - "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/uek.krakow/public/postepowanie?postepowanie=17990251
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Wykonawca skłdaofertę na platformie SmartPzp. Adres strony internetowej na której jest prowadzone postępowanie i naktórej będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem:https://portal.smartpzp.pl/uek.krakow

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.201.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie nowego pokrycia z membrany EPDM na dachu Pawilonu Sportowego i Biblioteki Głównej UEK", zgodnie z: Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - zwaną dalej również - STWiOR (zał. nr 8 do SWZ), Przedmiarem robót (zał. nr 6 do SWZ) oraz dokumentacją techniczną (zał. nr 9 do SWZ)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale 17 SWZ. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość Gwarancji (ponad minimalną wymaganą długość gwarancji)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
- Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada doświadczenie, tj.: zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 (dwa) zamówienia na roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie robót remontowych, o wartości minimum 250 000,00 zł brutto każda, a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Powyższe wymagania są wymaganiami minimalnymi. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiego potencjału technicznego i liczby osób, które zapewnią właściwą i terminową realizację zamówienia.
Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.4 lit. a) SWZ, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, musi zostać spełniony samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w wykazie robót (dotyczy robót budowlanych) wskazuje te roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) - tj. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Wykaz robót budowlanych wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy, zgodnie z pkt 9.1.4. lit. a) SWZ. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawcy składają wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SWZ, a wraz z nim:
1) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót - załącznik nr 6 do SWZ.
Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o Przedmiar robót - zał. nr 6 do SWZ jest elementem oferty składanej przez Wykonawcę.
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne);
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne) dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne) dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby - jeżeli dotyczy
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy) - propozycja zobowiązania stanowi zał. nr 3 do SWZ;
6) pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółki cywilnej, konsorcjum);
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika zakres przedmiotu zamówienia, który wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do SWZ;
8) Wypełniony i podpisany Wykaz materiałów - wzór stanowi załącznik 10 do SWZ.
Wykaz materiałów zał. nr 10 do SWZ jest elementem oferty składanej przez Wykonawcę.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
ww. wymagania zostały określone w Rozdziale 9.3 i 10 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Paragraf 13 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ) określa rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale 17 SWZ. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość Gwarancji (ponad minimalną wymaganą długość gwarancji)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.