Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja obiektów muzealnych

Przedmiot:

Konserwacja obiektów muzealnych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Miejskie w Żorach
ul. Muzealna 1/2
44-240 Żory
powiat: Żory
32 43 43 714, 663 220 664
muzeum@muzeum.zory.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Żory
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 43 43 714, 663 22
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
1/2021
MUZEUM MIEJSKIE W ŻORACH
zgodnie z zasadą konkurencyjności
ZAPRASZA
do złożenia oferty na:
,,konserwację obiektów muzealnych Działu Kultur Pozaeuropejskich"
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich obiektów pozaeuro-
pejskich pochodzących z terenu Afryki Zachodniej, stanowiących część ,,Kolekcji sa-
haryjskiej" Działu Kultur Pozaeuropejskich.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dotyczyć będzie 27 pozycji inwentarzowych (31
sztuk inwentarzowych) zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
zawierającym wstępną ocenę konserwatorską.

CPV: 92521220-7

Dokument nr: 1/2021

Składanie ofert:
MIEJSCE. TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OSOBA DO KONTAKTU:
I. Miejsce i termin składania ofert:
a. Ofertę należy:
- złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: Muzeum Miejskie w Żorach,
ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory, II piętro (sekretariat) w terminie do dnia 12
sierpnia 2021 r. do godz. 12:00,
- przesłać pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego:
muzeum@muzeum.zory.pl w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r. do godz.
12:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 15.12.2021 r.

Wymagania:
II. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty
związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnie-
nia treści niniejszego zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany in-
formacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym prze-
kazano zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Je-
żeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wpro-
wadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
V. ZADANIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie szczegółowego programu prac konserwa-
torskich, ich realizacja oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
2. Zamawiający przewiduje realizację ramowych programów prac konserwatorskich dla grup
obiektów zgodnie z poniższymi zapisami:
a. Program prac konserwatorskich dla eksponatów wykonanych z metalu (stal, metale
kolorowe):
1) oczyszczenie powierzchni metalu z produktów korozji,
2) naniesienie na powierzchnię metalu inhibitora korozji,
3) zabezpieczenie powierzchni metalu cienką warstwą żywicy oraz wosku,
4) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
b. Program prac konserwatorskich dla eksponatów wykonanych ze skóry łączonej z
drewnem i metalem (pochwy do broni białej):
1) oczyszczenie powierzchni metalu z produktów korozji,
2) naniesienie na powierzchnię metalu inhibitora korozji,
3) ustabilizowanie obluzowanych elementów metalowych (okuć) wzmacniających
pochwy (przy wymagających takich działań eksponatach),
4) zabezpieczenie powierzchni metalu cienką warstwą żywicy oraz wosku,
5) zachowawcza konserwacja skóry,
6) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
c. Program prac konserwatorskich dla eksponatów wykonanych ze skóry:
1) oczyszczenie powierzchni skóry z pozostałego białego wykwitu pleśni (obiekty
przeszły dezynfekcję w komorze fumigacyjnej),
2) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
d. Program prac konserwatorskich dla eksponatów wykonanych z ceramiki porowatej:
1) rozklejenie nieestetycznych i wadliwych, wtórnych spoin klejowych,
2) oczyszczenie przełamów ze starego kleju,
3) ponowne sklejenie ceramiki,
4) uzupełnienie ubytków w okolicach spoin,
5) scalenie kolorystyczne uzupełnień,
6) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
e. Program prac konserwatorskich dla eksponatów wykonanych z drewna:
1) podklejenie drobnych pęknięć,
2) wypełnienie masą klejowo-trocinową szczelin o dużej rozwartości,
3) scalenie kolorystyczne uzupełnień,
4) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
3. Dokumentacja konserwatorska powinna zawierać:
a. kartę konserwatorską,
b. zalecenia konserwatorskie.
4. Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się do pod-
pisania umowy, której warunki stanowią załącznik numer 5 zapytania ofertowego.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający
może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zapisów umowy w celu dostosowania jej
do Wykonawcy.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY I OŚWIAD-
CZENIA WYMAGANE PO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oferta musi być złożona na cały zakres prac.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki do-
tyczące:
a. Warunki dotyczące doświadczenia zawodowego:
- Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie i prawidłowo ukończył w czasie
trwania swojej działalności zawodowej co najmniej 3 zadania polegające na
realizacji kompleksowych prac konserwatorskich obiektów zabytkowych.
b. Warunki dotyczące osób:
Wykonawca powinien dysponować osobą z następującymi uprawnieniami i
doświadczeniem:
- tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku
konserwacja i restauracja dzieł sztuki,
- 5 letnie doświadczenie w zakresie konserwacji dzieł sztuki.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
a. Oświadczenie o spełnianiu wymagań - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do zapytania ofertowego.
Inne wymagane dokumenty:
Wypełniony i podpisany druk ,,Oferta" - załącznik nr 3 wraz z formularzem cenowym
- załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana, zgodnie
z formułą ,,spełnia / nie spełnia", w oparciu o informację zawarte w dokumentach
i oświadczeniach, których żąda Zamawiający w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane
warunki Wykonawca spełnia.
b. Niewykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia/poprawienia
/wyjaśnienia dokumentów. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Forma dokumentów:
a. Wymagane dokumenty, o których mowa w dziale VI należy przedstawić w formie ory-
ginałów lub w formie skanów oryginałów dokumentów.
b. Dokumenty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
a. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określo-
nymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
b. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania
ofertowego. Za złożenie oferty uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie
z innymi Wykonawcami.
c. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
rozwiązania wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
d. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
- powinna zostać złożona w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej z
zachowaniem wszystkich wymogów zapytania;
- musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez Wykonawcę lub
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy).
- wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być
parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty.
e. Oferta musi zawierać:
- druk OFERTA wraz z formularzem cenowym,
- wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VI zapytania
ofertowego.
f. Ofertę należy złożyć:
- w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się zjej treścią. Opakowanie powinno
być oznaczone napisem:
Oferta cenowa na:
wykonanie prac konserwatorskich obiektów pozaeuropejskich pochodzących z
terenu Afryki Zachodniej stanowiących część ,,Kolekcji saharyjskiej" Działu Kultur
Pozaeuropejskich
W przeciwnym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z
treścią oferty przed terminem jej otwarcia.
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, opakowanie powinno posiadać nazwę i adres Wyko-
nawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po
terminie.
- lub za pomocą poczty elektronicznej z adresu Wykonawcy na adres Zamawiającego.
Mail powinien zostać zatytułowany: Oferta cenowa na wykonanie prac konserwator-
skich.
b. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, opisania lub zamknięcia koperty,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej
przedterminowe otwarcie.
c. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
d. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
2. Termin związania ofertą:
a. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.
b. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
c. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem związania
ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu.
3. Wskazanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wyko-
nawcami:
c. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonaw-
ców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego pytania. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie
informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skut-
ków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek
roszczeń.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
a. Wykonawca oblicza cenę ofertową zgodnie z dyspozycją zawartą na formularzu ceno-
wym (załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).
b. Cenę oferty dla zamówienia stanowić będzie łączna cena brutto wynikająca
z zsumowania cen brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego.
c. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego okre-
ślone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie ponie-
sie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
e. Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
f. Brak wypełnienia wymaganych pól formularza cenowego lub podanie kwoty ,,0" dla
którejkolwiek pozycji w obrębie formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.
X. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym
kryterium:
Cena całkowita podana w ofercie (brutto) = 100 %
Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
kryterium cena, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak
najniższy wskaźnik - w przypadku tego kryterium zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x a
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:
a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,
b) b - wartość oferty badanej,
c) a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. 1 opisu kryteriów oceny.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada warunkom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą,
tzn. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.
3. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający komisyjnie, w pierwszej kolejności oceniając
warunki formalne złożonych ofert, w rozumieniu, czy są ważne.
4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający do-
kona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.
XI. FORMALNOŚCI. JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:
1. W celu uzyskania optymalnych warunków zamówienia Zamawiający może prowadzić ne-
gocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana.
2. Zamawiający niezwłocznie wyśle informację o wyniku postępowania do każdego Wyko-
nawcy, który złożył ofertę.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie
bez podania przyczyny.
- Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
- Zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu.
~ Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie
postępowania.
- Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
- Żądania od Wykonawcy przedstawienia kwot netto wynikających z jego oferty.

Kontakt:
a. Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza głównego inwenta-
ryzatora:
Katarzyna Podyma
e-mail: katarzynapodyma@muzeum.zory.pl
tel.: 663 220 664
b. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofer-
towego, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail:
katarzynapodyma@muzeum.zory.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.