Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ratunkowe prace konserwatorskie

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Ratunkowe prace konserwatorskie

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22 5442 779
jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl/pn/muzeum-wilanow/demand/notice/public/34815/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 20 000,00 złotych
Nr telefonu: +48 22 5442 779
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ratunkowe prace konserwatorskie na parterze północnego skrzydła
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającej na wykonania niezbędnych ratunkowych prac konserwatorskich przy dekoracjach malarskich i sztukatorsko-rzeźbiarskich w obrębie sufitów, faset, fryzów oraz portali w pomieszczeniach północnego skrzydła Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wg autorskiego programu prac konserwatorskich. Ratunkowe prace konserwatorskie będą miały na celu zabezpieczenie dekoracji malarskich i sztukatorsko-rzeźbiarskich przed ich potencjalnym uszkodzeniem lub utratą w trakcie planowanych w 2022 roku remontów w obrębie trzech kondygnacji skrzydła północnego. Ratunkowymi pracami konserwatorskimi objęte będą w/w dekoracje w pomieszczeniach parteru sąsiadujących z obszarem robót budowlanych.
2) Zakres Przedmiotu Zamówienia:
a) wykonanie ratunkowych prac konserwatorskich przy dekoracji w siedmiu zabytkowych wnętrzach o nr. 19-22, 24-26, na parterze północnego skrzydła pałacu, tj. przy malowidłach ściennych i plafonowych, polichromowanych dekoracjach sztukatorsko-rzeźbiarskich sufitów, faset, fryzów oraz wybranych zwieńczeniach portali wraz z dokumentacją z ich przebiegu. Obejmują one łącznie 43 zabytkowe obiekty, wpisane do Inwentarza wilanowskiego. Prace przebiegać będą wg autorskiego programu prac. Program prac zostanie uszczegółowiony przez Wykonawcę w zakresie proponowanych metod i środków konserwatorskich, i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu Umowy oraz zatwierdzony protokolarnie podczas komisji przekazania obiektów do prac konserwatorskich,
b) autorskie opracowanie szczegółowych wytycznych i koncepcji do projektu warsztatowego technicznych zabezpieczeń wyżej wymienionych dekoracji przed skutkami planowanych w 2022 r. robót budowlanych w skrzydle północnym, dalej zwane: ,,Koncepcją Zabezpieczeń". Opracowanie to przekazane w formie opisowej i graficznej/rysunkowej, dotyczyć będzie zabezpieczenia zabytkowej dekoracji w ośmiu wnętrzach o nr: 19-22, 24-27, zlokalizowanych na parterze północnego skrzydła Muzeum Pałacu w Wilanowie. Będzie zawierało wytyczne i koncepcję zabezpieczenia dekoracji po przeprowadzonych konserwatorskich pracach ratunkowych. ,,Koncepcja Zabezpieczeń" ma stanowić podstawę do sporządzenia projektu warsztatowego i wykonania zabezpieczeń wyżej wymienionych dekoracji, przez przyszłego wykonawcę prac budowlanych, związanych z planowaną od 2022 r. przebudową części północnego skrzydła pałacu wilanowskiego,
c) okresowe raporty informujące o stopniu zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia, które należy dostarczać Zamawiającemu przed zakończeniem każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia,
3) Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorze umowy, stanowiącymi załącznik nr 6 do SWZ.

CPV: 92520000-2, 92312250-8, 92521000-9, 92521220-7, 92522100-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124384, DEF.ZP.2401.7.JM.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami jest platforma (Marketplanet): https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się następującym znakiem sprawy: DEF.ZP.2401.7.JM.2021
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie.
5. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).
6. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się, w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
10. Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na w/w platformie, wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.
11. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp i § 15 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415).
12. Zamawiający rekomenduje podpisywanie plików w formacie pdf formatem PAdES. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
13. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią w elektronicznym, ustandaryzowanym Formularzu Oferty wypełnianym przez Wykonawcę w Systemie/platformie podczas składania oferty, a treścią Formularza oferty sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i załączonego do oferty, za obowiązującą przyjmuje się treść Formularza oferty sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i podpisanego prawidłowo, zgodnie z reprezentacją.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, Wykonawca składa oświadczenie o treści: ,,Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**", gdzie: * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
2. Informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zawiera złącznik nr 9 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl/pn/muzeum-wilanow/demand/notice/public/34815/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy (Marketplanet) - link: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 złotych
(słownie: dwadzieścia tysięcy).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący numer rachunku
bankowego Zamawiającego: 55 1130 1017 0020 1226 4720 0006 z dopiskiem: Wadium -
Numer postępowania: DEF.ZP.2401.7.JM.2021
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Do każdego
dokumentu wadium sporządzonego w języku innym niż język polski należy załączyć tłumaczenie
na język polski.
4. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:
1) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;
2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadium (gwarancji
lub poręczenia) w postaci elektronicznej należy dołączyć do oferty.
5. Dodatkowe informacje dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XIV SWZ, która
opublikowana zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeumwilanow.ezamawiajacy.pl
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DEF.ZP.2401.7.JM.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającej na wykonania niezbędnych ratunkowych prac konserwatorskich przy dekoracjach malarskich i sztukatorsko-rzeźbiarskich w obrębie sufitów, faset, fryzów oraz portali w pomieszczeniach północnego skrzydła Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wg autorskiego programu prac konserwatorskich. Ratunkowe prace konserwatorskie będą miały na celu zabezpieczenie dekoracji malarskich i sztukatorsko-rzeźbiarskich przed ich potencjalnym uszkodzeniem lub utratą w trakcie planowanych w 2022 roku remontów w obrębie trzech kondygnacji skrzydła północnego. Ratunkowymi pracami konserwatorskimi objęte będą w/w dekoracje w pomieszczeniach parteru sąsiadujących z obszarem robót budowlanych.
2) Zakres Przedmiotu Zamówienia:
a) wykonanie ratunkowych prac konserwatorskich przy dekoracji w siedmiu zabytkowych wnętrzach o nr. 19-22, 24-26, na parterze północnego skrzydła pałacu, tj. przy malowidłach ściennych i plafonowych, polichromowanych dekoracjach sztukatorsko-rzeźbiarskich sufitów, faset, fryzów oraz wybranych zwieńczeniach portali wraz z dokumentacją z ich przebiegu. Obejmują one łącznie 43 zabytkowe obiekty, wpisane do Inwentarza wilanowskiego. Prace przebiegać będą wg autorskiego programu prac. Program prac zostanie uszczegółowiony przez Wykonawcę w zakresie proponowanych metod i środków konserwatorskich, i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu Umowy oraz zatwierdzony protokolarnie podczas komisji przekazania obiektów do prac konserwatorskich,
b) autorskie opracowanie szczegółowych wytycznych i koncepcji do projektu warsztatowego technicznych zabezpieczeń wyżej wymienionych dekoracji przed skutkami planowanych w 2022 r. robót budowlanych w skrzydle północnym, dalej zwane: ,,Koncepcją Zabezpieczeń". Opracowanie to przekazane w formie opisowej i graficznej/rysunkowej, dotyczyć będzie zabezpieczenia zabytkowej dekoracji w ośmiu wnętrzach o nr: 19-22, 24-27, zlokalizowanych na parterze północnego skrzydła Muzeum Pałacu w Wilanowie. Będzie zawierało wytyczne i koncepcję zabezpieczenia dekoracji po przeprowadzonych konserwatorskich pracach ratunkowych. ,,Koncepcja Zabezpieczeń" ma stanowić podstawę do sporządzenia projektu warsztatowego i wykonania zabezpieczeń wyżej wymienionych dekoracji, przez przyszłego wykonawcę prac budowlanych, związanych z planowaną od 2022 r. przebudową części północnego skrzydła pałacu wilanowskiego,
c) okresowe raporty informujące o stopniu zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia, które należy dostarczać Zamawiającemu przed zakończeniem każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia,
3) Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorze umowy, stanowiącymi załącznik nr 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 92520000-2 - Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312250-8 - Usługi świadczone przez indywidualnych artystów

92521000-9 - Usługi świadczone przez muzea

92521220-7 - Usługi ochrony eksponatów

92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarte są w Rozdziale XVIII SWZ, który opublikowany zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
B. Sposób oceny ofert - wyciąg z SWZ:
1, Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
1) Cena brutto za realizację zamówienia ,,CENA-C" (C) - 50 %,
2) Doświadczenie osoby pełniącej funkcję Kierownika Zespołu Konserwatorskiego ,,DOŚWIADCZENIE Kierownika Zespołu Konserwatorskiego - KZ" (KZ)- 15%
3) Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. malarstwa ściennego i plafonowego ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. malarstwa ściennego i plafonowego - ZKM" (ZKM)- 15%
4) Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskiej ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskiej - ZKD" (ZKD)- 15%
5) Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. badań i dokumentacji ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. badań i dokumentacji - ZKB" (ZKB)- 5%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję Kierownika Zespołu Konserwatorskiego ,,DOŚWIADCZENIE Kierownika Zespołu Konserwatorskiego - KZ" (KZ)
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. malarstwa ściennego i plafonowego ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. malarstwa ściennego i plafonowego - ZKM" (ZKM)
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskiej ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskiej - ZKD" (ZKD)
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. badań i dokumentacji ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. badań i dokumentacji - ZKB" (ZKB)
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
1.1.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie prace (usługi/umowy) na łączną kwotę co najmniej 250 000,00 zł* brutto każda, polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy XVII - XVIII w. i XIX w. obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzealiów*, odnoszących się do malarstwa ściennego i plafonowego* oraz dekoracji sztukatorsko -rzeźbiarskich*.
1.1.2. wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje:
1.1.2.1. na stanowisko: Kierownika Zespołu Konserwatorskiego - co najmniej 1 osobę:
a) posiadającą stosowne wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj.: ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku konserwacja dzieł sztuki lub konserwacji zabytków o profilu konserwacja i restauracja malarstwa ściennego lub konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury, zgodnie z art.: 37a, 37 f, 37g, 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z póź. zm.)
b) posiadającą doświadczenie zawodowe min. 10 lat oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu Konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi przy XVII - XVIII i XIX w. obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzealiów*, odnoszące się do malarstwa ściennego i plafonowego* i dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskich* (minimum 1 praca/usługa/umowa przy XVII - XVIII w. obiektach zabytkowych oraz minimum 1 praca/usługa/umowa przy XIX w. obiektach zabytkowych)
c) która opracowała co najmniej 1 program prac konserwatorskich (wraz z określeniem materiałowym i technologicznym) odnoszący się do XVII - XIX wiecznego malarstwa ściennego lub plafonowego* lub co najmniej 1 program prac konserwatorskich odnoszący się do XVII - XIX wiecznych dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskich*.
1.1.1.1. do Zespołu konserwatorskiego ds. malarstwa ściennego i plafonowego: - co najmniej 6 osób, z których każda:
a) posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia,, tj. spełnia wymagania o których mowa w art.: 37f, 37g, 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm)
b) posiada wykształcenie kierunkowe o profilu konserwacja i restauracja malarstwa ściennego,
c) uczestniczyła w charakterze konserwatorów w min. 1 pracy (usłudze/umowie) mającej za przedmiot konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzealiów*, odnoszącej się do malarstwa ściennego i/lub plafonowego* z okresu XVII- XVIII w. oraz min 1 pracy (usłudze/umowie) mającej za przedmiot konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzealiów*, odnoszącej się do malarstwa ściennego i/lub plafonowego* z okresu XIX w.
d) posiada co najmniej 4 - letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie konserwacji malarstwa
1.1.1.2. do Zespołu ds. dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskiej - co najmniej 4 osoby, z których każda:
a) posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia,, tj. spełnia wymagania o których mowa w art.:, 37f, 37g, 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)
b) posiada wykształcenie kierunkowe o profilu konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury,
c) uczestniczyła w charakterze konserwatorów w min. 1 pracy (usłudze/umowie) mającej za przedmiot konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzealiów*, odnoszącej się do dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskich* z okresu XVII- XVIII w. oraz w min. 1 pracy (usłudze/umowie) mającej za przedmiot konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzealiów*, odnoszącej się do dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskich* z okresu XIX w.
d) posiada co najmniej 4 - letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie konserwacji rzeźby.
1.1.1.3. do Zespołu ds. badań i dokumentacji - co najmniej 2 osoby, z których każda:
a) posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia,, tj. spełnia wymagania o których mowa w art.:, 37f, 37g, 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm)
b) wykonała minimum 1 pracę (usługę/umowę) dotyczącą badań konserwatorskich, materiałowych i technologicznych malarstwa ściennego*, i/lub dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskich* odnoszących się do obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzealiów*, pochodzących z okresu XVII - XIX w., wraz z opracowaniem dokumentacji tych wyników badań i/lub wykaże się opracowaniem merytorycznym i graficznym/ rysunkowym dokumentacji stanu zachowania malarstwa ściennego i/lub dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskiej (mapowanie stanu zachowania zabytkowej dekoracji malarskiej i/lub sztukatorsko-rzeźbiarskiej)
2. Zamawiający nie dopuszcza, aby Kierownik Zespołu Konserwatorskiego był jednocześnie członkiem któregoś z 3 w/w zespołów.
3. Zamawiający nie dopuszcza, aby dana osoba (skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia) była członkiem więcej niż jednego z 3 w/w zespołów.
4. W przypadku składania wspólnej oferty warunki określone w ust. 1 pkt. 1.2 niniejszego rozdziału uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5. Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z póź. zm.)
6. Szczegółowy opis w/w warunków zawiera SWZ - rozdział VII
*szczegółowe wyjaśnienie wszystkich użytych zwrotów znajduje się w Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3c do specyfikacji warunków zamówienia,
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP; z zastrzeżeniem art. 127 ustawy pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem,
4) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 7) o należytym wykonaniu istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, że nie doszło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, że wykonawca nie został zobowiązany do zapłaty odszkodowania, nie doszło do wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3d do specyfikacji warunków zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
1) wykazu usług (umów) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi (umowy) zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi (umowy) zostały wykonane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załączniku nr 4 do SWZ,
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia i
dokumenty , o których mowa w Sekcji V pkt 5.6.) niniejszego ogłoszenia składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia i dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, o tym który z wykonawców będzie realizował usługę, składa ten z wykonawców
na którego doświadczenie powołano się w ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3e
SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 złotych
(słownie: dwadzieścia tysięcy).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący numer rachunku
bankowego Zamawiającego: 55 1130 1017 0020 1226 4720 0006 z dopiskiem: Wadium -
Numer postępowania: DEF.ZP.2401.7.JM.2021
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Do każdego
dokumentu wadium sporządzonego w języku innym niż język polski należy załączyć tłumaczenie
na język polski.
4. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:
1) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;
2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadium (gwarancji
lub poręczenia) w postaci elektronicznej należy dołączyć do oferty.
5. Dodatkowe informacje dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XIV SWZ, która
opublikowana zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeumwilanow.ezamawiajacy.pl.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w postępowaniu uznaje się za spełnione jeżeli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.
6) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
7) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, że będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w miejscu ,,WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA" należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11) Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wystawione przez inne podmioty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 7 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub przez te podmioty.
13) W przypadku składania wspólnej oferty warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (o którym mowa w Sekcji V pkt. 5.4.) niniejszego ogłoszenia) uznaje się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia go spełnia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
1) zmiana terminu wykonania Umowy;
2) zmiana sposobu wykonania Umowy;
3) zmiana organizacji spełnienia świadczenia;
3. Dodatkowe informacje dotyczące zmian umowy zostały zawarte w § 10 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, który opublikowany zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarte są w Rozdziale XVIII SWZ, który opublikowany zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
B. Sposób oceny ofert - wyciąg z SWZ:
1, Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
1) Cena brutto za realizację zamówienia ,,CENA-C" (C) - 50 %,
2) Doświadczenie osoby pełniącej funkcję Kierownika Zespołu Konserwatorskiego ,,DOŚWIADCZENIE Kierownika Zespołu Konserwatorskiego - KZ" (KZ)- 15%
3) Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. malarstwa ściennego i plafonowego ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. malarstwa ściennego i plafonowego - ZKM" (ZKM)- 15%
4) Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskiej ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskiej - ZKD" (ZKD)- 15%
5) Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. badań i dokumentacji ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. badań i dokumentacji - ZKB" (ZKB)- 5%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję Kierownika Zespołu Konserwatorskiego ,,DOŚWIADCZENIE Kierownika Zespołu Konserwatorskiego - KZ" (KZ)
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. malarstwa ściennego i plafonowego ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. malarstwa ściennego i plafonowego - ZKM" (ZKM)
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskiej ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. dekoracji sztukatorsko-rzeźbiarskiej - ZKD" (ZKD)
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Konserwatorskiego ds. badań i dokumentacji ,,DOŚWIADCZENIE Zespołu Konserwatorskiego ds. badań i dokumentacji - ZKB" (ZKB)
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-28

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.