Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowo-budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
os. Sikorskiego 52
44-240 Żory
powiat: Żory
(032) 435 51 11
biuro@cop.zory.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Żory
Wadium: ---
Nr telefonu: (032) 435 51 11
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: wykonania robót remontowo-budowlanych siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w
Żorach - Osinach
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie
robót remontowo-budowlanych, polegających na remoncie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żorach Osinach.
II Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zakresu prac zgodnego z obmiarem robót, zatwier-
dzonym projektem budowlanym oraz decyzją Prezydenta Miasta Żory nr 353/21 udzielającą po-
zwolenia na wykonanie robót budowlanych.
2. Do zadań wykonawcy będzie należało:
1) Roboty rozbiórkowe, zgodnie z załączonym obmiarem robót:
Naprawa posadzek, zerwanie posadzek, rozebranie z desek na legarach, wykucie muru i
ościeżnic. Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy, wykucie bruzd do przewodów i
rur. Rozebranie ścian. Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów.
2) Roboty remontowe zgodnie z załączonym obmiarem robót:
Izolacja, warstwy wyrównawcze pod posadzki z płytek gresowych, gruntowanie podłoży,
posadzki, cokoliki, wymiana przewodów wtynkowych, wymiana wyłączników lub przyci-
sków, wymiana puszek podtynkowych, wymiana gniazd wtyczkowych, wymiana opraw

świetlówkowych, licowanie ścian, ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wej-
ściowych do lokalu, pasy tynkowe, przecieranie tynków wewnętrznych, gruntowanie pod-
łoży, gładzie gipsowe, malowanie ścian, montaż i wykonanie podciągów stalowych, obu-
dowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi, obu-
dowa belek i podciągów, demontaż i montaż baterii umywalkowych i zmywakowych, wy-
miana rurociągów z PCV na ścianach, wyprawa elewacyjna
3) Zapewnienie sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym
przepisom, normom i standardom.

Dokument nr: ES.2712.12.2021.AL

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.08.2021 do godz. 15:00.

Składanie ofert:
1. Oferta winna być składana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres biuro@cop.zory.pl, wpisując w tytule: (Dotyczy zapytania
ofertowego nr ES.2712.12.2021.AL)
- poczty/kuriera na adres Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - os. Sikorskiego 52,
44-240 Żory, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: (Dotyczy zapytania ofertowego nr
ES.2712.12.2021.AL) ( data wpływu dokumentu nie może przekroczyć terminu składania ofert),
- lub osobiście w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - Żory, os. Sikorskiego
52, piętro II, biuro 204 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: (Dotyczy zapytania ofertowego nr
ES.2712.12.2021. AL).
Do dnia 02.08.2021 do godz. 15:00 decyduje data wpływu do ŻCOP

Miejsce i termin realizacji:
III Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 (termin wymagany)
Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie Umowy Cywilnoprawnej.
Okres gwarancji - 5 lat ( 60 miesięcy).

Wymagania:
IV Wynagrodzenie, warunki płatności:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie
wynagrodzeniem ryczałtowym i będzie obejmowało pełny zakres prac niezbędnych do
osiągnięcia efektu końcowego.
2. Wynagrodzenie będzie płatne z rachunku Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia
faktury VAT jednorazowo po wykonaniu i odbiorze całości robót, potwierdzonych protokołem
odbioru niestwierdzającym występowania wad istotnych w przedmiocie umowy.
V Kryterium oceny ofert:
1. O podjęciu współpracy decydować będzie:
Oferowana cena brutto - 100%
2. Cenę ofertową należy określić w postaci uproszczonego kosztorysu ofertowego (wykonanego
na podstawie załączonego obmiaru robót) z podaniem wartości netto i brutto.
VI Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
Wybrany oferent zostanie
powiadomiony telefonicznie.
3. Oferty niepełne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VIII Wybór oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz za
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://zcopzory.bip.net.pl
2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający
określi termin i miejsce zawarcia umowy, o którym poinformuje Wykonawcę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
dostarczyć aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji Pani Aneta Leonard - referent w Referacie Ekonomii Społecznej pod
numerem telefonu: 32 43 55 111 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:00 oraz pod
adresem mailowym: biuro@cop.zory.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.