Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dobudowy oświetlenia

Przedmiot:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dobudowy oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
powiat: sochaczewski
tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02
https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/pn/sochaczew/demand/notice/public/34558/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sochaczew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (046) 862-22-35
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dobudowy oświetlenia
w Ul. Niemcewicza
w Sochaczewie.
Zakres zamówienia :

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" sieci kablowej oświetlenia ulicznego na nieoświetlonym obecnie odcinku ulicy Niemcewicza od strony
ul. Staszica

Odcinek zaznaczony kolorem zielonym na poniższej mapie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.
3.2. Oferent udzieli gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

Otwarcie ofert: Otwarcie i badanie ofert
8.1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 30.07.2021 r. o godz. 11.00.
2. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce ,,Dokumenty zamówienia" w folderze ,,Informacja z otwarcia ofert".

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/pn/sochaczew/demand/notice/public/34558/details
7.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https:/sochaczew.ezamawiajacy.pl
7.2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 30.07.2021 r. o godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
1.2. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2021 r.

Wymagania:
2. Opis sposobu przygotowania ofert

1.1. Oferta musi zostać złożona wg niniejszej instrukcji.:
2. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY.
2.2. Złożenie Formularza Oferty na Platformie przez Wykonawcę, który składa ofertę w postaci elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące.
2.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
2.5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https:/sochaczew.ezamawiajacy.pl
2.6. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2.7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2.8. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),
2) dodanie w zakładce ,,OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, poprzez wybranie polecenia ,,Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
3) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
4) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowi ,,tajemnice przedsiębiorstwa" lub opcję ,,Jawny" - niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie ,,Złóż ofertę".
6) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy ,,Oferta została złożona" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki ,,Oferty"
7) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
8) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie ,,usuń".
2.9. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce ,,OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie ,,Wycofaj ofertę".
2.10. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
2.11. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
2.12. Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty ,,stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie ,,Dodaj".

UWAGA! Wykonawca po raz pierwszy uczestniczący w postępowaniu/składający ofertę musi odpowiednio wcześniej dokonać rejestracji/rozpocząć proces składania i podpisywania oferty uwzględniając czas na rejestrację i jej weryfikację, proces złożenia oferty w tym konieczności ewentualnego uzyskania pomocy technicznej.
Ważne! - oferta zapisana na Platformie nie oznacza, że została ona złożona. Zapisanie oferty daje użytkownikowi czas na wprowadzenie ewentualnych poprawek, uzupełnień, dołączenie dodatkowych załączników. Dopiero naciśnięcie klawisza ZŁÓŻ OFERTĘ / WNIOSEK oznacza złożenie oferty / wniosku .
2.13. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;
4) Włączona obsługa JavaScript;

2.14. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

2.15. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf, .doc, docx.

3. Wymagania stawiane Oferentom:

3.1. Oferent powinien wykazać, że :
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat od ukazania się ogłoszenia o przetargu przynajmniej dwie prace polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 30 000 tys. zł brutto każde i na potwierdzenie tego przedstawi dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;
b) w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lat, to w okresie prowadzenia działalności, wykonał, należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, minimum dwie wielobranżowe dokumentacje projektowe (projekty budowlane i wykonawcze) porównywalne z przedmiotem zamówienia;
3.2. Oferent powinien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
a) osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac projektowych,
b) osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze, tj.:
-kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi,

lub posiada co najmniej jedną osobę mającą uprawnia pozwalające na połączenie tych funkcji.

Uwaga :
Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 2020 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2011 r., nr 99, poz. 573;).
Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2020 r. Prawo Budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.
4. Dokumenty składające się na ofertę

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

4.1.1 Formularz ofertowy
4.1.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków - zał. nr 2
4.1.3 Doświadczenie zawodowe - zał. nr 3
4.1.4 Wykaz osób - zał. nr 4
4.1.5 Oświadczenie w zakresie RODO - załącznik nr 6
4.1.6 Zaparafowaną propozycję umowy- załącznik nr 7

5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji warunków zamówienia

5.1. Elektronicznie na adres e-mail: przetargi@sochaczew.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://sochaczew.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja".
5.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 08:00 - 16:00 w dni robocze).
5.4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

5.5. OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZALECA SIĘ, ABY OFERENT ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.

6. Okres związania ofertą
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
8.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

Cena oferty 100 %
9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena - 100% (max 100 pkt)
Cena oferty jest ceną brutto.

Cmin
C = --------- x 100
Cbad

gdzie:
C - liczba punktów oferty badanej w kryterium cena.
Cmin - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie.
Cbad - cena (brutto) oferty badanej.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania postepowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podawania przyczyn,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
e) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
11. Informacja o formalnościach po wyborze oferty
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy umowa zostaje zawarta z mocą obowiązującą od dnia wskazanego w ogłoszeniu o wyborze ofert jako termin podpisania umowy.

Kontakt:
5.2. Upoważniony do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest :

a) Radosław Kwiatkowski- Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych - w godz. 8.00 do 16.00 w dni powszednie;
b) Urszula Cielniak - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji w godz. 8.00 - 16.00 w dni powszednie;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.