Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja osiedla

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rewitalizacja osiedla

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
powiat: tarnobrzeski
przetargi-gorzyce@gminagorzyce.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Gorzyce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia pn. ,,Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek."
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) budowa wiaty na Placu Handlowym,
2) utwardzenie nawierzchni Placu Handlowego w Gorzycach,
3) oświetlenie, zasilanie rynku na Osiedlu w Gorzycach,
4) monitoring wizyjny cctv,
5) budowa sieci wodociągowej w ramach rewitalizacji osiedla Gorzyce - etap I - rynek
6) rozbudowa drogi gminnej nr 100120 R Plac Targowy etap I,
7) rozbudowa drogi gminnej nr 100120 R Plac Targowy etap II,
3. Realizacja zadania nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej:
1) Budowa sieci wodociągowej w ramach rewitalizacji osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek na dz. nr ewid. 1952/8, 1954/11, 2392, 2467/13, 2541/2, 2541/3, 2542/6, 2542/10, 2542/12,
2) Monitoring wizyjny CCTV,
3) Projekt wewnętrznej instalacji niskiego napięcia prowadzona w wykopie. Oświetlenie, zasilanie Rynku na Osiedlu w Gorzycach - Etap I,
4) Budowa wiaty na Placu Handlowym,
5) Utwardzenie Nawierzchni Placu Handlowego w Gorzycach,
6) Rozbudowa drogi gminnej Nr 100120 R Plac Targowy w miejscowości Gorzyce,
7) Rozbudowa drogi gminnej Nr 100120 R Plac Targowy w Miejscowości Gorzyce etap II
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

CPV: 45233250-6, 45112710-5, 45231100-6, 45233120-6, 45233260-9, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00124400, I-I.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu,który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
,,Formularz do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XIII), zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą e-mail:
przetargigorzyce@gminagorzyce.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal,
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z0 4.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Gorzyce, Ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce;- inspektor ochrony danych
osobowychw Gminie Gorzyce - iodo@gminagorzyce.pl, tel. 15 83 62 075;- Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;- odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 16, art. 18 oraz art. 71 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp"; - Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu
doPani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22RODO;- posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Panadanych osobowych **;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, dalej ,,ofertę" za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: I-I.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia pn. ,,Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek."
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) budowa wiaty na Placu Handlowym,
2) utwardzenie nawierzchni Placu Handlowego w Gorzycach,
3) oświetlenie, zasilanie rynku na Osiedlu w Gorzycach,
4) monitoring wizyjny cctv,
5) budowa sieci wodociągowej w ramach rewitalizacji osiedla Gorzyce - etap I - rynek
6) rozbudowa drogi gminnej nr 100120 R Plac Targowy etap I,
7) rozbudowa drogi gminnej nr 100120 R Plac Targowy etap II,
3. Realizacja zadania nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej:
1) Budowa sieci wodociągowej w ramach rewitalizacji osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek na dz. nr ewid. 1952/8, 1954/11, 2392, 2467/13, 2541/2, 2541/3, 2542/6, 2542/10, 2542/12,
2) Monitoring wizyjny CCTV,
3) Projekt wewnętrznej instalacji niskiego napięcia prowadzona w wykopie. Oświetlenie, zasilanie Rynku na Osiedlu w Gorzycach - Etap I,
4) Budowa wiaty na Placu Handlowym,
5) Utwardzenie Nawierzchni Placu Handlowego w Gorzycach,
6) Rozbudowa drogi gminnej Nr 100120 R Plac Targowy w miejscowości Gorzyce,
7) Rozbudowa drogi gminnej Nr 100120 R Plac Targowy w Miejscowości Gorzyce etap II
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w
niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowana gwarancja na wykonanie roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca
udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
a) trzech robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie
dróg, każda z robót o wartości, co najmniej 400 000 zł netto oraz
b) trzech robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie
terenów utwardzonych lub placów, każda z robót o wartości, co najmniej 500 000 zł netto i
c) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie konstrukcji stalowej o wartości 150 000,00
zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu.
4) W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
5) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji,
jeżeli zmiana jest konieczna z powodu:
1) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy, przy czym fakt wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, klęski żywiołowej winien być
udokumentowany wpisem do dziennika budowy,
2) katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przy
czym fakt wystąpienia katastrofy budowlanej winien być udokumentowany wpisem do dziennika
budowy,
3) nie wykonania w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 7 weryfikacji kart materiałowych
materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
4) przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, za które żadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialności,
5) innych okoliczności, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
6) konieczności uzyskania od projektanta dodatkowych wyjaśnień, co treści dokumentacji
projektowej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim
przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości
odpowiadającej zmianie podatku VAT.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w
niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowana gwarancja na wykonanie roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.