Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Mariacka 25
70-546 Szczecin
powiat: Szczecin
91 4886346
michalska@zbilk.szczecin.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487311
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 91 4886346
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu 22 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie zamówienia ,,Zaprojektuj i wybuduj" w podziale na dwie części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji i wykonanie remontu 10 komunalnych lokali mieszkalnych wraz z wydzieleniem łazienki, wymianą instalacji elektrycznej oraz wykonaniem instalacji c.o. gazowego lub elektrycznego w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla następujących adresów:
1. Bolesława Śmiałego 24/15
2. Lenartowicza 2/24
3. Limanowskiego 3/13
4. Lipowa 15/5
5. Lipowa 18/14
6. Piastów 59/18
7. Piastów 2/30
8. Skwarna 3/3
9. Stołczyńska 170/5
10. Żupańskiego 11/19

Opracowanie dokumentacji i wykonanie remontu 12 komunalnych lokali mieszkalnych wraz z wydzieleniem łazienki, wymianą instalacji elektrycznej oraz wykonaniem instalacji c.o. gazowego lub elektrycznego w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla następujących adresów:
1. Krzywoustego 13/3
2. Jagiellońska 26/14,
3. Dubois 16/14
4. Kolumba 6/36
5. Nad Odrą 107/4
6. Światowida 46/6
7. Światowida 32/2
8. Światowida 49/10
9. Światowida 31/2
10. Światowida 80 A/7
11. Światowida 68/10
12. Światowida 69/19

CPV: 45000000-7, 45211341-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45400000-1, 71242000-6, 71247000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124275, ZBiLK.DZP.AT.171-32-TP/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie
oświadczenia, wnioski (w tym owyjaśnienie treści swz), zawiadomienia i informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy
Zakupowej, zwanej dalej ,,Platformą". Link do Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,.doc,
.docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w Rozdziale VI SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: a) poprzez Platformę, dostępną
podadresem:www: https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin;b)drogąelektroniczną:agnieszka.tomaszewska@zbilk.szczecin.pl
;- z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za
pomocą powyższej Platformy. 3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a)
akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 4.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z"OBWIESZCZENIEMPREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".5.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls.jpg (.jpeg)ze szczególnym wskazaniem na .pdf6. W celu
ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a. .zip b. .7Z7. Wśród formatów
powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w
takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików
podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MBoraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji
eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 10. Pliki winnych formatach niż
PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać
łącznie z dokumentem podpisywanym.11. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do
problemów w weryfikacji plików. 12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.15. Zamawiający zaleca, aby
nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487311
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.