Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałbrzychu
Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
mzb@mzbwalbrzych.pl
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,52306,d2893d9f02982b58c6aaec2a38ebc500.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych w budynku przy Ul. Głuszyckiej 29 w Wałbrzychu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

I etap obejmuje: Budowę kominów dla wentylacji oraz przewodów spalinowych dla lokali mieszkalnych nr 3,4,6,10
o Budowa przewodów powietrzno - spalinowych;
o Montaż kratek wentylacyjnych;
o Montaż nasady kominowej;
o Montaż nawietrzaków;
o Wykonanie otworu w dachu z montażem kołnierza przeciwdeszczowego;
o Wykonanie wentylacji wywiewnej łazienki z lokalu nr 10;
o Wykonanie robót budowlanych towarzyszących pracom instalacyjnym;
o Zabudowa przewodów wentylacyjnych na elewacji frontowej;
o Wykonanie przewodów dymowych;
o Wykonanie innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

II etap obejmuje: Remont lokalu mieszkalnego nr 1
o Wydzielenie z pomieszczenia kuchni pomieszczenia łazienki;
o Wykonanie instalacji c.o.;
o Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego;
o Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej;
o Wymiana stolarki okiennej;
o Wymiana stolarki drzwiowej;
o Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
o Wykonanie prac w zakresie ścian i podłóg z posadzkami;
o Wymiana instalacji wod-kan;
o Wymiana instalacji gazowej;
o Wymiana instalacji elekrycznej;
o Wywóz gruzu i wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zamówienia.

III etap obejmuje: Remont lokalu mieszkalnego nr 2
o Wydzielenie z pomieszczenia kuchni pomieszczenia łazienki;
o Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami;
o Wykonanie instalacji c.o.;
o Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego;
o Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej;
o Wymiana stolarki okiennej;
o Wymiana stolarki drzwiowej;
o Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
o Wykonanie prac w zakresie ścian i podłóg z posadzkami;
o Wymiana instalacji wod-kan;
o Wymiana instalacji gazowej;
o Wymiana instalacji elektrycznej;
o Wywóz gruzu i wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zamówienia.

IV etap obejmuje: Remont dachu
o Wymiana pokrycia z papy;
o Wymiana wyłazów;
o Wymiana nasady wentylacji wywiewnej;
o Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie;
o Impregnacja grzybobójcza desek i płyt;
o Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
o Wywóz gruzu i wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
1) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SWZ
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) Przedmiary robót w formie formularzy wyceny.

CPV: 45000000-7, 45261900-3, 45310000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124315, T-8/28/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Logintrade. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA: W związku z możliwością wyboru oferty najkorzystniejszej przy wykorzystaniu aukcji elektronicznej Zamawiający zwraca uwagę, iż do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej podpis zaufany lub podpis osobisty nie będzie wystarczający.
4. Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowy https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html)
5. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji.
6. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania
-zgodnie z SWZ.
7. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade SA w sposób określony w instrukcji dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:o administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu, Ul. Andersa 48.o dane
kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iodo@mzbwalbrzych.pl,o Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy, o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią
archiwalną akt B5, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
chyba, że czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy,o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy,o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,o posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,
d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,52306,d2893d9f02982b58c6aaec2a38ebc500.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 11:00
Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: T-8/28/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I etap obejmuje: Budowę kominów dla wentylacji oraz przewodów spalinowych dla lokali mieszkalnych nr 3,4,6,10
o Budowa przewodów powietrzno - spalinowych;
o Montaż kratek wentylacyjnych;
o Montaż nasady kominowej;
o Montaż nawietrzaków;
o Wykonanie otworu w dachu z montażem kołnierza przeciwdeszczowego;
o Wykonanie wentylacji wywiewnej łazienki z lokalu nr 10;
o Wykonanie robót budowlanych towarzyszących pracom instalacyjnym;
o Zabudowa przewodów wentylacyjnych na elewacji frontowej;
o Wykonanie przewodów dymowych;
o Wykonanie innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

II etap obejmuje: Remont lokalu mieszkalnego nr 1
o Wydzielenie z pomieszczenia kuchni pomieszczenia łazienki;
o Wykonanie instalacji c.o.;
o Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego;
o Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej;
o Wymiana stolarki okiennej;
o Wymiana stolarki drzwiowej;
o Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
o Wykonanie prac w zakresie ścian i podłóg z posadzkami;
o Wymiana instalacji wod-kan;
o Wymiana instalacji gazowej;
o Wymiana instalacji elekrycznej;
o Wywóz gruzu i wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zamówienia.

III etap obejmuje: Remont lokalu mieszkalnego nr 2
o Wydzielenie z pomieszczenia kuchni pomieszczenia łazienki;
o Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami;
o Wykonanie instalacji c.o.;
o Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego;
o Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej;
o Wymiana stolarki okiennej;
o Wymiana stolarki drzwiowej;
o Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
o Wykonanie prac w zakresie ścian i podłóg z posadzkami;
o Wymiana instalacji wod-kan;
o Wymiana instalacji gazowej;
o Wymiana instalacji elektrycznej;
o Wywóz gruzu i wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zamówienia.

IV etap obejmuje: Remont dachu
o Wymiana pokrycia z papy;
o Wymiana wyłazów;
o Wymiana nasady wentylacji wywiewnej;
o Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie;
o Impregnacja grzybobójcza desek i płyt;
o Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
o Wywóz gruzu i wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
1) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SWZ
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) Przedmiary robót w formie formularzy wyceny.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która
uzyskała największą liczbę punktów w każdym kryterium oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywała
komisja przetargowa. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: o w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej 2 roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia, polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych i/ lub wykończeniowych budynku mieszkalnego i/ lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł brutto każda;
- co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi polegające na remoncie dachu o wartości nie mniejszej niż 70 tys. zł brutto każda.
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego w ramach której były wykonane wszystkie opisane powyżej prace.
o dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
o - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272 ze zm.);
o minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego;
o - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272 ze zm.);
o minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego;
o - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272 ze zm.).
o Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://gminawalbrzych.logintrade.net
6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.
2. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, aukcję elektroniczną, w oparciu o art. 308 ustawy Pzp stosownie do przepisów art. 227 ust. 2 - 238 ustawy Pzp. W przypadku, gdy nie będzie złożonych dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.
3. Aukcja będzie jednoetapowa, trwająca 30 minut, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dogrywek. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie nieograniczonej liczby dogrywek, każda trwająca 5 minut. Dogrywka zostanie uruchomiona, jeżeli w ciągu ostatniej minuty trwania aukcji lub dogrywki zostanie złożona oferta (postąpienie).
4. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://gminawalbrzych.logintrade.net
5. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymaganie techniczne:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox,
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
6. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wysyłając zaproszenie na adres
e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr
1 do SWZ.
7. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
a) wyniku badania i oceny oferty tego Wykonawcy;
b) minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
c) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
d) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
e) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;
f) formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości.
8. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
9. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu współpracujące z komputerem opisanym w punkcie 5. Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący - wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
10. W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o kryterium ,,cena" brutto (waga - 100%). W toku aukcji postąpieniu będą podlegały ceny brutto za całość zamówienia.
Po zakończeniu aukcji elektronicznej Zamawiający obniży ceny za poszczególne etapy realizacji przedmiotu zamówienia o procent o jaki została obniżona cena brutto oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość zaokrąglenia ceny do pełnych groszy.
11. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej.
12. Punktowa ocena ofert w toku aukcji elektronicznej będzie uwzględniała punkty uzyskane przez ofertę w ramach kolejnych korzystniejszych postąpień składanych przez Wykonawców w zakresie oferowanej ceny brutto oraz punkty uzyskane za pozostałe kryteria oceny ofert sprzed aukcji elektronicznej.
13. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen brutto, celem umożliwienia porównania składanych ofert.
14. Przewidywana minimalna wartość postąpienia będzie wynosiła 500,00 zł brutto.
15. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://gminawalbrzych.logintrade.net, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
16. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17. W przypadku gdy podczas aukcji elektronicznej postąpienia będzie składała inna osoba niż osoba składająca ofertę lub osoba nieumocowana do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym, wówczas Wykonawca przed rozpoczęciem aukcji musi dołączyć pełnomocnictwo z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.
18. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej.
19. Momentem decydującym dla uznania, że oferta w toku aukcji została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze platformy za pośrednictwem której prowadzona jest aukcja elektroniczna.
20. W toku aukcji elektronicznej na bieżąco przekazywana jest każdemu Wykonawcy informacja o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
21. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
22. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
23. Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
24. Wsparcia technicznego w zakresie platformy na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna udziela jej dostawca tj. Logintrade S.A., ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław tel. 71 787 37 27 lub 71 787 37 57 (wew. 1), email: helpdesk@logintrade.net
25. Przed uruchomieniem zasadniczej aukcji Wykonawca będzie miał możliwość udziału w aukcji testowej pozwalającej na zaznajomienie się z platformą na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Wykonawca winien wykorzystać możliwość udziału w aukcji testowej, z uwagi na konieczność przetestowania prawidłowości działania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
26. Przystąpienie do udziału w aukcji elektronicznej poprzez zaproszenie Wykonawców nie jest obligatoryjne. W sytuacji kiedy Wykonawca nie przystąpi do udziału w aukcji elektronicznej, wiążąca dla Wykonawcy jest oferta złożona w formie pierwotnej.
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego
co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli są wymagane, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która
uzyskała największą liczbę punktów w każdym kryterium oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywała
komisja przetargowa. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.