Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
817z dziś
5340z ostatnich 7 dni
18436z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rogoźno
Nowa 2
64-610 Rogoźno
powiat: obornicki
785009402, faks (67)2618075
um@rogozno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rogoźno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 785009402, faks (67)
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wymianę istniejącej stolarki okiennej w istniejących otworach i z istniejącym podziałem szyb zarówno w budynku szkoły jaki i w budynku sali gimnastycznej.
Kształtowniki wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej pięciokomorowe), z uwagi na pozwolenie konserwatora zabytków stolarka okienna wymieniana na elewacji frontowej budynku szkoły musi zostać wykonana z drewna z zachowaniem istniejącego podziału tj. dwudzielna, sześciopodziałowa, w kolorze białym. Całość okna o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m2K.
Izolacja akustyczna całego okna nie większa niż 35 dB.
Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż Ug=0,9 W/m2K starannie osadzone w ramie okiennej, które uniemożliwiają stratę ciepła przez okno.
Uszczelki przylgowe w EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.
Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych, skrzydła uchylne wyposażone w ograniczniki, rozwieralność z możliwością zwykłego uchyłu, klamki w kolorze białym.
Nawiewniki ciśnieniowe odpowiadające normie PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia zapewniająca wymianę powietrza w pomieszczeniu).
Parapety wewnętrzne wykonane w tzw. technologii postformingu (płyta wiórowa klasy I TYP E-1 kolor biały). Parapet zewnętrzny z płytek ceramicznych w kolorze czerwonym ceglastym.
Przed rozpoczęciem produkcji okien Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumenty jakościowe okien.
Ze względu na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku wszystkie szyby od strony wewnętrznej przegród muszą być wykonane jako szyby bezpieczne. Szyby wykonane w klasie P1 i P2.

Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku szkoły.
Zakup, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej - główne drzwi zewnętrzne (wym. szacunkowy otworu 243 cm wysokość, szerokość 130 cm) do budynku szkoły wraz z osprzętem i obróbką tynkarską.
Stolarka drzwiowa: profil drewno, kolor brązowy, drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz (wym. szacunkowy 243 cm wysokość, szerokość - 130 cm) skrzydła (wym. szacunkowy 180 cm wysokość, szerokość - 33 cm i drugie skrzydło (wym. szacunkowy 180 cm wysokość, szerokość - 90 cm) z doświetleniem górnym (wym. szacunkowy 50 cm wysokość, szerokość - 130 cm ), szyba bezbarwna, dająca dobre doświetlenie wnętrza, szyba bezpieczna, warstwowa, klejona, dająca odpowiednie zabezpieczenie antywłamaniowe i termoizolacyjne; okucia drzwi - obustronna klamka w kolorze drzwi; zamknięcie - dwa zamki z wkładką patentową, samozamykacz
z blokadą.
Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem modyfikacji materiału wykonania stolarki okiennej montowanej na elewacji frontowej budynku szkoły zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu tzw. wykonanie stolarki okiennej drewnianej dwudzielnej, sześciopodziałowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SWZ (podstawą dokonania wyceny jest dokumentacja techniczna).

Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania ciągłości funkcjonowania budynku szkoły w zakresie prowadzonych zajęć lekcyjnych, Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w godz.ch popołudniowych oraz w weekendy.
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych oraz min. 36 miesięcznej rękojmi za wady, licząc
od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca
w ofercie cenowej powinien podać oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady określony w miesiącach. Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi jedno
z kryteriów oceny ofert. Maksymalny możliwy okres udzielonej gwarancji nie może przekroczyć 72 miesięcy.

Zamawiający zaleca dokonanie oględzin miejsca wykonywania robót budowlanych (wizja
w terenie) przed przystąpieniem do przygotowania oferty cenowej. Koszty zapoznania
się z terenem budowy ponosi Wykonawca.

W wycenie realizacji zadania należy uwzględnić wszystkie prace towarzyszące umożliwiające prawidłową i zgodną z normami i zasadami sztuki budowlanej realizację zadania. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie ma charakter ryczałtowy, a ryzyko wynikające
z niedoszacowania lub niewłaściwego oszacowania inwestycji ponosi Wykonawca.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia, jak również inne - jeśli według oceny Wykonawcy są one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

CPV: 45421130-4, 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124285, INTZ.271.23.2021.AP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.rogozno.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania systemu miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcje oraz regulaminie ePUAP.
4. Wykonawcy przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptują warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązują się korzystając z miniPortalu do przestrzegania postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania ofert, oświadczenia, o który mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres email: pawel.andrzejczak@rogozno.pl.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: pawel.andrzejczak@rogozno.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej ,,RODO") (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest 4CS Sp. z o.o., Ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@rogozno.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): n/d

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-18

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: INTZ.271.23.2021.AP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 120000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wymianę istniejącej stolarki okiennej w istniejących otworach i z istniejącym podziałem szyb zarówno w budynku szkoły jaki i w budynku sali gimnastycznej.
Kształtowniki wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej pięciokomorowe), z uwagi na pozwolenie konserwatora zabytków stolarka okienna wymieniana na elewacji frontowej budynku szkoły musi zostać wykonana z drewna z zachowaniem istniejącego podziału tj. dwudzielna, sześciopodziałowa, w kolorze białym. Całość okna o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m2K.
Izolacja akustyczna całego okna nie większa niż 35 dB.
Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż Ug=0,9 W/m2K starannie osadzone w ramie okiennej, które uniemożliwiają stratę ciepła przez okno.
Uszczelki przylgowe w EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.
Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych, skrzydła uchylne wyposażone w ograniczniki, rozwieralność z możliwością zwykłego uchyłu, klamki w kolorze białym.
Nawiewniki ciśnieniowe odpowiadające normie PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia zapewniająca wymianę powietrza w pomieszczeniu).
Parapety wewnętrzne wykonane w tzw. technologii postformingu (płyta wiórowa klasy I TYP E-1 kolor biały). Parapet zewnętrzny z płytek ceramicznych w kolorze czerwonym ceglastym.
Przed rozpoczęciem produkcji okien Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumenty jakościowe okien.
Ze względu na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku wszystkie szyby od strony wewnętrznej przegród muszą być wykonane jako szyby bezpieczne. Szyby wykonane w klasie P1 i P2.

Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku szkoły.
Zakup, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej - główne drzwi zewnętrzne (wym. szacunkowy otworu 243 cm wysokość, szerokość 130 cm) do budynku szkoły wraz z osprzętem i obróbką tynkarską.
Stolarka drzwiowa: profil drewno, kolor brązowy, drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz (wym. szacunkowy 243 cm wysokość, szerokość - 130 cm) skrzydła (wym. szacunkowy 180 cm wysokość, szerokość - 33 cm i drugie skrzydło (wym. szacunkowy 180 cm wysokość, szerokość - 90 cm) z doświetleniem górnym (wym. szacunkowy 50 cm wysokość, szerokość - 130 cm ), szyba bezbarwna, dająca dobre doświetlenie wnętrza, szyba bezpieczna, warstwowa, klejona, dająca odpowiednie zabezpieczenie antywłamaniowe i termoizolacyjne; okucia drzwi - obustronna klamka w kolorze drzwi; zamknięcie - dwa zamki z wkładką patentową, samozamykacz
z blokadą.
Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem modyfikacji materiału wykonania stolarki okiennej montowanej na elewacji frontowej budynku szkoły zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu tzw. wykonanie stolarki okiennej drewnianej dwudzielnej, sześciopodziałowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SWZ (podstawą dokonania wyceny jest dokumentacja techniczna).

Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania ciągłości funkcjonowania budynku szkoły w zakresie prowadzonych zajęć lekcyjnych, Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych oraz min. 36 miesięcznej rękojmi za wady, licząc
od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca
w ofercie cenowej powinien podać oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady określony w miesiącach. Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi jedno
z kryteriów oceny ofert. Maksymalny możliwy okres udzielonej gwarancji nie może przekroczyć 72 miesięcy.

Zamawiający zaleca dokonanie oględzin miejsca wykonywania robót budowlanych (wizja
w terenie) przed przystąpieniem do przygotowania oferty cenowej. Koszty zapoznania
się z terenem budowy ponosi Wykonawca.

W wycenie realizacji zadania należy uwzględnić wszystkie prace towarzyszące umożliwiające prawidłową i zgodną z normami i zasadami sztuki budowlanej realizację zadania. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie ma charakter ryczałtowy, a ryzyko wynikające
z niedoszacowania lub niewłaściwego oszacowania inwestycji ponosi Wykonawca.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia, jak również inne - jeśli według oceny Wykonawcy są one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-18
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert.
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium
1 Cena za realizację przedmiotu zamówienia 60%
2 Okres udzielonej gwarancji 40%
3 SUMA 100%
2. Sposób punktowania rozpatrywania ofert wg. wag podanych w specyfikacji
a. Cena zadania składająca się na przedmiot zamówienia - 60%
- Wartość punktowa zostanie obliczona wg. poniższego wzoru:

Cena za realizację zadania brutto najtańszej oferty
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
Cena za realizację zadania brutto badanej oferty

b. Gwarancja - 40%
- Zamawiający w ramach kryterium gwarancja będzie przyznawał punkty za przedstawione w ofercie w następujący sposób:

Gwarancja udzielona na realizację zadania oferty badanej
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
Najdłuższa gwarancja udzielona na realizację zadania z ofert badanych

UWAGA! W sytuacji braku oświadczenia/deklaracji długości zaproponowanej gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny wymagany okres tj. 36 miesięcy i przydzieli Wykonawcy odpowiadającą mu ilość punktów. Zamawiający informuje, że maksymalny wymagany okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie może przekraczać okresu 72 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji - 40 pkt.
c. Łączna punktacja
Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: Cena zadania składająca się na przedmiot zamówienia i Okres udzielonej gwarancji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
a. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
b. Zdolności technicznej lub zawodowej.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 3 roboty w zakresie montażu okien i drzwi o łącznej wartość wykonywanych robót min. 40 000,00 zł wraz z podatkiem VAT.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt XIV.1. SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
a. W przypadkach określonych w pkt. 1 lit. a warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców lub podwykonawców spełni warunek samodzielnie lub będą łącznie posiadać wartość ubezpieczenia na kwotę określoną w SWZ.
b. W przypadkach określonych w pkt 1 lit. b warunek zostanie spełniony, jeżeli jedne z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie.
3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.
a. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt XIV.1 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
b. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt XIV SWZ oraz, jeżeli to dotyczy, zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:
- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
b. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
a. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
b. Zdolności technicznej lub zawodowej.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 3 roboty w zakresie montażu okien i drzwi o łącznej wartość wykonywanych robót min. 40 000,00 zł wraz z podatkiem VAT.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt XIV.1. SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
a. W przypadkach określonych w pkt. 1 lit. a warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców lub podwykonawców spełni warunek samodzielnie lub będą łącznie posiadać wartość ubezpieczenia na kwotę określoną w SWZ.
b. W przypadkach określonych w pkt 1 lit. b warunek zostanie spełniony, jeżeli jedne z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie.
3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.
a. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt XIV.1 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
b. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt XIV SWZ oraz, jeżeli to dotyczy, zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
n/d
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.
3. Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach:
a. W przypadku zmiany stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
4. Zmiana treści umowy, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia:
a. Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w opisie zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem, bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
b. Wystąpienie prac zamiennych, wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio o kwotę wynikającą z zaakceptowanego przez umocowanego przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu różnicowego, bez możliwości przekroczenia wysokości wynagrodzenia umownego określonego w umowie,
c. zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).
4. Zmiana Wykonawcy lub Podwykonawcy:
a. Zmiana umowy może nastąpić również w wyniku zmiany Wykonawcy, Podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na warunkach określonych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Wykonawcę.
5. Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
a. Wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona,
b. Modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia,
c. Istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Warunki dokonania zmian:
a. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
b. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,
c. Wniosek, o którym mowa w ppkt. b musi zawierać:
- Opis propozycji zmiany,
- Uzasadnienie zmiany,
- Opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert.
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium
1 Cena za realizację przedmiotu zamówienia 60%
2 Okres udzielonej gwarancji 40%
3 SUMA 100%
2. Sposób punktowania rozpatrywania ofert wg. wag podanych w specyfikacji
a. Cena zadania składająca się na przedmiot zamówienia - 60%
- Wartość punktowa zostanie obliczona wg. poniższego wzoru:

Cena za realizację zadania brutto najtańszej oferty
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
Cena za realizację zadania brutto badanej oferty

b. Gwarancja - 40%
- Zamawiający w ramach kryterium gwarancja będzie przyznawał punkty za przedstawione w ofercie w następujący sposób:

Gwarancja udzielona na realizację zadania oferty badanej
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
Najdłuższa gwarancja udzielona na realizację zadania z ofert badanych

UWAGA! W sytuacji braku oświadczenia/deklaracji długości zaproponowanej gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny wymagany okres tj. 36 miesięcy i przydzieli Wykonawcy odpowiadającą mu ilość punktów. Zamawiający informuje, że maksymalny wymagany okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie może przekraczać okresu 72 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji - 40 pkt.
c. Łączna punktacja
Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: Cena zadania składająca się na przedmiot zamówienia i Okres udzielonej gwarancji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.