Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTRÓDZIE
ul. Grunwaldzka 49
14-100 Ostróda
powiat: ostródzki
p.makar@zegluga.com.pl
https://portal.smartpzp.pl/zegluga
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 4 do SWZ), wykazem ulic (załącznik nr 9 do SWZ), poglądową mapą sieci drogowej (załącznik nr 10 do SWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usługi (załącznik nr 11 do SWZ).
2. Zamówienie realizowane będzie w ramach podwykonawstwa, do umowy nr.
ZP.272.25.2020, zawartej przez Zamawiającego z Gminą Miejską Ostróda.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:str. 4
? utrzymywania stałego kontaktu, co najmniej telefonicznego z wyznaczonym
przedstawicielem Zmawiającego,
? podejmowania natychmiastowych działań w momencie wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych, nie później jednak niż w ciągu 120 minut od zgłoszenia przedstawiciela Zamawiającego.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
1) Główny przedmiot: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania.
2) Dodatkowe przedmioty: 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń.

CPV: 90620000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00124278, ZP/ZOE/03/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/zegluga
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zegluga
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej ,,Systemem" dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl oraz, z zastrzeżeniem zapisów pkt 12.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcą w postępowaniu, w szczególności w zakresie przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, pytań, wniosków w ramach postępowania odbywa się za pośrednictwem posiadanych w Systemie kont użytkowników. Konto wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
4. Komunikacja stron odbywa się w Systemie za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
5. Do pełnego i prawidłowego korzystania z systemu przez użytkowników wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
6. Zadawanie pytań przez wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do postępowania". Po otwarciu ofert, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce ,,Korespondencja", która dla wykonawcy jest widoczna w Zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
7. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
o Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
o Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
o System operacyjny Windows 7 i późniejsze,
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP,
o zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
o w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
o oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym na poziomie modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta wykonawcy dla wykonawców.
9. Użycie przez wykonawcę do kontaktu z zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu wykonawcy.
10. Korzystanie z Systemu przez wykonawców jest bezpłatne.
11. Pozostałe informacje znajdują w SWZ w dziale XXI.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: iod24@gptogatus.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie str. 18administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zegluga
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Systemu, w sposób określony w rozdziale XIV SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/ZOE/03/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 4 do SWZ), wykazem ulic (załącznik nr 9 do SWZ), poglądową mapą sieci drogowej (załącznik nr 10 do SWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usługi (załącznik nr 11 do SWZ).
2. Zamówienie realizowane będzie w ramach podwykonawstwa, do umowy nr.
ZP.272.25.2020, zawartej przez Zamawiającego z Gminą Miejską Ostróda.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:str. 4
? utrzymywania stałego kontaktu, co najmniej telefonicznego z wyznaczonym
przedstawicielem Zmawiającego,
? podejmowania natychmiastowych działań w momencie wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych, nie później jednak niż w ciągu 120 minut od zgłoszenia przedstawiciela Zamawiającego.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
1) Główny przedmiot: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania.
2) Dodatkowe przedmioty: 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Proponowane kryteria oceny ofert.
a) Cena brutto- 60 %
b) Termin płatności - 40 %
2. Kryterium cena brutto będzie oceniana według następującej formuły:
najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ocena oferty ,,X'' = --------------------------------------------------------- x 100,00 pkt x 60%
cena brutto oferty ocenianej
W kryterium cena wykonawca oferujący najkorzystniejszą cenę maksymalnie może 60 pkt.
3. Kryterium termin płatności będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności za wykonane usługi. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury VAT. W formularzu oferty wykonawca zaoferuje jeden z dwóch wariantów terminu płatności.
4. Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez wykonawcę terminu płatności według następujących zasad:
a) za zadeklarowanie terminu płatności - 14 dni- 20 pkt;
b) za zadeklarowanie terminu płatności- 30 dni- 40 pkt.
5. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru: L=C+Tp
a) L- całkowita ilość punktów,
b) C- punkty uzyskane w kryterium ,,cena brutto",
c) Tp - punkty uzyskane w kryterium ,,termin płatności"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: brak.
2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Określenie warunków:
Wykonawca musi być ubezpieczony w pełnym zakresie od odpowiedzialności
cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 200.000,00 PLN. Wykonawca musi być ubezpieczony jw. przez cały okres realizacji zamówienia.
Informacje dodatkowe: brak.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej,
jeżeli wykaże, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował:
a) samochodami ciężarowymi (nośniki do pługów i posypywarki (solarki))- min. 2 szt.;
b) pługami odśnieżnymi o szerokości min. 2,7m- min. 2 szt.;
c) posypywarką (solarką) o ładowności min. 4 m3- min. 1 szt.;
d) ciągnikiem (nośnik do pługa o zmiennej geometrii i do posypywarki (solarki) o
ładowności min. 1 m3 z pługiem z lemieszem o szerokości roboczej maksymalnie 2,5
m)- min. 1 szt.;
e) posypywarką (solarką) o ładowności min. 1 m3- min. 1 szt.;
f) pługiem odśnieżnym z lemieszem o szerokości roboczej maksymalnie 2,5 m- min. 1
szt.; str. 5
g) pługiem odśnieżnym z lemieszem gumowym o szerokości min. 2,3 m, o zmiennej
geometrii ustawienia lemiesza- min. 1 szt.;
h) samobieżną koparko- ładowarką- min. 1 szt.
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w dziale XII ust. 2 pkt. 1 SWZ że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentów, o których mowa w dziale XIIust. 3 złożonych na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ( załącznik nr. 7 do SWZ);
? oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr. 8 do SWZ);
? w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia,
? odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 125 ust. 1:
1) Polisa potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony w pełnym zakresie od
odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec
powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy na sumę ubezpieczenia minimum 200.000,00 PLN, przez cały okres realizacji zamówienia.
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr. 5);
3) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego: karty techniczne samochodów ciężarowych używanych w trakcie świadczenia usługi, lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie norm emisji spalin EURO VI; EURO V; EURO IV zgodnie z ofertą wykonawcy (jeżeli wykonawca oświadczył w ofercie, że będzie realizował przedmiot zamówienia przy użyciu samochodów spełniających normy EURO VI, V, IV).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce ,,Wykonawcy" doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej,
pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust.2 ustawy Pzp, przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany:
1) przedmiotu umowy w sytuacji zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązującychwpływających na zakres przedmiotu zamówienia ;
2) wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmian stawki podatku od towarów i usług.
3. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 455 ustawy Pzp podlega
unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 455 ustawy Pzp obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Proponowane kryteria oceny ofert.
a) Cena brutto- 60 %
b) Termin płatności - 40 %
2. Kryterium cena brutto będzie oceniana według następującej formuły:
najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ocena oferty ,,X'' = --------------------------------------------------------- x 100,00 pkt x 60%
cena brutto oferty ocenianej
W kryterium cena wykonawca oferujący najkorzystniejszą cenę maksymalnie może 60 pkt.
3. Kryterium termin płatności będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności za wykonane usługi. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury VAT. W formularzu oferty wykonawca zaoferuje jeden z dwóch wariantów terminu płatności.
4. Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez wykonawcę terminu płatności według następujących zasad:
a) za zadeklarowanie terminu płatności - 14 dni- 20 pkt;
b) za zadeklarowanie terminu płatności- 30 dni- 40 pkt.
5. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru: L=C+Tp
a) L- całkowita ilość punktów,
b) C- punkty uzyskane w kryterium ,,cena brutto",
c) Tp - punkty uzyskane w kryterium ,,termin płatności"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.