Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi foliowania powierzchni szklanych okien i drzwi folią antywłamaniową

Przedmiot:

Wykonanie usługi foliowania powierzchni szklanych okien i drzwi folią antywłamaniową

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
ul. Zalesie 1A
09-500 Gostynin
powiat: gostyniński
tel. 24 235 71 54/56 wewn. 125, 795 692 000
zamowienia@kozzd-gostynin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gostynin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 24 235 71 54/56
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w
Gostyninie zaprasza Państwa do złożenia oferty w prowadzonym zapytaniu
ofertowym do kwoty 130.000 złotych dotyczącym możliwości wykonania
usługi foliowania powierzchni szklanych okien i drzwi folią antywłamaniową
klasy P2A od wewnątrz oraz folią bezpieczeństwa klasy 2B2 od zewnątrz w
naszym Oddziale Zamiejscowym w Czersku:
Poniżej przedstawiamy dla Państwa opis przedmiotu zamówienia:
1. Folia antywłamaniowa do laminowania powierzchni wewnętrznych winna
być klasy P2A zgodnie z PN-EN 356.
2. Folia bezpieczna do laminowania powierzchni zewnętrznych winna być
klasy 2B2 zgodnie z PN-EN 12600
Zestawienie powierzchni do laminowania:
Lp. Lokalizacja
Pow. wewnętrzna w
P2A
Pow. zewnętrzna
w 2B2
1.
Okna - Parter O1-O8,
O23-O28
25,92 25,92
2.
Okna - Piętro O1-O8,
O17-O23
27,78 27,78
3. Okna - Parter O9-O10 4,61 4,61
4. Drzwi - Parter D18-D19 2,86 2,86
5.
Witryna sklepu - od
strony pok. odwiedzin
7,96 -
6.
Drzwi do Sali odwiedzin -
D17 podwójnie P2A
6,66 -
7.
Drzwi do jadalni D8, do
wyjścia D20 i zewn. D28 -
podwójnie P2A
3,99 -
8.
Okna pok. Kier. - O13 i
O14
4,32 -
9.
Okno klatki schodowej -
O12
4,91 -
10. Okna - Piętro O9-O11 10,89 -
11. Terapia Parter O1,O3,O4 2,85 2,85
12. Terapia Piętro O5 - O15 10,45 10,45
13. Terapia witryna 8,72 8,72
Razem: 121,92m2 Razem: 83,19m2
Szacunkowa wartość obmiaru dla folii antywłamaniowej P2A - 121,92m2.
Szacunkowa wartość obmiaru dla folii bezpiecznej 2B2 - 83,19m2.

Zamówienie obejmuje również:
- Demontaż pakietów szklenia z istniejących ram okiennych lub drzwi, mycie i odtłuszczenie.
- Naklejenie folii i ponowny montaż pakietów w ramiakach.
- Ewentualne uzupełninie uszkodzonych uszczelek lub listew przyszybowych stolarki PCV.
Przed dokonaniem wyceny usługi, m.in. w celu precyzyjnego określenia wymiarów przeszkleń do laminowania, niezbędne jest przeprowadzenie pomiarów przed wykonaniem usługi.

Specyfikacja:
W związku z powyższym Zamawiający wymaga od potencjalnych Wykonawców osobistego przyjazdu do naszego Oddziału Zamiejscowego w Czersku, w celu zweryfikowania miejsca prac, co oznacza, iż w niniejszym zamówieniu wymagana jest wizja lokalna. Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie może podczas realizacji usługi powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące jej wykonania, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. W celu uzgodnienia terminu i godz. spotkania należy kontaktować się z Panem Edwardem Nowakiem, Administratorem Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz.ch 7:30 - 14:30, tel. 731 989 840.

Składanie ofert:
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykonaniem zamówienia w opisanym powyżej zakresie, oferty proszę składać do dnia 30.07.2021r., tj. piątek do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego kozzd-gostynin.bip.eur.pl - zakładka Zamówienia Publiczne
od 01-01-2021r. Platforma zakupowa dostępna jest również pod adresem http://kozzd-gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Wymagania:
Zamawiający informuje również Wykonawców o ich uprawnieniu do uzyskania wszelkich dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
W prowadzonym zapytaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych, przez co Zamawiający rozumie, iż Wykonawca na formularzu oferty powinien wskazać wartość obejmującą pełen zakres zamówienia, zgodnie z powyższym opisem.
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy.
Jednocześnie wymagane jest załączenie do oferty atestów folii przeznaczonej do wykonania usługi laminowania.
Termin wykonania zamówienia będzie wynosił maksymalnie 15 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia wyboru oferty, przy czym termin ten może być krótszy. W przypadku dłuższego terminu wykonania zamówienia Wykonawca powinien umieścić informację w tym zakresie w formularzu ofertowym, w miejscu przewidzianym na "Uwagi Wykonawcy" i wpisać krótkie uzasadnienia.
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do rygorów organizacyjnych obowiązujących na terenie Ośrodka, o których zostanie poinformowany przez Zamawiającego.
Wszelkie ustalenia dotyczące organizacji prac zapadać muszą w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może przerwać prace do czasu ich usunięcia.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i technologią oraz najwyższą starannością, a zakres prac objęty zamówieniem musi leżeć w granicach jego możliwości.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie wykonywania usługi, a także odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
W czasie realizacji zadania Wykonawca zabezpieczy oraz zorganizuje miejsce prac własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony prac, a także będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac.
Cena oferty zostanie przedstawiona w formularzu oferty jako cena za wykonanie usługi objętej zapytaniem w pełnym zakresie i gwarantowana będzie jako cena stała, która nie może ulec zmianie dlatego prosimy o dokonanie odpowiedniej kalkulacji oferty albowiem nie przewidujemy zmiany w zakresie zaproponowanej ceny. Jednocześnie kwota oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji oraz pozostałe opłaty związane z przedmiotem zamówienia, w tym przygotowanie powierzchni do laminowania.
Jednocześnie m.in. w celu rozliczenia usługi, Zamawiający wymaga aby do oferty załączony został wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy, którego wzór został załączony do naszego zaproszenia.
Zamawiający dokona płatności za wykonane zamówienie w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia odbioru zadania i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz po złożeniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą celem podpisania umowy regulującej współpracę - wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość obciążenia Wykonawcy karami umownymi za:
1. Odstąpienie Wykonawcy od wykonania umowy, nieterminowe lub nienależyte wykonanie postanowień umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy.
2. Za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 100 złotych brutto za każdy dzień zwłoki, przy czym liczone są dni kalendarzowe.
3. Za nieusunięcie wad i usterek w okresie trwania gwarancji, w terminie określonym przez Zamawiającego, w wysokości 100 złotych brutto za każdy dzień zwłoki.
4. Strony ustalają, iż kary umowne zostaną potrącone z głównego wynagrodzenia Wykonawcy lub na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
Jednocześnie składając ofertę, Wykonawca oświadcza, że:
1. Zaproponowane w złożonej ofercie wykonanie usługi spełnia wszystkie wymagania, które określone zostały przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w ofercie praw i czynności.
3. Posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania określonego w ofercie.
4. Uzyskał konieczne dane i informacje potrzebne do przygotowania oferty i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
5. Uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, zrealizuje zamówienie tożsame ze złożoną ofertą na warunkach określonych przez Zamawiającego.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania cenowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich kwoty 130.000,w związku z tym, Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
W razie pytań i wątpliwości w kwestii zapisów niniejszego zaproszenia, prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sekcji Zamówień Publicznych, mgr Wiolettą Kaszewską od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 14:30, tel. 24 235 71 54/56 wewn. 125, 795 692 000, adres e-mail zamowienia@kozzd-gostynin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.