Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego i ewentualnie usunięcie miejscowo zbędnego...

Przedmiot:

Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego i ewentualnie usunięcie miejscowo zbędnego istniejącego oznakowania i wykonanie nowego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielawa
pl. Wolności 1
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
74 83-34-255, 74 83-35-838, 883 388 374, 74 832 87 42
um@um.bielawa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 74 83-34-255, 74 83-
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi, których zakres obejmuje odnowienie istniejącego oznakowania poziomego i ewentualnie usunięcie miejscowo zbędnego istniejącego oznakowania i wykonanie nowego. Ilość oznakowania poziomego planowanego do odnowienia podano w przedmiarze robót a drogi objęte oznakowaniem na planie dróg.
3. Wykonawca powinien zapoznać się z miejscem wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia oraz niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówieniaw celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

CPV: 45233221-4

Dokument nr: IT.7223.1.17.2021

Otwarcie ofert: X. Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce: hol budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, plac Wolności 1,
Termin: 28.07.2021 r. o godz. 9:15

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin złożenia oferty
Miejsce: budynek Urzędu Miejskiego w Bielawie, plac Wolności 1, pokój nr 1
Termin: 28.07.2021 do godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia
Od dnia 28.07.2021 r. do dnia 30.09.2021r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 zł netto,a poniżej 130 000 zł netto
2. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
,,Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Bielawa w 2021r."
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienionew artykule 108 i 109 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie spełnienia wymaganych stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2,
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3,
VII. Kryteria oceny ofert
1
IT.7223.1.17.2021
1. Zamawiający oceni wyłącznie oceny nie odrzucone.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
1) Kryterium ,,Cena" - 100%
Dla każdej nie odrzuconej oferty zostanie obliczona liczba punktów w oparciu o wzór:
Pi= ( Cmin : Ci ) x 100 pkt.
gdzie:
Pi - liczba punktów i-tej oferty
Ci - cena za miesięczną konserwację 1-go punktu świetlnego z oprawą typu LED,
Cmin - najniższa cena z nie odrzuconych ofert.
VIII. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożyćw zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczątką Wykonawcy i opatrzonej napisem:
Urząd Miejski w Bielawie, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa,,Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Bielawa w 2021r."Nie otwierać przed 28.07.2021 r. godz. 9:15
2. Wykonawca składając ofertę, załącza następujące dokumenty:
1) Ofertę według załączonego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
3. Wykonawca w ofercie zgodnie z wzorem zamieszczonym w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) określi cenę netto i brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem punktu 5.
5. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności oraz oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, do ich uzupełnienia lub poprawienia.
6. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodniez wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Oferta może zostać uznana za zawierającą rażąco niską cenę w szczególności w sytuacji kiedy, cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
7. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania przez zamieszczenie wyniku postępowania na stronie internetowej pod adresem bielawa.finn.pl w zakładce ,,zamówienia publiczne".
8. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.10. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.11. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.12. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 11 ustęp 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu, okresu gwarancji i warunków płatności.

Kontakt:
XI. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami
Marcin Zięba - Referat Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Bielawie,tel. 74 832 87 42, kom. 883 388 374

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.