Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace remontowe

Przedmiot:

Prace remontowe

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego
ul. Szkolna 15
62-002 Suchy Las
powiat: poznański
tel. (61) 8 125 191
administracja@spsuchylas.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Suchy Las
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (61) 8 125 191
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zadania:
Prace remontowe korytarz + szatnie piwnica w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego
w Suchym Lesie, gmina Suchy Las

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- ZAPYTANIE OFERTOWE.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego, zaprasza do złożenia oferty na PRACE REMONTOWE KORYTARZ + SZATNIE PIWNICA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SUCHYM LESIE, GMINA SUCHY LAS
1. UWAGA: Informujemy, że postępowanie NIE jest prowadzone w żadnym trybie przewidzianym ustawą z dnia 11 września 2019 roku ,,Prawo zamówień publicznych" (dalej PZP) z uwagi na art.2 ust.2 PZP.
2. Zamawiający informuje, że w dokumentacji postępowania posługuje się odniesieniami do zapisów ustawy PZP (we wskazanych przypadkach- poprzez odesłanie do ustawy PZP).
3. W zakres zamówienia wchodzi kompleksowe malowanie pomieszczeń zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Składanie ofert:
7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego Ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las do dnia 29.07.2021 r., lub przesłać drogą elektroniczną na adres administracja@spsuchylas.pl. W przypadku składania oferty drogą papierową, Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznakowanej w następujący sposób:

Nazwa Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego

OFERTA NA: PRACE REMONOTWE KORYTARZ + SZATNIE PIWNICA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAOWEJ NR 1
W SUCHYM LESIE, GMINA SUCHY LAS - nie otwierać przed 29.07.2021 r.

Data przyjęcia/wpływu Oferty: ___________________________________ (Wypełnia pracownik Szkoły, przyjmujący ofertę). Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie brana pod uwagę.

Wymagania:
5. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:
a) zdolności technicznej:
W zakresie zdolności technicznej Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę o podobnym zakresie i stopniu komplikacji jak dla niniejszego zamówienia.
b) Wykluczenie z postępowania ma miejsce, gdy Wykonawca złoży nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Zamawiający odrzuci również ofertę nie spełniającą wszystkich wymagań przedstawionych w zaproszeniu.

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert i kończy po 30 dniach od daty terminu składania ofert lub po podpisaniu umowy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu.
2) Właściwe wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca dokonał skreśleń, naniósł poprawki lub zmiany
w uprzednio wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których dokonywanie wpisów jest dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane i datowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
4) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność
z oryginałem (na każdej stronie dokumentu) przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym- jak wyżej- przez Wykonawcę.
5) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub też dopuszczalne jest dołączenie kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
6) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia, dodatkowych dokumentów w związku ze złożoną ofertą.
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu (wszelkie koszty złożenia oferty ponosi Wykonawca).

8. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z opisem zamówienia, zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium ,,CENA" (C), liczonym wg wzoru:

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 100 pkt x 100%
Cena badanej oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., reszta ofert- wg wzoru powyżej.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Udzielenie zamówienia będzie możliwe Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

9. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego (załącznik I do zaproszenia). Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania miedzy Zamawiającym a Wykonawcą albo Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie zgadza się na jakikolwiek inny kontakt z Zamawiającym - niż wskazany w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Uwagi:
4. Użyte terminy i ich znaczenie:
A)
Wykonawca
należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego
B)
Zamawiający
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego ul. Szkolna 15,62-002 Suchy Las, zwana dalej ,,Zamawiającym"
C)
Ustawa lub PZP
należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 2019)
D)
Robota budowlana
należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c (ustawy PZP) lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
E)
Przedmiot zamówienia
Prace remontowe korytarz + szatnie piwnica w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie, gmina Suchy Las
F)
Oferta
Formularz ofertowy (zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów
i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania oferty)- załącznik II do zaproszenia
G)
Zamówienie
należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w dokumentacji postępowania.
11. ,,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej ,,RODO"), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las. Bezpośredni kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: daneosobowe@sp.suchylas.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Dane do kontaktu ze strony Zamawiającego e-mail: administracja@spsuchylas.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.