Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów

Przedmiot:

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIĘDZYBÓRZ
ul. Kolejowa 13
56-513 Międzybórz
powiat: oleśnicki
(0-62) 78 56 189, (0-62) 78 56 117, (0-62) 78 56 119
umig@miedzyborz.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Międzybórz
Wadium: ---
Nr telefonu: (0-62) 78 56 189, (0
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetargi i zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe na: opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów złożonych na działce nr 83/2 obręb Bukowina Sycowska, o powierzchni 3500 m2

Zapytanie ofertowe

na: opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów złożonych na działce nr 83/2 obręb Bukowina Sycowska, o powierzchni 3500 m2
prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia - o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - art.2 ust.1. pkt 1)

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów złożonych na działce nr 83/2 obręb Bukowina Sycowska, o powierzchni 3500 m2. Teren objęty ekspertyzą stanowi nieruchomość gruntową ogrodzoną blaszanym płotem. Oszacowanie masy i objętości składowanych odpadów nastręcza trudności, ze względu na ich niejednorodność. Odpady widoczne na powierzchni składowane są luzem, istnieje także ryzyko zalegania odpadów pod powierzchnią terenu. Oględziny miejsca składowania odpadów oraz materiały archiwalne pozwalają stwierdzić, że nie znajdują się tam odpady niebezpieczne, ale wymaga to doprecyzowania.
II. Zakres prac:

Oszacowanie ilości danego rodzaju odpadu
Wyszczególnienie zakresu prac przy usunięciu odpadów wraz z podaniem ich liczby oraz kosztów (jednostkowych lub całościowych)
Określenie czasu realizacji zadania
Określenie całkowitego kosztu przedsięwzięcia

Dokument nr: GKiRG.271.3.11.2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej n adres umig@miedzyborz.pl lub pisemnej w siedzibie Zamawiającego, w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, która będzie adresowana na adres Zamawiającego

URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYBÓRZU Ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz, pok. nr 10

i oznaczona: Nazwą i adresem wykonawcy oraz opisem: ,,opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów złożonych na działce nr 83/2 obręb Bukowina Sycowska, o powierzchni 3500 m2"

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia : 09.08.2021 r. do godz. 16:30.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji/wykonania zamówienia: do dnia 29.10.2021 r.

Wymagania:
III. Opis wymagań:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnili poniższe warunki:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

Oferta cenowa powinna być złożona przez Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia.
Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem lub inną trwałą techniką oraz podpisana prze Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty pod rygorem nieważności oferty.
Wykonawca przedłoży ofertę cenową na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa całkowita cena ryczałtowa brutto. Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów:

A =

C min

x 100

C bad

Gdzie: A to ilość punktów za cenę; C min - najniższa cena brutto; C bad - cena brutto oferty badanej

2) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową za całość zamówienia.

3) Zamawiający zastrzega, że po wyborze najkorzystniejszej oferty ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ofertowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru usług i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w trakcie trwania umowy.

4) Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie, obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

VII. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
Wykonawca spełnia warunki formalne,
Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania, Informacja ta zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Istotne postanowienia umowy oraz formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Istotne warunki wykonania zamówienia, określone zostaną w umowie z Wykonawcą stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Inne postanowienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn.

Kontakt:
X. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się w Wykonawcami są:

Alina Juścińska tel. (0-62) 78 56 189, pok. 17 w godz. Od 7:30 do 15:30

Mirosława Zwierz tel. (0-62) 78 56 117, pok. 17 w godz. Od 7:30 do 15:30

Marta Szaor-Stasiak tel. (0-62) 78 56 119, pok. 17 w godz. Od 7:30 do 15:30

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.