Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie technicznej dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie technicznej dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIĘDZYBÓRZ
ul. Kolejowa 13
56-513 Międzybórz
powiat: oleśnicki
(0-62) 78 56 189, (0-62) 78 56 117, (0-62) 78 56 119
umig@miedzyborz.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Międzybórz
Wadium: ---
Nr telefonu: (0-62) 78 56 189, (0
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
rzetargi i zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe na: opracowanie technicznej dokumentacji projektowej inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Bąków, Kraszów i Ose"
Zapytanie ofertowe

na: opracowanie technicznej dokumentacji projektowej inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Bąków, Kraszów i Ose"
prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia - o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - art.2 ust.1. pkt 1)

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania pod nazwą: ,,Przebudowa trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Bąków, Kraszów i Ose"
Przebudowa będzie dotyczyła:

drogi nr 101578D w miejscowości Bąków usytuowanej na działce nr 87, na odcinku o długości około 370 m
drogi nr 101562D w miejscowości Ose usytuowanej na działce nr 273, na odcinku o długości około 660 m
drogi nr 101543D w miejscowości Kraszów usytuowanej na działce nr 142, na odcinku o długości około 230 m
II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie do celów projektowych, wraz z badaniem gruntu - 6 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektroniczne;
Opracowanie przedmiaru robót - 4 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektroniczne;
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej;
Opracowanie kosztorysu ofertowego - 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej;
Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania - 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej;
Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu - 4 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektroniczne;
Opracowanie i zatwierdzenie projektu zastępczej organizacji ruchu - 4 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektroniczne;
Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień;
Nadzór autorski nad realizacją zadania.
III. Wytyczne do projektowania:

Planuje się wykonanie:

Przebudowy dróg gruntowych na nawierzchnię asfaltową na odcinku około 1260 m;
Przebudowy istniejących zjazdów z drogi gminnej, powiatowej i krajowej;
Przebudowy istniejącej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności;
Inwentaryzacji drzewostanu kolidującego z przebudową drogi;
Sporządzenia dokumentacji zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

Dokument nr: GKiRG.271.3.10.2021

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres umig@miedzyborz.pl lub pisemnej w siedzibie Zamawiającego, w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, która będzie adresowana na adres Zamawiającego

URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYBÓRZU Ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz, pok. nr 10

i oznaczona: Nazwą i adresem wykonawcy oraz opisem: opracowanie technicznej dokumentacji projektowej inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Bąków, Kraszów i Ose"
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia : 09.08.2021 r. do godz. 16:30.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji/wykonania zamówienia: do dnia 29.10.2021 r.

Wymagania:
IV. Opis wymagań:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnili poniższe warunki:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

Oferta cenowa powinna być złożona przez Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa geodezyjne i kartograficznego.
Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem lub inną trwałą techniką oraz podpisana prze Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty pod rygorem nieważności oferty.
Wykonawca przedłoży ofertę cenową na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa całkowita cena ryczałtowa brutto. Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów:

A =

C min

x 100

C bad

Gdzie: A to ilość punktów za cenę; C min - najniższa cena brutto; C bad - cena brutto oferty badanej

2) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową za całość zamówienia.

3) Zamawiający zastrzega, że po wyborze najkorzystniejszej oferty ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ofertowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru usług i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w trakcie trwania umowy.

4) Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie, obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

VII. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
Wykonawca spełnia warunki formalne,
Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania, Informacja ta zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Istotne postanowienia umowy oraz formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Istotne warunki wykonania zamówienia, określone zostaną w umowie z Wykonawcą stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Inne postanowienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn.

Kontakt:
X. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się w Wykonawcami są:

Alina Juścińska tel. (0-62) 78 56 189, pok. 17 w godz. Od 7:30 do 15:30

Mirosława Zwierz tel. (0-62) 78 56 117, pok. 17 w godz. Od 7:30 do 15:30

Marta Szaor-Stasiak tel. (0-62) 78 56 119, pok. 17 w godz. Od 7:30 do 15:30

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.