Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi dotyczącej prowadzenia i wspomagania pracy

Przedmiot:

Wykonanie usługi dotyczącej prowadzenia i wspomagania pracy

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
powiat: Poznań
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/272029/wykonanie-uslugi-dotyczacej-prowadzenia-i-wspomagania-pracy-punktu-informacji-drogowej-oddzialu-w-poznaniu
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 2 500 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usługi dotyczącej prowadzenia i wspomagania pracy Punktu Informacji Drogowej Oddziału w Poznaniu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

obsługa Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale GDDKiA w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a, w zakresie zbierania, gromadzenia i przekazywania
informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych województwa
wielkopolskiego.
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto informacje związane z:
- przejezdnością dróg krajowych;
- sytuacjami nadzwyczajnymi, pod którymi rozumie się: blokady dróg,
klęski żywiołowe, pandemie wirusa, wizyty członków delegacji państw
obcych, jeżeli osoby te zajmują kierownicze stanowiska państwowe;
- zimowym utrzymaniem dróg krajowych;
na sieci dróg krajowych województwa wielkopolskiego.
Nie dokonano podziału zamówienia na części z powodu iż zamówienie jest jednorodne i dzielenie go nie zadania mniejsze jest niemożliwe

CPV: 98390000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00122819, O.PO.D-3.2413.58.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gddkia.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ pkt. 14
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://gddkia.eb2b.com.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ul. Wronia 53, 00- 874
Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.Dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych,
wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym
dane na podstawie zawartych umów. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze
środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one
uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). Osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z
prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w
przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z
żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może
uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem
wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt. RODO (obowiązek informacyjny)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 09:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https;//gddkia.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.58.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

obsługa Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale GDDKiA w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a, w zakresie zbierania, gromadzenia i przekazywania
informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych województwa
wielkopolskiego.
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto informacje związane z:
- przejezdnością dróg krajowych;
- sytuacjami nadzwyczajnymi, pod którymi rozumie się: blokady dróg,
klęski żywiołowe, pandemie wirusa, wizyty członków delegacji państw
obcych, jeżeli osoby te zajmują kierownicze stanowiska państwowe;
- zimowym utrzymaniem dróg krajowych;
na sieci dróg krajowych województwa wielkopolskiego.
Nie dokonano podziału zamówienia na części z powodu iż zamówienie jest jednorodne i dzielenie go nie zadania mniejsze jest niemożliwe
4.2.6.) Główny kod CPV: 98390000-3 - Inne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Dyżurnych
4.3.6.) Waga: 24
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty społeczne
4.3.6.) Waga: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednego zamówienia trwającego nieprzerwanie przez min. 6 miesięcy, polegającego na obsłudze punktu informacji drogowej lub obsługi telefonicznej klientów/interesantów w ramach którego między innymi
-nadzorowano lub monitorowano sytuację na drogach lub,
-kontaktowano się z jednostkami Straży Pożarnej, Policji, C.Z.K Wojewody w celu uzupełniania i przekazywania informacji otrzymywanych z jednostek terenowych lub.
- udzielano wszelkich informacji w ramach punktów obsługi telefonicznej klientów/interesantów"
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 500 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast
spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW Tom I SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami PPU
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Dyżurnych
4.3.6.) Waga: 24
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty społeczne
4.3.6.) Waga: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.