Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
450z dziś
4975z ostatnich 7 dni
19840z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg krajowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg krajowych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
powiat: Lublin
81 534 92 41, faks 81 534 92 39
zam_publ_Lublin@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 81 534 92 41, faks 8
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie - z podziałem na 5 części"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozszerzonego przeglądu pięcioletniego dróg
krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Część nr 1 : Rejon w Chełmie (długość dróg objętych przeglądem: 179,752 km),

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozszerzonego przeglądu pięcioletniego dróg
krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Część nr 2 : Rejon w Kraśniku(długość dróg objętych przeglądem: 130,059 km),

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozszerzonego przeglądu pięcioletniego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Część nr 3: Rejon w Międzyrzecu Podlaskim (długość dróg objętych przeglądem: 177,405 km),

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozszerzonego przeglądu pięcioletniego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Część nr 4 : Rejon w Puławach (długość dróg objętych przeglądem: 190,624 km),

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozszerzonego przeglądu pięcioletniego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Część nr 5 : Rejon w Zamościu (długość dróg objętych przeglądem: 173,004 km)

CPV: 71631480-8

Dokument nr: 2021/BZP 00124044, O.LU.D-3.2413.7.2021.mc

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gddkia.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z Platformy: w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; w przypadku, gdy Wykonawca nie
posiada konta na Platformie - należy w zakładce ,,Postępowania", ,,Lista postępowań otwartych" wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia ,,zgłoś się do udziału w postępowaniu" przejść do Formularza rejestracyjnego. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego: dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie ,,pdf" lub ,,xml" zaleca się podpis
wewnętrzny(otoczony), dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu ,,xml". Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o następującej
konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie ,,pdf". Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania". Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce
,,Załączniki". Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia ,,Pobierz". W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie ,,pobierz paczkę", a następnie ,,pobierz wszystkie załączniki organizatora". Ofertę, dokumenty i oświadczenia
należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający informuje, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one
uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
? dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
? wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt. RODO (obowiązek informacyjny)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 12:00
Miejsce składania ofert: https://gddkia.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.