Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żerków
ul. Adama Mickiewicza 5
63-210 Żerków
powiat: jarociński
tel. 62 740 30 24
przetargi@zerkow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Żerków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 740 30 24
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Żerniki

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Żerniki o długości 0,240 km na działkach nr 556, 497, 49/2, 50/1. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z drogą gminną (działka 565), a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4192P na działce 497. Droga posiada parametry drogi dojazdowej- klasy technicznej ,,D". Szerokość pasa drogowego 5,00- 10,00 m. Zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 4,05 m na podbudowie z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca udzieli na wykonane zadanie 60 m-cy gwarancji.

Dokument nr: RPR.ZP.271.1.8.2021

Składanie ofert:
6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA

Oferty należy składać do dnia 30.07.2021 roku, do godz. 14:30 w następujących formach:

- osobiście w punkcie podawczym Urzędu Miasta i Gminy Żerków (parter) lub

- listownie na adres: Gmina Żerków Ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków lub

- pocztą elektroniczną na adres: przetargi@zerkow.pl

Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy załączyć:

- formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1,

- wypełniony kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik nr 2.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30 września 2021 r.

Wymagania:
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

5.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

5.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

7.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: Cena 100%

7.2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

8.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

8.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty, podając: cenę netto, cenę brutto.

8.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. INFORMACJE DODATKOWE

9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.

9.2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w każdym momencie, bez podawania przyczyny.

9.4. Informacja o wyniku postępowania zostanie podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
4. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

4.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i drogą elektroniczną.

4.2. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Zenon Maciudziński, 62 740 20 45, drogi@zerkow.pl
Ewa Graczyk, 62 740 20 41, przetargi@zerkow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.