Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wyposażenia

Przedmiot:

Zakup wyposażenia

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Elektroinstalacyjny "ELEKTROBUD" Grzegorz Zielinkiewicz
Zdrojowa 18
99-300 Kutno
powiat: kutnowski
607 875 266
grzesiek3083@o2.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60729
Województwo: łódzkie
Miasto: Kutno
Wadium: ---
Nr telefonu: 607 875 266
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.03.01-10-0920/20 - Zmiana sposobu świadczenia usług w firmie ELEKTROBUD odpowiedzią na negatywne skutki epidemii COVID-19

Część 1
Zakup niezbędnego wyposażenia: minikoparki

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup niezbędnego wyposażenia: minikoparki wykorzystywanej przy wykonywaniu instalacji osadzonych na gruncie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
Okres gwarancji
2 lata

Część 2
Zakup niezbędnego wyposażenia: podnośnik

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup niezbędnego wyposażenia: podnośnika wykorzystywanego przy wykonywaniu instalacji na dachach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
Okres gwarancji
2 lata

CPV: 43300000-6, 43300000-6

Dokument nr: 2021-22628-60729

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
kutnowski
Gmina
Kutno
Miejscowość
Kutno

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
kutnowski
Gmina
Kutno
Miejscowość
Kutno

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z Dostawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie lub ze względu na sytuację epidemiologiczną w formie korespondencyjnej, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Dostawcą będą prowadzone w PLN.
4. Zamawiający, przewiduje również możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
5. Wskazane powyżej postanowienia umowne stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający wymaga wykazania braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania na powyższej podstawie do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Oferent z chwilą złożenia oferty musi przedstawić pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, chyba że upoważnienie takie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, w szczególności z dokumentów rejestrowych.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na zasadzie spełnia - nie spełnia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty muszą załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
5. W przypadku dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie, natomiast brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, oświadcza zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, dostawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - wg wzoru z załącznika nr 3
3. Dokumenty rejestrowe np. aktualny odpis z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (jeżeli dotyczy)

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Liczba punktów w ramach kryterium ,,cena" będzie obliczana wg następującego wzoru:
cena oferty z najniższą ceną
------------------------------------- x 80 = liczba punktów w ramach kryterium ,,cena"
cena oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3. Liczba punktów w ramach kryterium ,,gwarancja" będzie obliczana wg następującego wzoru:
Okres gwarancji w ofercie badanej
---------------------------------------------------------------------- x 20 = liczba pkt w ramach kryterium
Okres gwarancji w ofercie z najdłuższym terminem

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Liczba punktów w ramach kryterium ,,cena" będzie obliczana wg następującego wzoru:
cena oferty z najniższą ceną
------------------------------------- x 80 = liczba punktów w ramach kryterium ,,cena"
cena oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Liczba punktów w ramach kryterium ,,gwarancja" będzie obliczana wg następującego wzoru:
Okres gwarancji w ofercie badanej
---------------------------------------------------------------------- x 20 = liczba pkt w ramach kryterium
Okres gwarancji w ofercie z najdłuższym terminem

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Grzegorz Zielinkiewicz
tel.: 607 875 266
e-mail: grzesiek3083@o2.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.