Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4777z ostatnich 7 dni
17872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace remontowe w pomieszczeniach

Przedmiot:

Prace remontowe w pomieszczeniach

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowa Informacja Skarbowa
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel.: 33 472 79 00, tel. 539 145 926
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 33 472 79 00,
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Krajowa Informacja Skarbowa prowadzi rozpoznanie rynku w celu przeprowadzenia prac
remontowych w pomieszczeniach toalet w Wydziale Krajowej Informacji Skarbowej
w Cieszynie przy Ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 11.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem
zamówienia
jest
przeprowadzenia
prac
remontowych
w pomieszczeniach toalet w Wydziale Krajowej Informacji Skarbowej w Cieszynie przy
ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym Zaproszeniu oraz Przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do
Zaproszenia oraz projektem Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin i wizji lokalnej
w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we własnym
zakresie i na własny koszt, uzgadniając każdorazowo telefonicznie termin jej dokonania
z pracownikiem udzielającym informacji na temat przedmiotu zamówienia:
? Marek Pękala - tel. 39 145 926, e-mail: marek.pekala2@mf.gov.pl;
? Wioletta Maroszek - tel. 32 783 24 65, e-mail: wioletta.maroszek@mf.gov.pl;

Dokument nr: 0110-KLL2.261.41.2021.1

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 10:00.
Wymagane dokumenty można:
? wysłać pocztą,
? wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf" na adres: przetargi.kis@mf.gov.pl,
? złożyć osobiście w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej, 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Teodora Sixta 17.
Uwaga:
Wykonawca swoją ofertę przesłaną tradycyjną pocztą lub dostarczoną osobiście do siedziby
Zamawiającego może przekazać w zamkniętej kopercie opisanej zastrzeżeniem: ,,Nieotwierać przed upływem terminu składania ofert". Koperta powinna być opisana zgodnie
z poniższym wzorem:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Krajowa Informacja Skarbowa
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
0110-KLL2.261.41.2021 - Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach toalet
w Wydziale Krajowej Informacji Skarbowej w Cieszynie przy Ul. Rady Narodowej
Księstwa Cieszyńskiego 11.
NIE OTWIERAĆ PRZED 30 lipca 2021 r., godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
MIEJSCA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wydział Krajowej Informacji Skarbowej w Cieszynie, Ul. Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego 11, 43-400 Cieszyn.
Termin realizacji zamówienia do 15 września 2021 r.

Wymagania:
Wizja lokalna obiektu nie jest obowiązkowa.
Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych
materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące
RODO - ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.kis.gov.pl w zakładce Organizacja - Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach informacyjnych Krajowej
Informacji Skarbowej.
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe,
jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały
spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące
od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający
rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych
źródłach, jak np. katalogach czy stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się
nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający,
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach
jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego
produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
W takiej sytuacji Zamawiający może wymagać złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Najpóźniej na 2 dni przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu wykonawczego stanowiącego kalkulację ryczałtu,
sporządzonego dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia określonego w formularzu oferty za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Kosztorys prac remontowych będzie stanowił element
pomocniczy do wyliczenia wynagrodzenia częściowego oraz w przypadku odstąpienia od
umowy. Niedostarczenie w terminie kosztorysu wykonawczego wraz z wykazami robocizny,
materiałów i sprzętu będzie skutkowało odstąpieniem od podpisania umowy z winy
Wykonawcy.
Prace remontowe polegające remoncie na w pomieszczeniach toalet w Wydziale
Krajowej Informacji Skarbowej w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego
11 będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 na czynnym
obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia
i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń w taki sposób, aby nie zanieczyszczać
terenu nieobjętego zamówieniem. Jeżeli zaistnieje taka konieczność prace szczególnie
uciążliwe mogą być wykonane po godzinach pracy Wydziału, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Prace związane z przedmiotem zamówienia
muszą być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
KRYTERIUM WYBORU OFERTY.
Ocena ofert będzie oparta o następujące kryteria:
? cena brutto oferty - 80%
Sposób oceny kryterium - minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty tym wyższa
ilość punktów za to kryterium).
Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza Jeżeli wartość
dziesiętnej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli
wartość dziesiętnej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych
groszy. Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów (maksymalna ilość).
Przez cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia należy rozumieć wartość
wyrażoną w polskich złotych i groszach, którą Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić
Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna
obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
Wartość oferty brutto zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza się
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nie może
być zwiększona, przez cały okres trwania umowy.
Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Pc =
NOCB
x 80 pkt
CBOB
gdzie:
Pc - ilość punktów dla badanej oferty,
NOCB - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ofert,
CBOB - cena brutto oferty badanej,
? gwarancja i rękojmia - 20%
Sposób oceny kryterium - maksymalizacja (im dłuższy okres gwarancji i rękojmi tym wyższa
ilość punktów za to kryterium, minimalny okres wynosi 24 miesiące). W kryterium
,,Gwarancja i rękojmia" punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który zaoferuje okres
gwarancji i rękojmi dłuższy niż 24 miesiące.
Zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnej wymaganej gwarancji i rękojmi wynoszącej
24 miesiące skutkuje nieuzyskaniem przez Wykonawcę punktów w tym kryterium, natomiast
zaoferowanie 64 miesięcznej gwarancji i rękojmi skutkuje otrzymaniem przez Wykonawcę
maksymalnej ilości punktów w tym kryterium.
Za każdy miesiąc gwarancji i rękojmi powyżej 24 miesięcy Wykonawca otrzyma 0,5 punktu.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt z tego kryterium.
Punkty w kryterium gwarancja i rękojmia będą wyliczane według poniższego wzoru:Pg = (Gw - 24)*0,5
gdzie:
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja i rękojmia,
Gw - gwarancja i rękojmia zaoferowana przez Wykonawcę podana w pełnych miesiącach.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska zgodnie z przyjętymi kryteriami
największą łączną liczbę punktów, według poniższego wzoru:
P = Pc + Pg
gdzie:
P - suma liczby punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena"
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Gwarancja i rękojmia"
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym przez
Zamawiającego.
V.
KLAUZULE SPOŁECZNE
Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne, które zostały określone
w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
VI.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
Zaproszenia do składania ofert.
VII.
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
Warunki gwarancji i rękojmi zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
Oferta musi zawierać:
? pełną nazwę Wykonawcy z adresem siedziby Wykonawcy i danymi
teleadresowymi,
? cenę oferty brutto uwzględniającą wykonanie wszystkich prac i czynności oraz
zawierającą wszelkie koszy związane z realizacją zamówienia,
? zobowiązanie do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem projektu umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
2.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi
postępowania na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych zero groszy). Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca
wraz z ofertą złoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy
odpowiadającą powyższemu warunkowi.IX.
1.
DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA
OFERT
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie prosimy
o wypełnienie, podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
(podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis
nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczątką imienną)
i złożenie niżej wymienionych dokumentów określonych w Zaproszeniu tj.:
? Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zaproszenia
? Kopii polisy ubezpieczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
UWAGA:
Oferta wraz ze stosownymi załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy lub podpis nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy z pieczątką imienną) zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi
z aktualnego
wpisu
do
właściwych
rejestrów/ewidencji
lub
poprzez
pełnomocnika/pełnomocników
zgodnie
z
zakresem
załączonego
pisemnego
pełnomocnictwa.
Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG)
wówczas należy załączyć dokument w postaci pełnomocnictwa poświadczającego
umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty. Dołączone pełnomocnictwo musi
mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Wszystkie wskazane załączniki do Zaproszenia do składania ofert dostępne są na stronie
internetowej Zamawiającego: www.kis.gov.pl zakładka ,,Ogłoszenia - Zamówienia publiczne
poniżej 130 tys. zł".
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia oferty lub złożenia w innym miejscu niż wskazane powyżej.
Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem.
Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej www.kis.gov.pl, w zakładce ,,Ogłoszenia" (Zamówienia publiczne/ Zamówienia
publiczne poniżej 130 tys. zł - informację o złożonych ofertach. Po analizie złożonych ofert
Zamawiający umieści na ww. stronie również zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty lub zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. W związku z powyższym,
Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym
zakresie.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym przez
Zamawiającego. W przypadku Wykonawców działających w ramach spółki cywilnej przed
podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy spółki wraz ze wszystkimi aneksami.
Podpisanie umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, tj. w Krajowej
Informacji Skarbowej przy ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała. Za zgodą
Zamawiającego dopuszcza się możliwość przesłania uzupełnionych formularzy umowy, wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia do Wykonawcy celem podpisania przez
uprawnione osoby.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania
przyczyny. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, Zamawiający nie ponosi kosztów
postępowania.
X.
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO
1. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym
z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została opublikowana nastronie Krajowej Informacji Skarbowej - www.kis.gov.pl - zakładka Ogłoszenia -
Zamówienia publiczne - Profil nabywcy.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO
zawarte jest w pkt. VIII Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
Zaproszenia.

Kontakt:
INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDZIELA:
Marek Pękala, w godzinach od 8:00 do 15:00 - tel. 539 145 926,
Wioletta Maroszek, w godzinach od 8:00 do 15:00 - tel. 32 783 24 65.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.