Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Modernizacja dachów na budynkach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

,,Modernizacja dachów na budynkach

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WOLBROM
Ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom
powiat: olkuski
zamowienia@umigwolbrom.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487282
Województwo: małopolskie
Miasto: Wolbrom
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Gminy Wolbrom w Gołaczewach i Zarzeczu oraz modernizacja budynku gminnego w Porębie Dzierżnej".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Gminy Wolbrom w Gołaczewach i Zarzeczu oraz modernizacja budynku gminnego
w Porębie Dzierżnej".
Część nr 1: Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gołaczewach.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Gminy Wolbrom w Gołaczewach i Zarzeczu oraz modernizacja budynku gminnego
w Porębie Dzierżnej".
Część nr 2: Modernizacja pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej szkoły
w Zarzeczu.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Gminy Wolbrom w Gołaczewach i Zarzeczu oraz modernizacja budynku gminnego
w Porębie Dzierżnej".
Część nr 3: Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Porębie Dzierżnej.

CPV: 45000000-7, 45261900-3

Dokument nr: 2021/BZP 00124133, WTI.271.2.9.2021.ZP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma
przetargowa:https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom (w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem
sprawy niniejszegopostępowania)Adres e-mail: zamowienia@umigwolbrom.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
a) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez Platformę przetargową.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest
zapoznać się z instrukcjami/regulaminami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom oraz je zaakceptować.
3. Złożenie oferty poprzez
Platformę przetargową oznacza akceptację instrukcji/regulaminów, o których mowa w ust. 1
niniejszego rozdziału SWZ.
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy
przetargowej - wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania
Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Open Nexus Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 3,
61-441 Poznań; numer telefonu 22 101 02 02; adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl .
6. Sposoby
złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały
opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej
7. Oferty, oświadczenia, o
których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby",
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568,
695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.7. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, Ul. Krakowska 1, 32 - 340 Wolbrom;
? Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
o pod adresem poczty elektronicznej: info@umigwolbrom.pl ;
o pisemnie na adres siedziby Administratora;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ,,Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Gminy Wolbrom w Gołaczewach i Zarzeczu oraz modernizacja budynku gminnego w Porębie Dzierżnej", nr postępowania WTI.271.2.9.2021.ZP;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487282
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę nalezy złożyć za pośrednictwem Platformy przetagowej https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.