Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
777z dziś
5300z ostatnich 7 dni
18396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Podział geodezyjny działki

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Podział geodezyjny działki

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA w Opolu
1 Maja 6
45-068 Opole
powiat: Opole
zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl
https://kowr.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Podział geodezyjny działki nr 377 obręb Turawa, gmina Turawa, powiat opolski, woj. opolskie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Podział geodezyjny działki nr 377 obręb Turawa, gmina Turawa, powiat opolski, woj. opolskie, KW OP1O/00079737/4, w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie
z postanowieniem Wójta Gminy Turawa BU.6724.1.15.2021.KB z dnia 20.05.2021r. - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
W tym wznowienie punktów granicznych wraz z ewentualnym przeprowadzeniem procedury rozgraniczeniowej działki wymienionej powyżej.
Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na dwa etapy:

1) ETAP I:
Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, składającego się na Etap I, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
o oryginały niezbędnych dokumentów do celów prawnych w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (protokół z przyjęcia granic nieruchomości, mapę z projektem podziału, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej),
o wykaz współrzędnych wznowionych/rozgranicznych punktów granicznych, w formie elektronicznej (w układzie 2000 - plik txt),
o kopie protokołów granicznych wraz ze szkicami zakupione jako kopia materiału zasobu
z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
o plik z danymi wektorowymi obrazującymi przebieg granic dzielonej nieruchomości (w układzie 2000 - plik dwg/dxf) lub kopia projektu do programu C-Geo,
o kopia operatu geodezyjnego w formie elektronicznej.
Opracowana w rezultacie wykonania zamówienia dokumentacja geodezyjno-prawna winna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć tj. do przeprowadzenia geodezyjnego podziału nieruchomości (dokumentacja ma umożliwić wydanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości).
2) ETAP II:
Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przez Zamawiającego.

CPV: 71250000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00124258, OP.WOP.ZP.12.2021.U

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się w języku polskim przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem
https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w ust. 11.17 SWZ.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie
Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne
korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej dostępny pod adresem
internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania
konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca korzystając z Platformy zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień zawartych w ww. instrukcji oraz w regulaminie Platformy. Wszelkie dokumenty,
oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie,
według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce
,,Pomoc" - ,,Instrukcje". Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy
wynosi 50 MB. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),, określa
następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 1) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; 2) komputer klasy
PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden
z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; 3)zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych
dokumentów oraz komunikacji elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych: 1) wszelkie operacje na Platformie opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z
dokładnością co do setnej części sekundy;2) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i
zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; 3) oznaczenie
czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
Za datę przekazania na Platformę oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich
wczytania do Platformy. Potwierdzeniem prawidłowo przekazanego (dokumentu elektronicznego) jest
automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści ,,Plik został przesłany", po każdej
prawidłowo wykonanej operacji. Oferta i oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu pod rygorem nieważności muszą
być
sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej jako ,,RODO", wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie
zamówienia/złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że: 1. Administrator danych
osobowychAdministratorem, czylipodmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, jestKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z
siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul.Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan
skontaktować poprzez adres e-mail:kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. 2. Inspektor Ochrony
Danych OsobowychW KOWR wyznaczonoInspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawachochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem
e-mail: iodo@kowr.gov.pl lubpisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.3. Cele i podstawy
prawne przetwarzaniadanych osobowychPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach
związanym zpostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm. (dalej
PZP), wcelach związanych z realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które
wynikają zobowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w
celu realizacjiobowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z
ustawą z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164
z późn.zm.).4. Odbiorcy danych osobowychPani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem
oudzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom
iosobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
jestjawne.Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie
wszczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt
1i 2 PZP.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć
dostęppodmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną,
usługiinformatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych
osobowychprzetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową
lubkurierską.5. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzaneprzez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres
przechowywaniadokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych
KOWR wzakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w
stosunkudo niego.Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
będzieprzechowywana, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania oudzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia
postępowania,a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwaniaumowy. 6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowychPodanie
Pani/Pana danychosobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma
charakter dobrowolny,ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Prawa osób, których dane dotycząZgodnie z
RODOprzysługuje Pani/Panu:1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo
dosprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji,
gdyprzetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisuprawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 4) prawo do ograniczenia przetwarzania
danych,przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.Jeżeli
chcePani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem
OchronyDanych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w
pkt1.Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do
wniesieniaskargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Zautomatyzowane
podejmowanie decyzjiWoparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował
wobec Pani/Panazautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 9.
Przekazywanie danychpoza Europejski Obszar GospodarczyW związku z jawnością postępowania o
udzielenie zamówieniapublicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj.
państwa, które nie należydo Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein iIslandię), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 09:45
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OP.WOP.ZP.12.2021.U
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Podział geodezyjny działki nr 377 obręb Turawa, gmina Turawa, powiat opolski, woj. opolskie, KW OP1O/00079737/4, w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie
z postanowieniem Wójta Gminy Turawa BU.6724.1.15.2021.KB z dnia 20.05.2021r. - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
W tym wznowienie punktów granicznych wraz z ewentualnym przeprowadzeniem procedury rozgraniczeniowej działki wymienionej powyżej.
Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na dwa etapy:

1) ETAP I:
Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, składającego się na Etap I, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
o oryginały niezbędnych dokumentów do celów prawnych w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (protokół z przyjęcia granic nieruchomości, mapę z projektem podziału, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej),
o wykaz współrzędnych wznowionych/rozgranicznych punktów granicznych, w formie elektronicznej (w układzie 2000 - plik txt),
o kopie protokołów granicznych wraz ze szkicami zakupione jako kopia materiału zasobu
z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
o plik z danymi wektorowymi obrazującymi przebieg granic dzielonej nieruchomości (w układzie 2000 - plik dwg/dxf) lub kopia projektu do programu C-Geo,
o kopia operatu geodezyjnego w formie elektronicznej.
Opracowana w rezultacie wykonania zamówienia dokumentacja geodezyjno-prawna winna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć tj. do przeprowadzenia geodezyjnego podziału nieruchomości (dokumentacja ma umożliwić wydanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości).
2) ETAP II:
Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przez Zamawiającego.

4.2. Pozostałe wymogi i sposób wykonania zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone
w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
4.3. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji Etapu I zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że dysponuje co
najmniej jedną osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą wymagane
uprawnienia w zakresie geodezji, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052) tj. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz
sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie
wcześniejniż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób (załącznik nr 4 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego (co najmniej jedna osoba posiadająca wymagane uprawnienia w
zakresie geodezji, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2020 poz. 2052) tj. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji
do celów prawnych), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów - w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, w celu spełnienia warunku udziału
w postępowaniu - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
2) oświadczenie wynikające z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 8.2
pkt 2) SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 16.8. swz.
Powyższy wymóg stosuje się również odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz do podwykonawcy.
4) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany przez
pełnomocnika;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania
jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać
następujące wymagania: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art.
58 ust 2 ustawy Pzp muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę;2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą
stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę; UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt 1 i 2) może
wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie
składających ofertę;3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub
pełnomocnika); 4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą
występującym jako Pełnomocnik pozostałych;5) Wskazanie lidera w druku oferty (w przypadku
oferty złożonej przez konsorcjum);10.2. W przypadku gdy oferta wspólna Wykonawcy zostanie
najwyżej oceniona, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia, składa na wezwanie
Zamawiającego dokumenty o których mowa w rozdziale IX ust. 9.4. SWZ, przy czym dokumenty
wymienione w rozdziale IX ust. 9.4. pkt 1) SWZ składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109. ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.10.4. Nie
dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie
przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.10.5. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.10.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W tym przypadku Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (forma złożenia
oświadczenia została opisana w ust. 16.5. i 16.6. SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
21.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.21.2. Dopuszcza
się zmianę umownego terminu, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących
okoliczności:1) wystąpienia warunków siły wyższej - przez którą należy rozumieć wystąpienie
zdarzeń i okoliczności, na które Strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się
zabezpieczyć, w tym w szczególności udokumentowane warunki atmosferyczne
uniemożliwiające wykonanie usług, epidemie i inne klęski;2) wystąpiła konieczność
przeprowadzenia rozgraniczenia;3) udokumentowane (potwierdzone dokumentami)
przedłużające się procedury administracyjne;4) nastąpiła zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego bądź studium, wpływająca na termin realizacji
zamówienia;5) przekazanie nieruchomości lub jej części (działki) na rzecz instytucji
samorządowych lub innych;6) w wyniku działania osób trzecich, wykonanie prac będzie
utrudnione, a działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;Termin Umowy może
ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania
Umowy przez Wykonawcę, tj. uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu
Umowy.21.3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:1) wystąpi
konieczność wyłączenia działek z umowy lub włączenie dodatkowych, których podział z
przyczyn nie dających się przewidzieć nie jest możliwy do wykonania lub stał się konieczny w
zakresie zawartym w SWZ/umowie (zapis ten dotyczy zadań połączenia i podziałów działek);2)
realizacja części przedmiotu zamówienia, z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest
możliwa do wykonania, co spowoduje zmianę zakresu świadczenia;3) zachodzi konieczność
wydzielenia dodatkowych działek w ramach zadania określonego w umowie, z przyczyn nie
dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym przypadku Zamawiający dopuszcza
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy do 10% wartości zamówienia określonego w § 6 ust.1
umowy.21.4. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia z
zastrzeżeniem, że wprowadzona zmiana nie może skutkować zmianą Wykonawcy zamówienia:
1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SWZ,2) zmiany
kluczowego personelu Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych,
utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy
może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych.21.5.
Zmiany, o których mowa powyżej, z wyjątkiem ust. 21. 3 pkt 3, nie będą stanowić podstawy
zwiększenia wynagrodzenia.21.6. Dopuszcza się zmianę umownego wynagrodzenia w
przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT).21.7. Powyższe postanowienia
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 21.8. O wystąpieniu
okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmiany wprowadzane w umowie, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego pisemnie.21.9. Wniosek Wykonawcy
o dokonanie zmiany umowy musi być uzasadniony, a okoliczności na które powołuje się
Wykonawca muszą być udokumentowane.21.10. Wniosek o wprowadzenie zmian w umowie będzie rozpatrywany przez Zamawiającego, jeżeli zostanie on złożony przed upływem terminu
wykonania przedmiotu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji Etapu I zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-28

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.