Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja kotłowni

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja kotłowni

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kamieńsk
Wieluńska 50
97-360 Kamieńsk
powiat: radomszczański
044 6817123, faks 044 681 71 53
um@kamiensk.pl
https://kamiensk.logintrade.net/zapytania_email,52319,947d516252cb6514487046d98fef0383.html
Województwo: łódzkie
Miasto: Kamieńsk
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 044 6817123, faks 04
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku, w zakres której wchodzi między innymi:
? Montaż dwóch kotłów na pellet mocy 200 kW każdy,
? Przebudowa instalacji kanalizacyjnej
? Przebudowa instalacji wodociągowej
? Przebudowa instalacji grzewczej
? Przebudowa instalacji wentylacji kotłowni
? Przebudowa instalacji elektrycznej
? Roboty budowlane adaptacyjne w pomieszczeniach kotłowni
? Obsługa geodezyjna inwestycji

CPV: 45331000-6, 45111100-9, 45310000-3, 45321000-3, 45332000-3, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124391, IOŚ.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.13. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej - wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
8.14. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., Ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 - 16.00.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający Gmina Kamieńsk reprezentowana przez Burmistrza Kamieńska Ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk tel. +044 681 71 23 faks +044 681 71 53 www.kamiensk.pl, www.bip.kamiensk.com.pl
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Tomasz Jafra
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,MODERNIZACJA KOTŁOWNI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KAMIEŃSKU" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp", oraz którym dane zostaną udostępniane w ramach ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.);
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
? zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych do czasu zakończenia okresu archiwizacji danych związanych z postępowaniem - dokumentacja zamówień publicznych przez okres 5 lat, umowa zawarta w wyniku postępowania 10 lat;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kamiensk.logintrade.net/zapytania_email,52319,947d516252cb6514487046d98fef0383.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 11:00
Miejsce składania ofert: 12.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Wymagania:
9.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IOŚ.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 434033,18 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku, w zakres której wchodzi między innymi:
? Montaż dwóch kotłów na pellet mocy 200 kW każdy,
? Przebudowa instalacji kanalizacyjnej
? Przebudowa instalacji wodociągowej
? Przebudowa instalacji grzewczej
? Przebudowa instalacji wentylacji kotłowni
? Przebudowa instalacji elektrycznej
? Roboty budowlane adaptacyjne w pomieszczeniach kotłowni
? Obsługa geodezyjna inwestycji
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
6.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
6.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
6.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest którzy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane/świadczenie polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie kotłowni o wartości co najmniej 250 000 zł brutto każda.
Informacje dodatkowe:
Dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pkt 6.1.4 lit. a), jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP w oparciu o tabelę średnich kursów walut obcych, na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) dysponowali co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220), legitymujący się co najmniej rocznym doświadczeniem przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7.5.1. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp w zw. z § 3 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie art. 108 ust.1 Pzp - wzór informacji stanowi załącznik nr 12 do SWZ,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
7.5.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
9.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
7.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7.10.1. W przypadku wspólnie ubiegających się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.1., 7.2. SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7.10.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.
7.10.3. W przypadku o którym mowa w pkt 7.10. SWZ wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowani ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.10.4. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7.10.5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Jeżeli dokument został wystawiony przez upoważniony podmiot jak dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać notariusz lub mocodawca.
7.10.6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. Zmiana Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany niniejszej umowy w zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.:
a) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
b) klęsk żywiołowych,
c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności spowodowane czynnościami formalnoprawnymi i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w tym administratorów infrastruktury,
e) innych przyczyn, które skutkują niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;
2) w zakresie następujących okoliczności:
a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,
b) z powodu błędów w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych polegających na jej niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbędnym do jej dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty,
c) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,
d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi robotami przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów,
f) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy,
g) z powodu okoliczności określonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) i w zakresie określonym w tej ustawie,
Pozostała część zakresu zmian umowy znajduje się w uwagach w sekcji IX
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.