Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja szlaku ,,Śladami kultury benedyktyńskiej" w formule zaprojektuj i wybuduj

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Realizacja szlaku ,,Śladami kultury benedyktyńskiej" w formule zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
powiat: kielecki
41 302 50 94 w. 209, faks 41 302 61 07
zggs@zggs.com.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Bodzentyn
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 41 302 50 94 w. 209,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Realizacja szlaku ,,Śladami kultury benedyktyńskiej"
w formule zaprojektuj i wybuduj
Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej, robót budowalnych oraz opracowanie i wykonanie wystawy wraz z wyposażeniem oraz systemu rezerwacji i zarządzania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Realizacja szlaku ,,Śladami kultury benedyktyńskiej" w formule zaprojektuj i wybuduj
w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 -- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie obiektów na szlaku na terenie gmin Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów wraz z ekspozycją, w tym multimedialną, wyposażeniem oraz wspólnym systemem rezerwacji i zarządzania wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano-montażowych dot. robót oraz dostaw i usług opisanych w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla poszczególnych obiektów na szlaku oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.

CPV: 71200000-0, 32322000-6, 39133000-3, 45000000-7, 45100000-8, 45112700-2, 45112710-5, 45200000-9, 45212120-3, 45212140-9

Dokument nr: 2021/BZP 00124110, ZGGŚ-3410.ŚKB.03.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zggs.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zggs.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortaIu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz elektronicznej zggs@zggs.com.pl
2. Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia:
1) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal -- dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
2) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP -- dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/lnstrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do ,,Formularza do komunikacji.
4) Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą formularza do złożenia lub wycofania oferty na ,,ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny
w razie ewentualnego wycofania oferty.
5) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.
6) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Przepustowość sieci 70Mb/s.
8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu do Zamawiającego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, zggs@zggs.com.pl
1.2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich jest możliwy pod adresem: zggs@zggs.com.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Realizacja szlaku ,,Śladami kultury benedyktyńskiej" w formule zaprojektuj i wybuduj prowadzonym w trybie podstawowym,
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), dalej ,,ustawa",
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
1.8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, *
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. 9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
2. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty' dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 3. Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal Epuap - dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/lnstrukcja_uzytkownika miniPortal-ePUAP.pdf

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Wymagania:
l. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości w wysokości 200 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Bodzentynie nr konta 91 8493 0004 0090 0907 8155 0022
z adnotacją - Realizacja szlaku ,,Śladami kultury benedyktyńskiej" w formule zaprojektuj i wybuduj
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) -- d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych
w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium
w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZGGŚ-3410.ŚKB.03.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej, robót budowalnych oraz opracowanie i wykonanie wystawy wraz z wyposażeniem oraz systemu rezerwacji i zarządzania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Realizacja szlaku ,,Śladami kultury benedyktyńskiej" w formule zaprojektuj i wybuduj
w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 -- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie obiektów na szlaku na terenie gmin Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów wraz z ekspozycją, w tym multimedialną, wyposażeniem oraz wspólnym systemem rezerwacji i zarządzania wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano-montażowych dot. robót oraz dostaw i usług opisanych w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla poszczególnych obiektów na szlaku oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

39133000-3 - Zestawy wystawowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45212423-7 - Roboty budowlane w zakresie kawiarni

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

Lp. Kryterium Waga kryterium Liczba punktów
1. Cena 50% 50 pkt
2. Aplikacja 3D wykonana 3 wybranych chat (zagród) planowanych do realizacji w Osadzie Średniowiecznej 30% 30 pkt
3. Gwarancja dotycząca wyposażenia wystawy 10% 10 pkt
4. Rękojmia na roboty budowlane 10% 10 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aplikacja 3d wykonana 3 wybranych chat
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużona gwarancja dotycząca wyposażenia wystawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużona rękojmia na obiekty budowlane
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż posiada:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 5 000 000,00 zł
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 7 000.000,00 zł
4) Zdolności technicznej lub zawodowej,
4.1. Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie:
? w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej:
? dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 20 000 000,00 zł brutto każda oraz o łącznej powierzchni minimum 1800 m2, z których co najmniej jedna była realizowana pod nadzorem Konserwatora Zabytków

oraz

? w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością:

co najmniej jedno zamówienie w trybie zaprojektuj - wybuduj polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie wystawy interaktywnej w obiekcie kultury/edukacji/nauki/turystyki o całkowitej wartości zamówienia co najmniej 20 000 000,00 zł brutto oraz o powierzchni minimum 1000 m2. Zamówienie musi się składać
z co najmniej 70 stanowisk oraz opracowania kontentu multimedialnego obejmującego opracowanie scenariuszy stanowisk, pozyskanie lub zmontowanie materiałów źródłowych wraz z wykonanie aplikacji multimedialnych, wykonanie wydruków/plansz graficznych, wykonaniem scenografii i aranżacji wystawy, dostawą i montażem sprzętu AV oraz systemu sterowania ekspozycją. Wystawa powinna zawierać osobną strefę sensoryczna o powierzchni minimum 450 m2. Przez strefę sensoryczną Zamawiający rozumie przestrzeń oddziałującą na zmysły inne niż wzrokowe (np. instalacje z użyciem cieczy, mechaniczne, ze strefą rekreacyjną, dotykową itp.).

W celu spełnienia wyżej wymienionego warunku Zamawiający dopuszcza zamówienia spełniające oba wymagania.

4.2. Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wykazać dysponowanie następującymi osobami:
4.2.1. Kierownik projektu - osoba posiadająca doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 projektem (do zakończenia realizacji) o wartości min. 20 000 000,00 zł brutto obejmującym budowanie obiektu oraz projektowanie i wykonanie stanowisk edukacyjnych lub multimedialnych lub ekspozycji
o charakterze edukacyjnym/kulturalnym/naukowym/turystycznym zwykorzystaniem multimediów i elementów motorycznych.

4.2.2. Specjalista ds. multimedialnych i AV - osoba posiadająca doświadczenie
w nadzorowaniu, montażu i uruchomienie sprzętu audio-video na co najmniej dwóch wystawach edukacyjnych/kulturalnych/naukowych/turystycznych, obejmującej co najmniej 50 stanowisk multimedialnych każda, w tym stanowiska dotykowe i wielkoformatowe projekcje oraz nadzorowała wykonanie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Aplikacji, posiadająca certyfikat AVIXA CTS-I (certyfikat wydany przez niezależną międzynarodową organizację reprezentującą branżę audio wizualną, poświadczający kwalifikacje CTS (,,Certified Technology Specialist") oraz zaświadczający o kompetencjach
w specjalizacji systemów AV (,,Audio - Video").

4.2.3. Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający doświadczenie w pracy w co najmniej dwóch obiektach będących pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

4.2.4. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4.2.5. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych.

4.2.6. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

4.2.7. Architekt - projektant w specjalności architektonicznej posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, który posiada doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2 zrealizowanych projektów dotyczących budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każdy według kosztorysu inwestorskiego lub wykonanych robót;

4.2.8. Projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, który posiada doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2 zrealizowanych projektów dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego .

4.2.9. Projektantem w specjalności sanitarnej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.

4.2.10. Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.

4.2.11. Projektantem w specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.

4.2.12. Projektant wystawy/scenograf - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowała co najmniej 2 projekty aranżacji wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 1000m2 na rzecz muzeów lub galerii lub innych instytucji o charakterze edukacyjnym/kulturalnym/naukowym/turystycznym w zakresie elementów aranżacyjnych, zabudów, stanowisk multimedialnych

4.2.13. Specjalista ds. narracji wystawienniczej posiadający wykształcenie wyższe humanistyczne - co najmniej na poziomie magistra, w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty pełnił funkcję kuratora dla co najmniej 1 wystawy
o tematyce historycznej, z dziedziny historii lub etnograficznej (Zamawiający rozumie przez pełnienie funkcji kuratora przeprowadzenie pełnego procesu przygotowania wystawy, tj. od rozpoczęcia procesu do otwarcia (wernisażu wystawy) tj. obejmujący przygotowanie koncepcji, przeprowadzenie kwerendy w archiwach lub muzeach, przygotowanie scenariusza, nadzorowanie koncepcji aranżacji scenografii i przygotowanie drukowanego wydawnictwa merytorycznego oraz w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty uczestniczył w organizowaniu co najmniej 1 wystawy muzealnej, tj. pełny proces realizacji wystawy musiał odbyć się w ostatnich 5 latach).

4.2.14. Grafik - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował aplikacje dla minimum dwóch ekspozycji lub wystaw
o powierzchni minimum 400m2 każda.

4.2.15. Metodyk ds. metodyki nauczania posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne, w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty uczestniczyła w realizacji co najmniej 1 projektu, którego tematem była metodyka kształcenia w pozaszkolnych formach edukacji (tzn. projekty zakończone i odebrane przez zlecającego).

Uwaga:
Stosownie do zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Zamawiający dla w/w osób uzna uprawnienia obowiązujące w krajach objętych wymienioną ustawą.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Złożenie oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ
2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ).
3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy
z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XV.4.
4) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy),
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego poez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy, cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku załącznik nr 11 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Zgodnie z art. 274. ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w zakresie zdolności zawodowej - wykaz robót budowlanych ( wzór na druku zał. nr 6 do SWZ) potwierdzający, że wykonawca z wykonał należycie:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie:

? w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej:
? dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 20 000 000,00 zł brutto każda oraz o łącznej powierzchni minimum 1800 m2, z których co najmniej jedna była realizowana pod nadzorem Konserwatora Zabytków

oraz

? w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
z należytą starannością:
co najmniej jedno zamówienie w trybie zaprojektuj - wybuduj polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie wystawy interaktywnej w obiekcie kultury/edukacji/nauki/turystyki o całkowitej wartości zamówienia co najmniej 20 000 000,00 zł brutto oraz o powierzchni minimum 1000 m2. Zamówienie musi się składać z co najmniej 70 stanowisk oraz opracowania kontentu multimedialnego obejmującego opracowanie scenariuszy stanowisk, pozyskanie lub zmontowanie materiałów źródłowych wraz z wykonanie aplikacji multimedialnych, wykonanie wydruków/plansz graficznych, wykonaniem scenografii i aranżacji wystawy, dostawą i montażem sprzętu AV oraz systemu sterowania ekspozycją. Wystawa powinna zawierać osobną strefę sensoryczna o powierzchni minimum 450 m2. Przez strefę sensoryczną Zamawiający rozumie przestrzeń oddziałującą na zmysły inne niż wzrokowe (np. instalacje z użyciem cieczy, mechaniczne, ze strefą rekreacyjną, dotykową itp.).
W celu spełnienia wyżej wymienionego warunku Zamawiający dopuszcza zamówienia spełniające oba wymagania.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2) dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 7 do SWZ) wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ
5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 7 000 000,00 zł wymaganą przez Zamawiającego wraz z dowodem uiszczenia opłaty.
6) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5 000 000,00 zł
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
l. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości w wysokości 200 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Bodzentynie nr konta 91 8493 0004 0090 0907 8155 0022
z adnotacją - Realizacja szlaku ,,Śladami kultury benedyktyńskiej" w formule zaprojektuj i wybuduj
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) -- d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych
w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium
w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca.

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy
z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Zakres zmian umowy określa projekt umowy będący częścią SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

Lp. Kryterium Waga kryterium Liczba punktów
1. Cena 50% 50 pkt
2. Aplikacja 3D wykonana 3 wybranych chat (zagród) planowanych do realizacji w Osadzie Średniowiecznej 30% 30 pkt
3. Gwarancja dotycząca wyposażenia wystawy 10% 10 pkt
4. Rękojmia na roboty budowlane 10% 10 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aplikacja 3d wykonana 3 wybranych chat
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużona gwarancja dotycząca wyposażenia wystawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużona rękojmia na obiekty budowlane
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.