Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
350z dziś
4875z ostatnich 7 dni
19740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Zakup wraz z dostawą soli i środków do zimowego utrzymania dróg i chodników

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

,,Zakup wraz z dostawą soli i środków do zimowego utrzymania dróg i chodników

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
Zjednoczenia 110C
65-120 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
68 322 91 00, faks 68 322 91 11
sekretariat.zgk@zgkim.zgora.pl
https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl/pn/zgkzgora/demand/notice/public/34801/details
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 68 322 91 00, faks 6
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup wraz z dostawą soli i środków do zimowego utrzymania dróg i chodników na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze, z podziałem na 4 zadania"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje:
Zakup 700 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg i chodników na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.
a) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - zbiornik do magazynowania soli drogowej zlokalizowany
w Zielonej Górze przy Ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra.
b) Terminy dostaw:
400 ton do dnia 31 października 2021r.
300 ton sukcesywnie na telefoniczne lub e-mailowe zlecenie Zamawiającego. Czas dostawy
od zgłoszenia zapotrzebowania nie dłuższy niż 48 godzin.

1) Zamówienie obejmuje:
Zakup 500 ton piasku (kruszywa) do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.
a) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - zbiornik do magazynowania piasku (kruszywa) zlokalizowany w Zielonej Górze przy Ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra lub przy Ul. Wrocławskiej 73
(Dział Zagospodarowania Odpadów).
b) Termin dostawy: do dnia 31 października 2021r.
2) Podstawowe parametry techniczne piasku (kruszywa) stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia:
1. Dostarczany piasek ( kruszywo) musi spełniać wymagania:
a) piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 - 300 ton
b) kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm, wg PN-B-11111:1996 , lub
c) kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2÷4 mm, wg PN-B-11112:1996 - 200 ton
d) zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna nie większa niż 3%.

1) Zamówienie obejmuje:
Zakup 70 ton chlorku wapnia (wapniowy) techniczny (CaCl2) do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.
a) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - magazyn ZGK Sp. z o. o. zlokalizowany w Zielonej Górze
przy Ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra.
b) Termin dostawy: do dnia 31 października 2021r.
2) Podstawowe parametry techniczne chlorku wapnia (wapniowego) stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia:
1. Chlorek wapniowy techniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-75/C-84127.
2. Chlorek wapniowy może występować w postaci płatków lub proszku, zawierających 77÷80% czystego CaCl2; Pakowany w worki foliowe hermetyczne o wadze 20 do 50 kg, na paletach transportowych.

1) Zamówienie obejmuje:
Zakup 70 ton technicznego chlorku magnezu sześciowodnego (MgCl2+6H2O) do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.
a) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - magazyn ZGK Sp. z o.o. zlokalizowany w Zielonej Górze
przy Ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra.
b) Termin dostawy: do dnia 31 października 2021r.
2) Podstawowe parametry techniczne Chlorku magnezu stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia:
1. Chlorek magnezu sześciowodny (MgCl2+6H2O) zgodny z WE 232-094-6, CAS 7791-18-6
2. Chlorek magnezu może występować w postaci płatków lub proszku, zawierających powyżej 96% czystego MgCl2+6H2O; Pakowany w worki foliowe hermetyczne o wadze 20 do 50 kg, na paletach transportowych.

CPV: 34927100-2, 14210000-6, 24312120-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124319, DZ.260.53.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej podpisem zaufanym (więcej informacji tu: https://moj.gov.pl/nforms/signer/uploadxFormsAppName=SIGNER) lub podpisem osobistym (więcej informacji tu: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty) wyłącznie za pomocą Platformy Przetargowej.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument, składający się na ofertę powinien być czytelny.
W celu złożenia oferty należy zarejestrować się, a następnie zalogować na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami, dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem
https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl Pomoc techniczna dostępna pod nr tel. 022 25 72 223.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy przetargowej e-Zamawiający jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń, musi być zgody z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2017 r. ,,W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie".
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl/pn/zgkzgora/demand/notice/public/34801/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 10:00
Miejsce składania ofert: platforma E-Zamawiający https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.