Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot:

Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn
powiat: giżycki
tel. 874293986, tel: 87 429 39 60 fax. 87 429 30 86
plan@miastoryn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ryn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 874293986, tel:
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o nr geodezyjnych 123/16, 123/12, 152 oraz fragment działki 123/14.
Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie poniższego zadania:

1. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o nr geodezyjnych 123/16, 123/12, 152 oraz fragment działki 123/14.
5. Przedmiot umowy obejmuje:
a. pozyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy (w tym na potrzeby opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, opracowania ekofizjograficznego bądź jego aktualizacji, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu), w tym niezbędnych kopii map pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b. sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c. przygotowanie opracowania ekofizjograficznego,
d. przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
e. przygotowanie prognozy skutków finansowych,
f. przygotowanie wszystkich projektów pism związanych z procedurą planistyczną,
g. udział w posiedzeniu GKUA,
h. udział w dyskusji publicznej,
i. sporządzenie ,,podsumowania" oraz ,,uzasadnienia", o których mowa art. 55 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
j. udział w sesji Rady Gminy na której uchwalany będzie plan miejscowy i poprzedzającym sesję posiedzeniu właściwej komisji,
k. przygotowanie ewentualnych odpowiedzi na zarzuty zgłaszane przez Wojewodę po uchwaleniu planu miejscowego,
l. Przygotowanie tekstu uchwały w Edytorze Aktów Prawnych zgodnie z Rozporządzeniem
MSWiA z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych
zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników
urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-08-11 14:00:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert / wniosków: 2021-08-10 15:00:00
7. Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, Ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, I piętro, w terminie do dnia 10.08.2021 r., do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zadania:
Do 30.05.2022 r.

Wymagania:
3. Składowe oferty:
Cena brutto za opracowanie.

4. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za opracowanie (100%).
6. Warunki wymagane od oferentów:
- posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe związane bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r, - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945)
- przedłoży informacje na temat 4 planów miejscowych uchwalonych w ostatnich 9 miesiącach co do których Wojewoda nie złożył żadnych zastrzeżeń lub złożone zastrzeżenia nie miały wpływu na wyeliminowanie z obrotu prawnego stosownych zapisów planu miejscowego - co potwierdzone powinno być stosowną opinią/referencjami właściwego organu wykonawczego gminy. W przypadku złożonych przez Wojewodę zastrzeżeń należy dołączyć stosowne pismo Wojewody.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,, Oferta na Zmianę Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o nr geodezyjnych 123/16, 123/12, 152 oraz fragment działki 123/14".
8. Wybór oferty
Nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto - wprowadzonym Zarządzeniem nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 28 lutego 2019 r.
Oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania kopert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ryn.

Kontakt:
Kontakt:

tel: 87 429 39 60
fax. 87 429 30 86

e-mail: miastoryn@miastoryn.pl
10. Szczegółowe informacje
Dostępne są: tel. 874293986, e-mail: plan@miastoryn.pl, pok. nr 128, Paulina Żmijewska.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.