Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pułtusk
ul. Rynek 41
06-100 Pułtusk
powiat: pułtuski
tel. 23 306 72 99, faks 23 306 72 13
anita.brzezinska@pultusk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pułtusk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 23 306 72 99, f
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zapytania są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi gminnej w
miejscowości Przemiarowo o długości 325 m działka nr ewidencyjny 165, obręb 19, gmina Pułtusk.
2. Zakres robót obejmuje między innymi:
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z darniną i odwiezieniem nadmiaru poza teren robót ok 650 m2
-połączenie międzywarstwowe - oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową C 60
B3ZM przed ułożeniem warstwy wyrównawczej ok 1 657, 50 m2
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR-2, AC 16W/5070 wg PN-EN i WT- 2 2014 ok 124,31 ton
- warstwa ścieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego KR - 2, AC 16W/5070 wg PN-EN i WT -2 2014 ok 1625 m2
- umocnienie poboczy warstwą mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm. Grubość warstwy
7 cm po zagęszczeniu ok 650 m2

Dokument nr: IPŚP.7013.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 30.07.2021. godz. 12:30.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Pułtusku - Biuro Podawcze, Ul. Rynek 41,
06-100 Pułtusk lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: anita.brzezinska@pultusk.pl do dnia
30.07.2021. do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin i czas wykonania przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w zamówieniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.
2) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
V. Warunki płatności:
Zamawiający dokona płatności w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiającego. Podstawą do wystawiania faktury będzie protokół odbioru stwierdzający prawidłowość
wykonania usługi.
VII. Opis kryterium i sposobu oceny ofert:
1. Kryteria oceny ofert jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
- Cena: 100%
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert.
4. Punkty przyznane za kryterium: Cena ( z podatkiem VAT) za realizacje całego zamówienia będą liczone
według następującego wzoru:
Cena minimalna ofert ocenianych
Cena = -------------------------------x 100 pkt.
Cena badanej oferty
VIII. Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik 2)
IX. Oznaczenie oferty:
Oferta na ,,Modernizacja drogi w miejscowości Przemiarowo o długości 325 m działka nr ewidencyjny 165,
obręb 19,
gmina Pułtusk ."Znak sprawy IPŚP.7013.14.2021
X. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia oferty. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
a) Nie złożono żadnej oferty
b) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zmawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty,
c) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zmawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy lub
prawidłową jej realizację,
4. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyn (bez podania
uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do
realizacji zamówienia,
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu
unieważnienia postępowania przez Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania bez podawania przyczyny bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa
w postępowaniu
6. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
Wykonawcy.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
12. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną.

Uwagi:
XII. Inne informacje:
1. Prowadzący sprawę: Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w
Pułtusku.

Kontakt:
Osoby do kontaktu: Grzegorz Gryc, tel. 23 306 72 24., email: grzegorz.eryc@pultusk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.