Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy...

Przedmiot:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy wiaty garażowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju
Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj
powiat: biłgorajski
(84) 688-18-47, (84) 688-18-52, 500 207 934
zamowienia@pgkbilgoraj.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: ---
Nr telefonu: (84) 688-18-47, (84)
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/DOT/30/21
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju niniejszym zaprasza Państwa do
złożenia oferty cenowej na "Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w zakresie budowy wiaty garażowej dla pojazdów przeznaczonych do gospodarki
odpadami z lokalizacją na terenie bazy przy Ul. Łąkowej 13 w Biłgoraju "- ZO/ZZO/30/21 .
Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 130 000 złotych w związku z czym zamówienie będzie
udzielone w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Zarządzenia nr 25/2020 Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zasad,
form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego
treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce
Prawo Lokalne.
Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320)
zgodnie z treścią w związku z art. 2, ust.1, pkt 2) tejże ustawy.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo
kosztorysowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zezwoleń, decyzji, pozwoleń,
zgód, badań, analiz, wypisów, wyrysów, map w tym do celów projektowych w zakresie (projekt
budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys
inwestorski) na budowę wiaty garażowej o konstrukcji stalowej dla pojazdów ciężarowych
przeznaczonych do gospodarki odpadami z lokalizacją na terenie bazy przy Ul. Łąkowej 13 w Biłgoraju.
Dla działki na której zostanie zlokalizowany obiekt ustanowiony jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
1.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany opracować kompletną
dokumentację projektowo - kosztorysową wielobranżową dla budowy wiaty garażowej o konstrukcji
stalowej przystosowanej do swobodnego garażowania min. 10 pojazdów ciężarowych (ostateczna ilość
do uzgodnienia na etapie prac projektowych) i z przewidzeniem możliwości późniejszej rozbudowy o
kolejne stanowiska. Zaprojektowana wiata garażowa musi umożliwiać bezpieczne i zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa w tym również w zakresie ochrony środowiska, garażowanie
pojazdów specjalistycznych.
1.3. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje projekt budowlany konstrukcyjny wiaty
wraz z projektem fundamentów dostosowany do strefy klimatycznej odpowiadającej lokalizacji
docelowego posadowienia oraz pozostałe projekty branżowe tj. elektryczny, sanitarny jeżeli będą
wymagane - ostateczny zakres na etapie uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca zaprojektuje wiatę
garażową o konstrukcji stalowej, obudowanej z trzech stron blachą trapezową o grubości min. 0,5 mm,(uwaga! - ostateczny wariant wykonania obudowy zostanie przyjęty na etapie projektowania). Wymagane
jest usytuowanie słupów podporowych konstrukcji w części wjazdowej ok. co 10 metrów a w pozostałym
zakresie w ścianach zewnętrznych lub takie aby nie powodowało kolizji podczas parkowania pojazdów
i pozostawiało jak największą wolną od przeszkód przestrzeń.
Oczekiwane wymiary wiaty garażowej - szerokość - ok. 17 m, długość - ok. 55 m, wysokość - min. 5,5
m, wysokość kalenicy ok. 7 m. Ostateczne wymiary powinny spełniać założenia wymagane przez
Zamawiającego odnośnie parkowania pojazdów. Ponadto konstrukcja powinna zostać przygotowana do
możliwości rozbudowy wiaty od strony zachodniej o kolejne stanowiska garażowe.
1.4. Wykonawca zaprojektuje pokrycie dachowe z blachy trapezowej o grubości min. 0,7 mm z
powłokami, oraz odprowadzenie wód opadowych z rynien stalowych ocynkowanych i powlekanych.
1.5. Wszystkie rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne w wersji ostatecznej będą podlegały akceptacji
Zamawiającego a w przypadku jej braku Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia korekty w
proponowanych rozwiązaniach zgodnie z uwagami Zamawiającego.
1.6. Wykonawca uzyska prawomocną decyzję pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego na
budowę wiaty o konstrukcji stalowej.
1.7. Podane powyżej wielkości, wymiary są jedynie orientacyjne na tym etapie, ostateczne wymiary
powinny uwzględniać zamierzenia Zamawiającego w zakresie przeznaczenia wiaty, obowiązujące
przepisy prawa oraz być poparte szczegółowymi wyliczeniami i analizą warunków projektowych dla
przedmiotu zamówienia.
1.8. Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu projektowanego o konstrukcję i wykonanie
posadzki, oraz odbiór ewentualnych odcieków jeżeli będzie ona konieczna z uwagi na uzyskanie
wymaganych zezwoleń, pozwoleń w związku z przeznaczeniem wiaty.
1.9. Oświetlenie, doprowadzenie zasilania w energię elektryczną oraz monitoring wizyjny zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie potrzeby uzupełnienia istniejących elementów monitoringu.
1.10. Zaprojektowany obiekt musi spełniać wszelkie wymagania odrębnych przepisów w szczególności
- Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska wraz aktami wykonawczymi i przepisami związanymi.
1.11. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uzyska wszelkie materiały niezbędne do
projektowania w tym wypisy, wyrysy, mapy do celów projektowych, zgody, uzgodnienia, opinie, badania
w tym geologiczne, oraz w imieniu Zamawiającego uzyska ostateczne decyzje. Zamawiający uzna
przedmiot zamówienia za wykonany po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej
oraz pozwolenia na budowę.
2.
Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia, zespołem projektantów branżowych posiadających wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca/Projektant powinien
przyjąć wariant najbardziej ekonomiczny dla Zamawiającego wykonania robót budowlanych.
2.1.Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne pisma, wnioski do
instytucji zewnętrznych niezbędne na etapie projektowania i uzyskania wypisów, wyrysów, opinii,
uzgodnień, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. Wszelkie konieczne do
poniesienia opłaty na etapie uzyskiwania uzgodnień, opinii, wypisów, wyrysów, map na etapie
projektowania powinny być zawarte w cenie oferty za wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia.
3. Opracowania, ilość wymaganej do opracowania dokumentacji:
? Projekt budowlany wielobranżowy - wersja papierowa szt. 5 + wersja elektroniczna,
? Projekt wykonawczy wielobranżowy - wersja papierowa szt.2 +wersja elektroniczna,
? Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie każdej branży -wersja papierowa
szt. 1 +wersja elektroniczna,
? Kosztorys inwestorski wielobranżowy - wersja papierowa szt. 2 + wersja elektroniczna w tym
także edytowalna format np. *.ath/*.xml
? Przedmiar wielobranżowy - wersja papierowa szt. 2 + wersja elektroniczna w tym także
edytowalna np. *.ath/*.xml,
? Wersje elektroniczne dokumentacji na płycie CD/DVD lub pen-drive - szt. 2,
? Dokumentację należy złożyć spiętą w teczkach lub segregatorach z twardą oprawą.
? Opracowanie projektowe powinno zawierać oświadczenie o jego kompletności i zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa.4. Projektant/Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1. Uzyskania wszystkich zgód, uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wymaganych do
uzyskania pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia w zależności od wymaganej procedury, w tym
także jeżeli będzie wymagana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4.2. Uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju
umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.
4.3. Rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego
przed złożeniem do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonane
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. poz. 1129).
4.4. Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).
4.5. Wykonawca poniesie koszty wykonania:
a. wszelkich wypisów i wyrysów
b. uzgodnień, opinii, zgód
c. map do celów projektowych
d. badań, ekspertyz jeżeli są one niezbędne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć dokumentacja
projektowa oraz wybudowane na jej podstawie obiekty
e. wszelkich zgód, warunków, decyzji
4.6. Na żądanie inwestora w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia a tym samym wynagrodzenia
Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski w zakresie stwierdzania w toku
wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez
kierownika budowy, inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub jeżeli obowiązek zapewnienia
nadzoru autorskiego zostanie określony w decyzji o pozwoleniu na budowę. Uchylanie się przez
projektanta od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonywanie niedbale obowiązków wynikających z
pełnienia tego nadzoru może pociągać za sobą odpowiedzialność zawodową.
4.7. UWAGA - Jeden egz. opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej należy złożyć w
siedzibie PGK Sp. z o.o. do uzgodnienia i ostatecznej akceptacji przez zamawiającego min. 7 dni przed
przekazaniem dokumentacji do starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia
w zależności co jest wymagane. Protokolarny odbiór całości dokumentacji nastąpi po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowę lub pisemnego zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do wykonania
zgłoszonych robót.
5. Pozostałe postanowienie
5.1.W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru
Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia powiadomienia
Projektanta o wadach).
5.2. W dokumentacji projektowo kosztorysowej bezwzględnie zabrania się używania nazw
własnych, nazw handlowych produktów, materiałów, opisów wskazujących na konkretne marki,
produkty rozwiązania. Opracowana dokumentacja stanowiła będzie opis przedmiotu zamówienia na
wykonanie robót budowlanych wobec powyższego musi bezwzględnie spełniać wymagania w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320). W przypadku
posługiwania się w dokumentacji projektowo kosztorysowej dopuszczeniem ,,równoważności"
zaprojektowanych rozwiązań Wykonawca - Projektant zobowiązany jest określić parametry,
elementy, wymagania stanowiące o równoważności rozwiązań, materiałów czy urządzeń poprzez
zamieszczenie w dokumentacji szczegółowej tabeli równoważności dla zaproponowanychmateriałów w taki sposób aby wariantowe parametry nie wskazywały jednoznacznie na jeden
określony wyrób, materiał, urządzenie ale określały możliwy zakres wymaganych parametrów.
5.3.Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wszelkich wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących
sporządzonego i przekazanego Zamawiającemu opracowania projektowego i przyjętych rozwiązań
projektowych a także dokonania poprawienia wad w dokumentacji jakie zostaną wykazane na każdym
dalszym etapie jej wykorzystywania w tym szczególnie na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych
oraz ich realizacji bez dodatkowego wynagrodzenia.
5.4.W ramach oferowanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
uwzględnia także aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przekazanie na rzecz Zamawiającego praw w
zakresie udostępniania wszelkimi kanałami komunikacji sporządzonej dokumentacji, jej kopiowania,
zamieszczania na stronie internetowej, wielokrotnego udostępniania osobom trzecim itp.
6. Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej przez Wykonawcę którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona najpóźniej w dniu
podpisania umowy.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: ZO/DOT/30/21

Składanie ofert:
1. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć mailowo - (zawierającą cenę netto, stawkę oraz
kwotę podatku VAT i cenę brutto, pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP,
REGON)), w terminie do dnia 29.07.2021 r., godz. 12:00 , na adres email -
zamowienia@pgkbilgoraj.pl .

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania
1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
i złożenie dokumentacji w starostwie powiatowym wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowę/zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia w terminie do
30 listopada
2021 r. ( w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację oraz
sporządzić stosowne wnioski o wydanie decyzji/zgłoszenie robót).
Dodatkowo uzyskanie decyzji - w terminach zgodnie z procedurami administracyjnymi.2. Zamawiający przewiduje odstąpienie od umowy w przypadku braku postępu prac projektowych.
Zamawiający wymaga przedstawiania informacji dotyczącej postępu prac projektowych w formie
wiadomości email lub pisemnie minimum jeden raz na 4 tygodnie.

Wymagania:
III. Wymagania dla Wykonawców:
1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Wykonawca w
szczególności powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane uprawniające
do projektowania w zakresie branż objętych przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dysponować
zasobem osób posiadających doświadczenie i w ilości umożliwiającej terminowe i należyte
wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wymagane jest aby Wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie opracowania i wykonania
kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej potwierdzonej referencjami stwierdzającymi
należyte i zgodne ze sztuką wykonanie.
IV. Warunki wykonania zamówienia:
1. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej,
drukowanej złożonej do formatu A4.
2. Zalecane jest przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej przed złożeniem ofert i zadawanie pytań
Zamawiającemu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu niniejszego
zamówienia, przed upływem terminu składania ofert.
!! UWAGA- nie udziela się telefonicznych wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia, tylko
wyjaśnienia pisemne są wiążące.
3. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego nie może zawierać
nazw własnych, nazw producentów zaproponowanych przez Projektanta/Wykonawcę jak
również parametrów materiałów, urządzeń jednoznacznie wskazujących na konkretne
rozwiązanie, materiał, urządzenie, producenta itp.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia, powinna uwzględniać wszystkie niezbędne do
poniesienia przez Wykonawcę koszty.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
4. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres - zamowienia@pgkbilgoraj.pl :
,,Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty garażowej o
konstrukcji stalowej - ZO/DOT/30/21"
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę składa się elektronicznie. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
ofertowego. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji
działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie
będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub
wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
VII. Kryteria wyboru oferty
1. Kryterium wyboru ofert - cena brutto 100 %. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji
przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena
podana w ofercie musi obejmować wszystkie elementy składające się na zamówienie określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Zamawiający wybierze, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie
zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego
wzoru:
najniższa cena ofertowa
C = -------------------------------------x 100 pkt. (maksymalna ilość punktów).
cena oferty badanej
Uwaga:
powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca
po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby
pierwotnej była większa lub równa 5.Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.
2. Zamawiający poinformuje zainteresowanych o wyniku postępowania na ich wniosek oraz
zamieści wyniki na stronie internetowej.
IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez
Zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie, bez podawania przyczyny.
2. Umowę z wybranym Wykonawcą przygotuje Zamawiający.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana w terminie 14 dni od daty
złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po wcześniejszym
odbiorze bez uwag dokumentacji projektowo - kosztorysowej i po uzyskaniu pozwolenia na
budowę/dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na
budowę w imieniu Zamawiającego. Zamawiający przewiduje płatność częściową - 50% wartości
wynagrodzenia po wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej i przygotowaniu wniosku
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę i 50 % wartości wynagrodzenia po uzyskaniu przez Zamawiającego
decyzji pozwolenia na budowę / pisemnego zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania
zgłoszonych robót.
4. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie negocjacji złożonych
ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej lub
unieważnienie zapytania w całości.
5. W przypadku pytań do przedmiotu niniejszego zamówienia lub w celu dokonania wizji lokalnej
wnioski prosimy kierować mailowo na adres - zamowienia@pgkbilgoraj.pl przed upływem
terminu na składanie ofert.
6. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki
ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320).

Kontakt:
KONTAKT:
Telefon: (84) 688-18-52
Faks: (84) 688-18-47
E-Mail: sekretariat@pgkbilgoraj.pl
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia
- Pan Bogdan Różański - tel. 500 207 934, email brozanski@pgkbilgoraj.pl .

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.