Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pionu i poziomu oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach...

Przedmiot:

Wykonanie pionu i poziomu oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18, (023)672-23-04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (023) 672 52 76
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza
do złożenia oferty: na wykonanie pionu i poziomu oraz wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych budynku mieszkalnego przy ul.
Sienkiewicza 50 w Ciechanowie.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pionu i poziomu wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania i wykonanie pionu i poziomu oraz wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania w lokalach komunalnych w zakresie szczegółowo określonym w projekcie
budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Zakres robót obejmuje:
1) Wykonanie pionu i poziomu centralnego ogrzewania z rur stalowych cienkościennych
o połączeniach zaciskowych w lokalach mieszkalnych na klatkach schodowych.
2) Wykonanie wewnętrznej instalacji w lokalach mieszkalnych nr 2a,2b i 3 do wyceny przyjąć
grzejniki aluminiowe żeberkowe dla podanych mocy w projekcie budowlanym,
3) Montaż otulin termoizolacyjnych na rurociągach j.w.
4) Wykonanie niezbędnych przebić w ścianach i stropach dla przeprowadzenia rurociągów.
5) Naprawa miejsc po wykonanych przebiciach.
6) Wykonanie prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania wraz z wystawieniem stosownych
protokółów w zakresie w/w zamówienia.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu
z Zamawiającym oraz zapoznać się z dokumentacją projektową. Do obowiązków Wykonawcy
należy organizacja pracy, naprawa ewentualnych szkód powstałych z winy Wykonawcy oraz
nadzór nad całością prowadzonych prac.

Dokument nr: 46/2021r.

Specyfikacja:
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04.

Składanie ofert:
12. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Ofertę należy składać do dnia 04.08.2021 r., godz. 10:00.
13. Sposób składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy: złożyć w kancelarii zamawiającego pokój nr 3 (sekretariat) lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z oznaczeniem:
,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 46/2021r. na: wykonanie pionu i poziomu oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych budynku mieszkalnego przy Ul. Sienkiewicza 50 w Ciechanowie.".

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany okres wykonania zamówienia do 30.09.2021r.

Wymagania:
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a
Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej Zamawiającego www.tbsciechanow.pl
6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość
swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania
danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1,
c) wyceniony i podpisany przedmiar robót - zał. nr 2,
d) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych
i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,
f) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością z wykorzystaniem załącznika nr 3
g) podpisaną przez Wykonawcę klauzulę informacyjną - zał. nr 4
8. Warunki umowy:
- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem, - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga
10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie
krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.
11. Sposób przygotowania ofert.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1),
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT . Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2), i inne koszty związane z realizacją zamówienia. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.