Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż rolet

Przedmiot:

Dostawa i montaż rolet

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pozytywne Inicjatywy - Edukacja Sp. z o.o
ul. Przebendowskiego 12
84-100 Puck
powiat: pucki
606630182
p.pustelnik@pozytywneinicjatywy.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60713
Województwo: pomorskie
Miasto: Puck
Wadium: ---
Nr telefonu: 606630182
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.07.2021 r. dotyczy: wyboru wykonawcy na dostawę i montaż żaluzji do lokalu w Gdańsku przy Ul. Nowatorów 5 przeznaczonego na funkcjonowanie przedszkola w ramach projektu ,,Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie".
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.03.01.00-22-0008/20 - Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie

Część 1
DOSTAWA i montaż rolet do przedszkola w Gdańsku

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zamawiający zamierza dokonać wyboru Wykonawcy, który zrealizuje zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż żaluzji do lokalu w Gdańsku przy Ul. Nowatorów 5 przeznaczonego na funkcjonowanie przedszkola. Szczegóły zamówienia wraz ze wstępnym określeniem wymiarów żaluzji określa poniższa specyfikacja.
SPECYFIKACJA:
1. Żaluzje Aluminiowe 50 mm
Żaluzje Aluminiowe 50 mm z taśmą materiałową w kolorze jasnoszarym (lub w podobnej, pasującej do żaluzji kolorystyce) o szerokości ok. 2 cm. Preferowany kolor żaluzji: jasnoszary lub w podobnej kolorystyce. Montaż we wnęce okiennej.
Wymiary:
13 sztuk - ok.1150 mm x ok. 2900 mm
1 sztuka - ok. 300 mm x ok. 2900 mm
2 sztuki - ok. 1600 mm x ok. 2900 mm
3 sztuki - ok. 1150 mm x ok. 600 mm
2. Żaluzje Aluminiowe 25 mm
Żaluzje Aluminiowe 25 mm z prowadzeniami bocznymi. Preferowany kolor: jasnoszary lub w podobnej kolorystyce. Montaż: przyszybowy.
Wymiary:
4 sztuki - ok. 1150 mm x ok. 2300 mm
10 sztuk - ok. 1100 mm x ok. 2100 mm
2 sztuki - ok. 900 mm x ok. 2400 mm
1 sztuka - ok. 900 mm x ok. 2200 mm
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę i montaż żaluzji:
- okres gwarancji: minimum 12 miesięcy - maksimum 48 miesięcy;
- wykonawca ma obowiązek dokonać pomiarów okien przed realizacją zamówienia;
- montaż żaluzji może zostać przeprowadzony po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godz.;
- przedmiot zamówienia musi być nowy, wykonany fabrycznie z nowych materiałów, wyprodukowanych najwcześniej w 2019 r. oraz być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowany, w tym do prezentacji;
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny oraz atesty higieniczne.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich pozostałości (kartonów, folii, sznurków itp.) związanych z dostawą i montażem żaluzji niezwłocznie po wykonaniu montażu.
Okres gwarancji
12 miesięcy - 48 miesięcy

CPV: 39515430-8

Dokument nr: 2021-588-60713

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-07-22
Koniec realizacji
2021-07-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Składanie ofert
W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:
Pozytywne Inicjatywy - Edukacja Sp. z o.o.
ul. Przebendowskiego 12
84-100 Puck
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na dostawę i montaż żaluzji do przedszkola przy
ul. Nowatorów 5 w Gdańsku"
Dostarczenie osobiste możliwe jest od pn. do pt. w godz.ch od 8.00 do 15.00.
lub
W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu poprzez Bazę Konkurencyjności
lub
na adres: p.pustelnik@pozytywneinicjatywy.pl gdzie w tytule wiadomości powinien być ,,Oferta na dostawę i montaż żaluzji do przedszkola przy Ul. Nowatorów 5 w Gdańsku".
Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się wewnątrz oferty składanej w formie papierowej, winny być opatrzone:
a) zapisem ,,za zgodność z oryginałem" od strony .... do strony .... .,
b) datą,
c) czytelnym podpisem osoby upoważnionej,
d) pieczęcią firmową.
Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
TERMIN SKŁADANIA wszystkich ofert upływa w dniu 30.07.2021 r. o godz. 10:00.
Etap 2
Początek realizacji
2021-08-02
Koniec realizacji
2021-08-02
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Podpisanie umowy
Etap 3
Początek realizacji
2021-08-02
Koniec realizacji
2021-08-27
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Realizacja umowy

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie dopuszcza zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie jeden lub dwa z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
2. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności,
oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
3. Uwzględniając specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia szybkich i efektywnych działań Zamawiający przewiduje następujące rozwiązanie:
- w sytuacji wprowadzenia obostrzeń powodujących brak możliwości wykonania treści umowy dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy lub czasowego zawieszenia wykonania umowy po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Nie dotyczy.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:
a) pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
b) cenę netto i brutto przedmiotów zamówienia,
c) okres gwarancji i jej warunki
2. Cena wskazana przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie koszty związane z jej wykonaniem w tym w szczególności: koszty podatkowe i ubezpieczenia leżące po stronie Zamawiającego związane z umową, koszty transportu i wszelkie inne koszty, które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania usługi.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji
i powinna zawierać ponumerowane strony. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty. Jeden Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. W przypadku, gdy oferent złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie oferty tego oferenta zostaną odrzucone. Koszty związane
z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2) Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
3) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
4) Nie dopuszcza się uzupełniania ofert.
5) W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6) Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane.
7) Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.
8) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i poinformuje o nich oferentów mailowo lub telefonicznie oraz zamieszczając stosowną informację w Bazie Konkurencyjności.
10) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.
11) Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
12) Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z Instytucji Pośredniczącej. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
13) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z terminami określonymi w umowie, z tym że wysokość kary umownej nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego.
14) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub zaniechaniami.
16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.
17) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.
18) Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z programem pomocowym, z którego udzielone zostało wsparcie w projekcie.
19) W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, jakie zostaną wskazane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
20) O ewentualnym wybraniu oferty oferenci zostaną poinformowani i zaproszeni do podpisania umowy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Dla kryterium C - liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej złożonej oferty (Cnajtańsze) przez cenę oferty badanej (Coferty badanej) oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 85.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dla kryterium G- liczba punktów dla kryterium G obliczona zostanie przez podzielenie liczby miesięcy podanego okresu gwarancji w złożonej ofercie(Gof) przez liczbę miesięcy najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji(Gmax) oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 15

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paweł Pustelnik
tel.: 606630182
e-mail: p.pustelnik@pozytywneinicjatywy.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.