Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA NIERUCHOMOŚCI

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

MODERNIZACJA NIERUCHOMOŚCI

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Warzywna 6
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
422251285, faks 422251286
zgm@zgm.pabianice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 422251285, faks 4222
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MODERNIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MONIUSZKI 8a W PABIANICACH
Prace rozbiórk., prace remont., izol. ścian fundam., wykon. podłóg, wymiana okien i drzwi, mont. sufitów podwiesz., dociepl. ścian zewn.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis podstawowego zakresu robót:
1) Rozebranie ścianek działowych - 55,428 m2
2) Rozebranie spoczników balkonowych - 0,230 m2
3) Wykucie z murów ościeżnic drzwiowych - 8 szt.
4) Obsadzenie ościeżnic drzwiowych - 12 szt.
5) Montaż drzwi wewnętrznych -10,80 m2
6) Wykonanie przesklepień otworów okiennych i drzwiowych - 0,447 m3
7) Wykonanie przesklepień z belek stalowych - 26,090 mb.
8) Wykucie otworów w ścianach z cegły - 4,601 m3
9) Uzupełnienie tynków wewnętrznych - 10,0 m2
10) Montaż ścianek działowych z płyt Gk - 74,100 m2
11) Wykonanie gładzi gipsowych na ściankach działowych - 148,200 m2
12) Zeskrobanie i zmycie starych farb, przygotow. pow. do malowania - 569,960 m2x 2
13) Likwidacja starych zacieków - 30,0 m2
14) Gruntowanie podłoży CERESITEM CT 17 - 651,040 m2
15) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - 651,040 m2
16) Ułożenie glazury na ścianach w pom. Łazienek i socjalnych - 30,0 m2
17) Montaż sufitów podwieszanych + roboty towarzyszące - 85,0 + 88,0 m2
18) Zerwanie starych podłóg - 22,423 m2
19) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych - 44,846 m2
20) Wykonanie izolacji cieplnych, przeciwdźwiękowych, ułożenie styropianu, ułożenie masy samopoziomującej - 22,423 m2
21) Ułożenie płytek gresowych - 22,423 m2
22) Ułożenie na podłogach płyt OSB - 50,0 m2
23) Montaż listew przypodłogowych - 100,0 mb.
24) Ułożenie wykładzin podłogowych - 78,0 m2
25) Wymiana stolarki okiennej - 22,860 m2
26) Wykucie otworów w ścianach z cegły - 1.943 m3
27) Zamurowanie otworów w ścianach z cegły - 1,430 m3
28) Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 2 szt. (kl. schod) - 8,164 m2
29) Wymiana stol. drewn. na drzwi alum. 7 szt. - 12,600 m3
30) Montaż drzwi do węzła CO - 2,820 m2
31) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych - 32,410 m3
32) Odgrzybienie ścian fundament. - 35,210 m2
33) Wykonanie ścianki ognioodpornej (narożnik północny) 0,855 m3
34) Gruntowanie ścian fundament. przed wykon. Izolacji - 35,210 m2
35) Zasypanie wykopów - 35,210 m3
36) Przygotowanie ścian zewnętrznych pod wykon. Docieplenia - 567,250 m2
37) Docieplenie ścian styropianem - 51,860 + 567,250 + 155,580 + 200,900 m2
38) Wykonanie tynków na styropianie - 567,250 m2
39) Malowanie elewacji - 567,250 m2
40) Montaż parapetów zewnętrznych - 8,400 m2
41) Montaż daszków nad drzwiami - 4,200 + 2,760 m2
42) Wykonanie tynków na głowicach kominowych (pod kolor elewacji) - 20,625 m2
2. Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących
1) Montaż zastaw zabezpieczających na dachu - 33,300 mb.
2) Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami - 3,600 m2
3) Montaż rusztowań zewnętrznych - 25,800 m2
4) Wywiezienie gruzu i odpadów z placu budowy - 35,00 m3

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45220000-5, 45262500-6, 45320000-6, 45453000-7, 60100000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00124455, ZGM.NZP.2422.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.zgm.pabianice.pl/glowna/przetargi/powyzej14/.msg0x0chdoc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://minipotal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Na miniPortalu Zamawiający udostępnia następujące informacje: tryb, numer postępowania BZP, nr referencyjny, nazwę postępowania, dane zamawiającego, adres strony www zamawiającego, ogłoszenie, oraz inne dokumenty postępowania. Ogłoszenia są publikowane w BZP , a SWZ wraz z załącznikami jest zamieszczane na stronie prowadzonego postępowania.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
3. W zakładce Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wykonawca składa ofertę, wprowadza do niej zmiany lub będzie mógł wycofać ofertę.
4. W zakładce Formularze do komunikacji dostępny jest formularz, za wyłącznie którego pośrednictwem Zamawiający będzie się kontaktować z wykonawcami.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini Portalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP o ile nie są sprzeczne z niniejszym opisem.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP Zamawiającego przez miniPortal.
7. Link do postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zgm.pabianice.pl/glowna/przetargi/powyzej14/.msg0x0chdoc oraz ID postępowania w BZP: ocds-148610-1fd5e00a-e944-11eb-b885-f28f91688073, nr referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego: ZGM.NZP.2422.1.2021 . Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej w zakładkę ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej postępowania
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną wyłącznie przy użyciu mini Portalu dostępnego pod adresem: https://minipotal.uzp.gov.pl/, oraz ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal .
9. Jeżeli jakiekolwiek korespondencja od Wykonawcy, w szczególności dokumenty, powiadomienia, informacje zostaną wysłane do Zamawiającego drogą elektroniczną na jakikolwiek adres jego poczty elektronicznej ( @zgm.pabianice.pl) lub w jakiejkolwiek innej formie, niż wskazane w ustępie poprzedzającym (np. osobiście, faxem, operatorem pocztowym, itp.) to korespondencja zostanie uzna za niedostarczoną i będzie ignorowana.
10. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca otrzyma informację na pocztę elektroniczną, iż na koncie na miniPortalu na którym prowadzone będzie postępowanie zamieszczone zostały nowe pliki - taka informację należy traktować wyłącznie jako informację; żadne terminy od daty dostarczenia takiej informacji nie będą liczone.
11. Wszelka korespondencja przesłana za pomocą Formularza do korespondencji nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy należy posługiwać się numerem sprawy nadanym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający wyznacza n/w osoby do komunikowania się z wykonawcami:
1) Wanda RutkowskaHanc , adres e-mail (tylko w przypadku awarii miniPortalu) wanda.rutkowska-hanc@zgm.pabianice.pl ,
2) Beata Partyka , adres e-mail (tylko w przypadku awarii miniPortalu) bea-ta.partyka@zgm.pabianice.pl .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator danych osobowych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach Ul. Warzywna 6, 95 200 Pabianice wmail: zgm@zgm.pabianice.pl tel. 42 22592 85
2. Kontakt z IOD: e-mail iod@zgm.pabianice.pl lub numeru tel. 693 337 954
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp"
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp.
6. Posiada Pani/Pan:
6.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
przy czym:
na etapie trwającego postępowania:
6.1.1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
po zakończeniu postępowania:
6.1.2. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
6.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników):
6.2.1. skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
6.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków:
6.3.1. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
6.3.2. art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
6.4. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:
6.4.1. ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
6.4.2. ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,
6.4.3. ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6.5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
6.6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
6.7. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez
Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wformularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzonabędzie korespondencja związana z postępowaniem

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM.NZP.2422.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis podstawowego zakresu robót:
1) Rozebranie ścianek działowych - 55,428 m2
2) Rozebranie spoczników balkonowych - 0,230 m2
3) Wykucie z murów ościeżnic drzwiowych - 8 szt.
4) Obsadzenie ościeżnic drzwiowych - 12 szt.
5) Montaż drzwi wewnętrznych -10,80 m2
6) Wykonanie przesklepień otworów okiennych i drzwiowych - 0,447 m3
7) Wykonanie przesklepień z belek stalowych - 26,090 mb.
8) Wykucie otworów w ścianach z cegły - 4,601 m3
9) Uzupełnienie tynków wewnętrznych - 10,0 m2
10) Montaż ścianek działowych z płyt Gk - 74,100 m2
11) Wykonanie gładzi gipsowych na ściankach działowych - 148,200 m2
12) Zeskrobanie i zmycie starych farb, przygotow. pow. do malowania - 569,960 m2x 2
13) Likwidacja starych zacieków - 30,0 m2
14) Gruntowanie podłoży CERESITEM CT 17 - 651,040 m2
15) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - 651,040 m2
16) Ułożenie glazury na ścianach w pom. Łazienek i socjalnych - 30,0 m2
17) Montaż sufitów podwieszanych + roboty towarzyszące - 85,0 + 88,0 m2
18) Zerwanie starych podłóg - 22,423 m2
19) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych - 44,846 m2
20) Wykonanie izolacji cieplnych, przeciwdźwiękowych, ułożenie styropianu, ułożenie masy samopoziomującej - 22,423 m2
21) Ułożenie płytek gresowych - 22,423 m2
22) Ułożenie na podłogach płyt OSB - 50,0 m2
23) Montaż listew przypodłogowych - 100,0 mb.
24) Ułożenie wykładzin podłogowych - 78,0 m2
25) Wymiana stolarki okiennej - 22,860 m2
26) Wykucie otworów w ścianach z cegły - 1.943 m3
27) Zamurowanie otworów w ścianach z cegły - 1,430 m3
28) Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 2 szt. (kl. schod) - 8,164 m2
29) Wymiana stol. drewn. na drzwi alum. 7 szt. - 12,600 m3
30) Montaż drzwi do węzła CO - 2,820 m2
31) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych - 32,410 m3
32) Odgrzybienie ścian fundament. - 35,210 m2
33) Wykonanie ścianki ognioodpornej (narożnik północny) 0,855 m3
34) Gruntowanie ścian fundament. przed wykon. Izolacji - 35,210 m2
35) Zasypanie wykopów - 35,210 m3
36) Przygotowanie ścian zewnętrznych pod wykon. Docieplenia - 567,250 m2
37) Docieplenie ścian styropianem - 51,860 + 567,250 + 155,580 + 200,900 m2
38) Wykonanie tynków na styropianie - 567,250 m2
39) Malowanie elewacji - 567,250 m2
40) Montaż parapetów zewnętrznych - 8,400 m2
41) Montaż daszków nad drzwiami - 4,200 + 2,760 m2
42) Wykonanie tynków na głowicach kominowych (pod kolor elewacji) - 20,625 m2
2. Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących
1) Montaż zastaw zabezpieczających na dachu - 33,300 mb.
2) Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami - 3,600 m2
3) Montaż rusztowań zewnętrznych - 25,800 m2
4) Wywiezienie gruzu i odpadów z placu budowy - 35,00 m3
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokonuje badania oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym niż 5 dni wezwie Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.Art.274 ustawy PZP stosuje się.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.3. Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art.223 ust. 2 ustawy PZP.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - dla potwierdzenia przez wykonawcę zdolności do występowania w obrocie gospodarczym wykonawca winien być wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonym w kraju w, którym ma siedzibę w kraju lub miejscu zamieszkania. W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Polsce winien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencje i Informacja o Działalności Gospodarczej RP.
2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowe - dla potwierdzenia przez wykonawcę sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca winien udokumentować, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z przed-miotem zamówienia; ubezpieczenie ma obejmować szkody majątkowe, jak i niemajątkowe powstałe w związku z odpowiedzialnością kontraktową i deliktową wykonawcy; wysokość ubezpieczenia ma być nie mniejsza niż 500.000 zł.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa - dla potwierdzenia przez wykonawcę zdolności technicznej do wykonania zamówienia wykonawca winien udokumentować wykonanie w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli wykonawca wykonał należycie roboty budowlane w zakresie objętym niniejszym zamówieniem (roboty ogólnobudowlane) w tym co najmniej dla dwóch inwestorów (zleceniodawców) roboty te były wykonane na kwotę nie mniejszą 350000 zł brutto dla każdej z nich.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
2. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w w w/w oświadczeniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w w w/w oświadczeniu
3. Jeżeli nie jest to dokument, który Zamawiający może uzyskać może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniach dane umożliwiające dostęp do tych środków; w szczególności dotyczy to dokumentów dopuszczających do obrotu prawnego zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, dokument dopuszczający do obrotu prawnego wykonawcę
4. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i na kwotę 500000 zł
5. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykonawca wskaże w wykazie roboty budowlane wykonane dla Zamawiającego - nie jest zobowiązany dostarczać poświadczenia ich należytego wykonania. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli wykonawca wykonał należycie roboty budowlane w zakresie objętym niniejszym zamówieniem (roboty ogólnobudowlane) dla co najmniej dwóch inwestorów (zleceniodawców) na kwotę nie mniejszą 350000 zł brutto dla każdej z nich
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagane jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja wynikająca z niniejszej SIWZ prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
2) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w lit. a., tj.:
a) wykonawcy występujący wspólnie muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
b) żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania; każdy z wykonawców winien złożyć oddzielne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
3) oferta winna być podpisana przez pełnomocnika,
4) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
5) każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczaniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
6) przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie będą odpowiadać za realizację umowy.
7) jeżeli oferta wykonawców działających wspólnie zostanie wybrana - Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która w jednoznaczny sposób określi zasady solidarnej odpowiedzialności za realizację niniejszego zamówienia oraz podziału obowiązków wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony zgodnie przewidują możliwość dokonania zmian w umowie w n/w przypadkach:
1) ustawowej zmiany podatku VAT - rozliczenie nastąpi wg obowiązującej stawki podatku VAT (dotyczy Wykonawcy, który uwzględnił podatek VAT w cenie oferty),
2) zmiany podwykonawcy na którego zasoby powoływał się Wykonawca. Musi wówczas wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie spełnia wymagania Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego umową (dotyczy wyłącznie wykonawcy, który będzie powoływał się na zasoby innego podmiotu),
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, jeżeli przewidywane w Przedmiarach ilości robót zakryte w trakcie sporządzania Przedmiaru w rażący sposób odbiegają od stanu faktycznego (min. 10 % dla każdego rodzaju robót). Stawka ryczałtowa określona w umowie zostanie wówczas skorygowana o wartość wynikającą ze zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości robót oraz cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie ofertowym, który stanowić będzie załącznik do umowy,
4) wydłużenia maksymalnie o 30 dni kalendarzowych terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
c) w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
d) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w sposób należyty,
e) wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych,
5) wydłużenie maksymalnie o 5 miesięcy terminu wykonania robót dla lokalu oznaczonego numerem 8, jeżeli nie zostanie on udostępniony łącznie z przekazaniem terenu budowy
6) odstąpienia od wykonania remontu w lokalu nr 8, jeżeli przekazanie lokalu Wykonawcy nie nastąpi w terminie 120 dni licząc od umownego terminu zakończenia robót,
7) zaistnienia sytuacji wynikających z aktów prawnych wydanych w związku z wystąpieniem pandemii choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2,
8) zmian dokonywanych na podstawie art. 455 ustawy PZP.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokonuje badania oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym niż 5 dni wezwie Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.Art.274 ustawy PZP stosuje się.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.3. Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art.223 ust. 2 ustawy PZP.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.