Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usług remontowych i adaptacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie usług remontowych i adaptacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Stolarski Józef Peka
Białachowo 4b
83-210 Białachowo
powiat: starogardzki
600276369
przedszkole.montessorisg@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60776
Województwo: pomorskie
Miasto: Białachowo
Wadium: ---
Nr telefonu: 600276369
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.03.01.00-22-0001/20 - Przedszkole Integracyjno- Językowe Montessori House Starogard Gdański

Część 1
Okładziny posadzkowe, okładziny ścian i roboty malarski
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług remontowych i adaptacyjnych zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego tj.:
a) Okładziny posadzkowe
b) Okładziny ścian i roboty malarskie
2. Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn. Przedszkole Integracyjno-Językowe Montessori House Starogard Gdański w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
4. Materiały i sprzęty (a także ich transport) potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
5. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
6. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia odbioru prac.
7. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej oraz zapewni pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej utylizacji odpadów powstałych w trakcie prac.
9. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest obowiązany przedstawić proponowane przez niego elementy niezbędne do realizacji zamówienia (np. wyposażenie łazienek, wzorniki płytek) do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
10. Zrzut pomieszczeń stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
5 LAT

CPV: 45400000-1

Dokument nr: 2021-24920-60776, ZP-ZO/02/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
starogardzki
Gmina
Starogard Gdański
Miejscowość
Starogard Gdański
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-08-11
Koniec realizacji
2021-08-25
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin realizacji zamówienia

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany wynagrodzenia będącego wynikiem zmiany wysokości stawek podatku VAT.
2. Zmiany mogą zostać wprowadzone o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy
i w szczególności mogą dotyczyć:
o Terminu realizacji usługi, harmonogramu świadczenia usługi, lub terminu obowiązywania umowy. Warunkiem zmiany jest wystąpienie przyczyn wynikających z zaistnienia siły wyższej lub okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego (np. potrzeby uczestników projektu, konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień ze strony oferentów lub wynikających bezpośrednio z realizacji projektu np. w sytuacji konieczności zmiany harmonogramu lub okresu realizacji projektu).
o Powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
o Innych przesłanek, których Zmawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie ogłaszania zapytania np. siły wyżej, przyczyn losowych leżących po stronie uczestników.
3. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej 3 prace remontowo-adaptacyjne których zakres pokrywa się lub zbliżony jest do przedmiotu zamówienia, w szczególności pod względem technologicznym, jaki i pod względem wartości, prace zgodne z przedmiotem zamówienia (referencje w zakresie prac remontowo-adaptacyjnych). W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wraz z ofertą złożyć wykaz prac
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem wg Załącznika nr 5, z załączeniem dowodów określających czy te prace remontowo-adaptacyjne zostały wykonane należycie (np. referencje lub oświadczenie).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Cena - 100 %
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena obliczona zostanie na podstawie wzoru zamieszczonego w ZP.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Józef Peka
tel.: 600276369
e-mail: przedszkole.montessorisg@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.