Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i konserwacja okien

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont i konserwacja okien

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
powiat: Warszawa
przetargi@mein.gov.pl
https://zamowienia-mnisw.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-mnisw/demand/notice/public/34790/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki przy Al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i konserwacja okien w budynku MEiN przy Al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia w:
1) Projekcie (Technicznym) Obudowy Wejść do Wind, Programy Remontu Drzwi i Okien w Budynku MEiN przy Al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie w części VI - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Przedmiarze robót - Remont-konserwacja okien w budynku MEiN przy Al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie - Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 3 do SWZ,
4) Projektowanych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 4 do SWZ.

CPV: 45421000-4, 45422000-1, 45442100-8, 45442190-5, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124168, BDG-WZP.261.10.2021.MR

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia-mnisw.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mnisw.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w rozdziale III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia-mnisw.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-mnisw/demand/notice/public/34790/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zamowienia-mnisw.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WZP.261.10.2021.MR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i konserwacja okien w budynku MEiN przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia w:
1) Projekcie (Technicznym) Obudowy Wejść do Wind, Programy Remontu Drzwi i Okien w Budynku MEiN przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie w części VI - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Przedmiarze robót - Remont-konserwacja okien w budynku MEiN przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie - Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 3 do SWZ,
4) Projektowanych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
sytuacji finansowej:
w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada:
- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),
zdolności technicznej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
- co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem każdej były roboty budowlane remontowo-konserwacyjne o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym każda z robót, o których mowa powyżej musi obejmować co najmniej roboty polegające na konserwacji stolarki okiennej lub drzwiowej,
zdolności zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które spełniają następujące wymogi:
a) kierownikiem robót, który musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania:
- posiadać uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej,
- posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami,
- posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710),
- być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177 z późn. zm.);
b) co najmniej 1 osoba spełniająca poniższe wymagania określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.):
- ust. 1 ww. ustawy - Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zakończeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o której mowa w art. 14a ust. 2,
- ust. 2 ww. ustawy - W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1 ww. ustawy, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbu Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:
1) świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie - oraz która przez co najmniej 4 (cztery) lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbu Dziedzictwa inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej
z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 1 ww. ustawy.
Osoba określona w punkcie ,,b" musi posiadać uprawnienia w zakresie konserwacji elementów drewnianych.
Warunki udziału w postępowaniu opisane zostały w rozdziale VI Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
- oświadczenie potwierdzające, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
Zgodnie z art. 274 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ;
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu opisany został w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
3) wykazu osób, aktualny na dzień złożenia, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu opisany został w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika pod rygorem nieważności należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii
pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w swoim imieniu składa:
- oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 oraz ust. 2 SWZ;
- dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 oraz odpowiednio ust. 4 SWZ.
Dokumenty lub oświadczenia poświadcza za zgodność z oryginałem Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty lub oświadczenia, które dotyczą tego Wykonawcy.
3. Oferta składana przez wspólników spółki cywilnej jest traktowana jak oferta Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru. Szczegółowy zakres opisany został w § 12 Projektowanych postanowień umowy, które stanową załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.