Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Klucze
ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze
powiat: olkuski
32/642-85 08, 642-84-39, 32/642-80-52
klucze@gmina-klucze.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Klucze
Wadium: ---
Nr telefonu: 32/642-85 08, 642-84
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Remont pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Chechle"

o wartości poniżej 130 000,00 złotych

(nazwa i rodzaj zamówienia)
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres robót określono w kosztorysie nakładczym i przedmiarze robót. Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

- Roboty pomocnicze - prace rozbiórkowe i demontażowe, odmalowanie grzejników, drzwi do sal lekcyjnych,

- Malowanie ściany i sufitów z wykonaniem tynku żywicznego na ścianach h =1,50m - korytarz na piętrze, klatka schodowa,

- Malowanie ściany i sufitów pomieszczeń biurowych na parterze, sali zabaw oraz pomieszczeń kuchennych,

- Wykonanie sufitu podwieszanego w sali zabaw 2x15mm,

- Położenie wykładziny dywanowej w sali zabaw, wykładzina musi posiadać klasę trudnopalności Cfl-s1 oraz atesty higieniczne niezbędne dla obiektów oświatowych,

- Prace elektryczne - wymiana opraw oświetleniowych.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem nakładczym z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych
z zawartymi w przedmiarach i kosztorysach nakładczych.

Składanie ofert:
III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godz. 10:00 w formie:

elektronicznej przez platformę zakupową.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/486345

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy

Wymagania:
okres gwarancji: minimum 36 miesięcy

warunki płatności :

1) Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy.

2) Wynagrodzenie płatne będzie po bezusterkowym odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

3) Bezusterkowy protokół odbioru końcowego będzie stanowił wyłączny dowód na należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz wyłączną podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej z tytułu wykonanych robót.

4) Za usługi niewykonane lub usługi dodatkowe bądź zamienne, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

5) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 14 - dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.

6) Ostateczne rozliczenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.

7) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

3. Warunki:

Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

a) Kryteria oceny ofert: 100 % cena,

b) Forma wynagrodzenia - kosztorysowe,

c) Udzielenie gwarancji na minimum 36 miesięcy,
4. Istotne postanowienia umowne:

1) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu niewykonania usunięcia wad. Poniesione na tej podstawie koszty zastępczego usunięcia usterek Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres usuwania wad w przedmiocie umowy.
Oferta musi zostać opatrzona danymi Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.
IV. Do oferty należy załączyć:

- Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 1,

- Druk oferty - wzór załącznik nr 2 ,

- Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,

- Kosztorys ofertowy lub wycenę jednostkową,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.