Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac zabezpieczających dach, elewację zewnętrzną i otwory okienne

Przedmiot:

Wykonanie prac zabezpieczających dach, elewację zewnętrzną i otwory okienne

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o
ul. Trzy Lipy 3 (budynek B, IV piętro)
80-172 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel: 58 740 43 00 fax: 58 555 97 11, fax: 58 740 42 53, tel. 58 740 44 14 / 601 085 000.
sekretariat@strefa.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 58 740 43 00 fa
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac zabezpieczających dach, elewacji zewnętrznej i otworów okiennych obiektu nieczynnej elektrociepłowni EC-II (budynków G-10 i G-15), zlokalizowanej w Gdyni przy Ul. Czechosłowackiej 3, w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się w jej bliskim otoczeniu osób i pojazdów oraz zabezpieczenie obiektu przed możliwością wejścia do niego osób nieupoważnionych
22.07.2021
Przedmiot zamówienia: Numer zamówienia: Wykonanie prac zabezpieczających dach, elewację zewnętrzną i otwory okienne obiektu nieczynnej elektrociepłowni EC-II (budynków G-10 i G-15), zlokalizowanej w Gdyni przy Ul. Czechosłowackiej 3, w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się w jej bliskim otoczeniu osób i pojazdów oraz zabezpieczenie obiektu przed możliwością wejścia do niego osób nieupoważnionych. DOT-ZOT.260.26.1 .AŻ.2021
Tryb udzjelenia zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty - postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz, U. 2015, poz. 282 ze zm); 2. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2017, poz. 459); 3. Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o. o.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (zwana dalej ,,Zamawiającym"), zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego (zwanego dalej ,,Zaproszeniem") na wykonanie zadania: ,,Wykonanie prac zabezpieczających dach, elewację zewnętrzną i otwory okienne obiektu nieczynnej elektrociepłowni EC-II (budynków G-10 i G-15), zlokalizowanej w Gdyni przy Ul. Czechosłowackiej 3, w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się w jej bliskim otoczeniu osób i pojazdów oraz zabezpieczenie obiektu przed możliwością wejścia do niego osób nieupoważnionych", zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia (zwanym dalej ,,Umową'). Niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w języku polskim.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: ,,Wykonanie prac zabezpieczających dach, elewację zewnętrzną i otwory okienne obiektu nieczynnej elektrociepłowni EC-II (budynków G-10 i G-15), zlokalizowanej w Gdyni przy Ul. Czechosłowackiej 3, w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się w jej bliskim otoczeniu osób i pojazdów oraz zabezpieczenie obiektu przed możliwością wejścia do niego osób nieupoważnionych".
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a. opracowanie harmonogramu robót;
b. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywanych prac (BIOZ);
c. zabezpieczenie przed uszkodzeniem powierzchni miejsc parkingowych;
d. usunięcie zamocowanych anten i innych elementów przymocowanych do konstrukcji dachu;
e. usunięcie luźno leżących na powierzchni dachu przedmiotów;
f. usunięcie rosnącej na powierzchni dachu zieleni i mineralnych nieczystości;
g. usunięcie z części powierzchni dachu pokryć, które uległy erozji, kruszą się i odpadają -pokrycie lub zastąpienie tych powierzchni materiałami mającymi powstrzymać dalszy proces erozji i przemieszczanie oderwanych fragmentów wraz z wiatrem;
h. oczyszczenie rynien i rur spustowych wody deszczowej z dachu;
i. naprawę i uzupełnienie braków w instalacji odprowadzającej wodę z dachu; j. naprawę instalacji odgromowej;
k. usunięcie z elewacji południowej i wschodniej budynków glazury wewnętrznej, łuszczącej
się farby i innych elementów ścian, które mogą odpaść; I. usunięcie z elewacji północnej i północno-zachodniej cegieł, które uległy odspojeniu od
konstrukcji nośnej i złożenie ich wewnątrz budynku G-15; m. założenie na elewacji północnej stalowej siatki ochronnej jako zabezpieczenie przed
nieszczęśliwymi wypadkami, które mogą się zdarzyć w dalszym procesie odspajania
cegieł;
n. zaślepienie siatką stalową otworów technologicznych w powierzchni dachu; o. zaślepienie otworu okiennego w części północnej ściany zachodniej; p. usunięcie z otworów okiennych popękanych szyb, które mogą wypaść; q. sprawdzenie i wzmocnienie w sytuacjach koniecznych mocowania istniejących szyb okiennych;
r. zaślepienie otworów w miejscach brakujących szyb;
s. założenie zewnętrznej stalowej siatki ochronnej na otwory okienne, których stan nie
gwarantuje bezpiecznego osadzenia szyb; t. zaślepienie wewnątrz budynków wejść poprzez kanały technologiczne; u. zabezpieczenie otworów okiennych na parterze budynków przed osobami, które mogłyby
dostać się do nich bez zgody Zamawiającego; v. pomalowanie, farbą odporną na warunki atmosferyczne, ścian wewnętrznych po
wyburzonych przybudówkach w kolorze zbliżonym do ceglanej elewacji pełnej budynku.
Remont nie dotyczy specjalistycznych prac konserwatorskich budynków.
3. Wykonawca, w celu właściwego przygotowania oferty, powinien dokonać szczegółowej wizji lokalnej terenu i obiektu EC-II, w celu zapoznania się z jego istniejącym stanem technicznym oraz w celu ustalenia zakresu prac niezbędnych do wykonania zadania.

Dokument nr: DOT-ZOT.260.26.1.AŻ.2021

Składanie ofert:
1. Oferty należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie PSSE sp. z o.o. w zaklejonych kopertach opisanych jako: ,,Wykonanie prac zabezpieczających dach, elewację zewnętrzną i otwory okienne obiektu nieczynnej elektrociepłowni EC-II".
2. Miejsce złożenia/przesłania ofert:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. Ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
3. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 12.08.2021 r. do godz. 12.00.
W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data i godz. wpływu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 12 tygodni od daty protokolarnego przyjęcie Umowy do realizacji.

Wymagania:
4. Wykonawca w toku przygotowania oferty może zwracać się, zgodnie z pkt IX. 1. Zaproszenia do Zamawiającego z pytaniami i wątpliwościami. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 04.08.2021 r. włącznie.
III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena, podana jako cena netto, musi być wyrażona w polskich złotych i groszach cyfrowo i słownie. Należy również podać kwotę należnego podatku VAT cyfrowo i słownie. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę wyrażoną w złotych w ofercie na Umowę.
2. Cena podana w ofercie będzie obejmować wszystkie koszty i składniki wynikające wprost z Zaproszenia oraz Wzoru umowy, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać Umowy lub jej wykonanie obciążone będzie wadami.
3. Cena ofertowa stanowić będzie w zleceniu wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi wynagrodzenie z tytułu wykonania całości przedmiotu zlecenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie podlega podwyższeniu.
4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub istotna część składowa ceny za wykonanie robót rozbiórkowych, będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. księgowo - kosztowych), Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dostarczenia Zamawiającemu wypełnionego szczegółowo przedmiaru robót, z którego wynikać będzie wprost podana w ofercie cena.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 3 zleceń o podobnym charakterze i zakresie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zleceń o podobnym charakterze i zakresie;
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e. nie wszczęto w stosunku do nich postępowania upadłościowego ani też nie otwarto wobec nich likwidacji.
2. Dopuszcza się wspólne występowanie dwóch lub większej liczby Wykonawców, w celu spełnienia wszystkich wymogów Zaproszenia.
3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części V Zaproszenia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
4. Oferty, w których kwoty wyrażone będą niezgodnie z rozdziałem III Zaproszenia, podlegają bezwzględnemu odrzuceniu, z pominięciem trybu wezwania do uzupełnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Zaproszenia oraz do odstąpienia od wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być zgodna z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu oraz Wzorze Umowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia).
2. Oferta musi zawierać:
a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 2 do Zaproszenia;
b. zaparafowany Wzór umowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia (treść podstawowa);
c. wypełniony i podpisany wykaz zleceń, jakie Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zleceń o podobnym charakterze i zakresie - wg Załącznika nr 3 do Zaproszenia;
d. podpisany Załącznik nr 4 do Zaproszenia - ,,Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom działającym w jego imieniu" (informacja RODO).
e. zaparafowany ,,Szkic lokalizacyjny usytuowania budynków G-10 i G-15" - Załączniki nr 5 do Zaproszenia;
f. pełnomocnictwo (w przypadku podpisywania oferty przez osoby(ę) nie wymienione@w dokumencie rejestracyjnym /ewidencyjnym/ Wykonawcy);
g. jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu lub zasobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
h. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia;
i. oświadczenie, że Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty do realizacji, wpłaci przed podpisaniem umowy depozyt pieniężny jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100) na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, jako gwarancję należytego wykonania robót. W/w kwota zostanie zwrócona na rachunek Wykonawcy po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi. Kwota zabezpieczenia nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócona Wykonawcy w wartości nominalnej = 20.000,00 zł. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Zaproszenia. W przypadku nie dokonania wpłaty zabezpieczenia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu;
j. dokument potwierdzający posiadane przez Wykonawcę (lub osobę będącą w dyspozycji Wykonawcy) wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem usługi;
k. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub aktualną informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, Zaleca się ponumerowanie kolejnych stron oferty (wraz z załącznikami) oraz trwałe spięcie/zszycie poszczególnych kart oferty.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobe(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę(y) posiadającą(e) stosowne pełnomocnictwo, przy czym:
a. załączone do oferty kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem;
b. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby parafującej).
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia. Nie dopuszcza się składaX. SPEŁNIENIE WARUNKU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca, który zgłosi swoją ofertę na wykonanie przedmiotowej usługi, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie danych zawartych w niniejszej ofercie w celu ustalenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym, wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisania Umów z wybranym oferentem oraz na przekazanie, po podpisaniu Umów, innych danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zlecenia.
2. Strony zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
3. Wykonawca, który zgłosi swoją ofertę zobowiązany jest załączyć, podpisaną przez osobę upoważnioną, ,,Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom działającym w jego imieniu" - Załącznik nr 4 do Zaproszenia. Data i podpis Wykonawcy/Oferenta stanowi potwierdzenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego konkursu ofert oraz podpisania i realizacji Umowy.nia ofert częściowych ani wariantowych.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez możliwości ich zwrotu przez Zamawiającego.
7. W przypadku oferty niekompletnej - zawierającej braki (z zastrzeżeniem rozdziału IV p.4 Zaproszenia), Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej uzupełnienia w sposób wskazany w wezwaniu. Termin do uzupełnienia wynosi 5 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia oferty zawierającej braki bez rozpatrzenia.
8. Zamawiający w celu przyspieszenia postępowania zastrzega sobie prawo do wysyłania wezwań do uzupełnienia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, na aktualny i użytkowany adres
e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wysłanie w ten sposób wezwania uznaje się za skutecznie doręczone w dniu jego wysłania. Z dniem wysłania rozpoczyna bieg termin wymagany do uzupełnienia oferty.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, tj. sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziałach II, III, IV, V, VII i IX Zaproszenia.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów
1 Cena netto 100% 100
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów - maksymalnie możliwe jest uzyskanie 100 punktów, przy czym:
w ramach kryterium 1: najwyższą ilość punktów uzyska oferta z najniższą oferowaną ceną netto zgodnie ze wzorem:
cena najniższa
L =......................................-------........x 100
cena oferty rozpatrywanej
L - liczba punktów za kryterium ,,Cena" na podstawie wypełnionego formularza oferty.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli w/w oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Umowa z wyłonionym w toku postępowania Wykonawcą zostanie podpisana zgodnie z treściami Wzoru umowy.
2. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Zaproszenia, anulowania postępowania oraz do odstąpienia od wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

Uwagi:
X. SPEŁNIENIE WARUNKU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca, który zgłosi swoją ofertę na wykonanie przedmiotowej usługi, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie danych zawartych w niniejszej ofercie w celu ustalenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym, wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisania Umów z wybranym oferentem oraz na przekazanie, po podpisaniu Umów, innych danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zlecenia.
2. Strony zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
3. Wykonawca, który zgłosi swoją ofertę zobowiązany jest załączyć, podpisaną przez osobę upoważnioną, ,,Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom działającym w jego imieniu" - Załącznik nr 4 do Zaproszenia. Data i podpis Wykonawcy/Oferenta stanowi potwierdzenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego konkursu ofert oraz podpisania i realizacji Umowy.

Kontakt:
1. Korespondencję związaną z odpowiedziami na pytania i wyjaśnieniami, dotyczącymi niniejszego postępowania, Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej w języku polskim na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
lub numer faksu: 58 740 42 53 i dodatkowo na adres email: sekretariat@strefa.gda.pl oraz a.zywuszko@strefa.gda.pl.
2. Dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z miejscem, którego dotyczy postępowanie, jest możliwe po uprzednim ustaleniu terminu w dniu roboczym w godzinach 8.00 - 14.00. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie przedmiotu Zaproszenia jest: Artur Żywuszko, nr tel. 58 740 44 14 / 601 085 000.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.