Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont stropu nad piwnicą

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont stropu nad piwnicą

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Intytut Rybactwa Śródlądowego
Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn
powiat: Olsztyn
anna.adamkiewicz@infish.com.pl
https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/34814/details
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy Ul. Oczapowskiego 10
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont stropu nad piwnicą w obrębie części
pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im.
Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy Ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia", który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz w ekspertyzie, projekcie wykonawczym i przedmiarach stanowiących Załączniki nr 1A do SWZ.
3. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor może dopuścić tylko te
materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.
4. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia.
5. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca udzieli 4-letniej gwarancji na wszystkie prace.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń
równoważnych, spełniających warunki i parametry techniczne zgodne z Polską Normą, (Normą
zharmonizowaną)
lub posiadające krajową ocenę techniczną (europejską oceną techniczną). W razie wystąpienia
wątpliwości, równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń udowodni oferent.
Zamawiający ustala, że oferent poda cenę kosztorysową za wykonanie zakresu z
uwzględnieniem kosztów niezbędnych badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych ze
zgodną prawem prawidłową realizacją i eksploatacją zadania.

CPV: 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124376, Zam. 29/2021/TP/IRŚ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://infish.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://infish.ezamawiajacy.pl/app/login
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1.1. za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://infish.ezamawiajacy.pl w
zakładce ,,Korespondencja".
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się
za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem
tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie:
https://infish.ezamawiajacy.pl , lub https://oneplace.marketplanet.pl
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w
postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu
podanym w ww. potwierdzeniu.
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
,,Korespondencja".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - dalej: RODO - tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, Ul. Michała Oczapowskiego 10.
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.
7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt. 3 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt.3 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:
- art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,
- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/34814/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://infish.ezamawiajacy.pl/app/login

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Zam. 29/2021/TP/IRŚ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont stropu nad piwnicą w obrębie części
pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im.
Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia", który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz w ekspertyzie, projekcie wykonawczym i przedmiarach stanowiących Załączniki nr 1A do SWZ.
3. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor może dopuścić tylko te
materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.
4. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia.
5. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca udzieli 4-letniej gwarancji na wszystkie prace.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń
równoważnych, spełniających warunki i parametry techniczne zgodne z Polską Normą, (Normą
zharmonizowaną)
lub posiadające krajową ocenę techniczną (europejską oceną techniczną). W razie wystąpienia
wątpliwości, równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń udowodni oferent.
Zamawiający ustala, że oferent poda cenę kosztorysową za wykonanie zakresu z
uwzględnieniem kosztów niezbędnych badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych ze
zgodną prawem prawidłową realizacją i eksploatacją zadania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
Cena: 60 %
Termin realizacji : 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. w zakresie warunku wskazanego w art. 112 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna że Wykonawca spełni warunek jeśli:
1.1.1. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na robotach w przebudowie konstrukcji budynku lub robotach konstrukcyjnych na kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto;
1.1.2. Wykonawca wykaże, iż będzie dysponować osobami odpowiedzialnych w szczególności za świadczenie robót budowlanych i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. że dysponuje:
a) minimum jedną osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą;
b) minimum jedną osobą z uprawnieniami geologicznymi wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -Załącznik nr 9 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
1.1. wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres
działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty zostały wykonane należycie przy czym dowodami są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne
odpowiednie dokumenty, sporządzony wg Załącznika nr 7 do SWZ.
1.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w
szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich
uprawnień oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
1.3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda w przedmiotowym postępowaniu środków dowodowym o charakterze przedmiotowym.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
3. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
4. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
5. wypełnione i podpisane zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ jeśli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby.
6. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
7. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane gi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne (Załącznik nr 3 i nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Oświadczeniu wstępnym należy wskazać te warunki udziału w postępowaniu, które spełnia Wykonawca składający oświadczenie.
6. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby Wykonawca wraz z oświadczeniem przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 455 Ustawy Pzp, Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji umowy. Zamawiający prze-widuje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w następujących przypadkach:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania przedmiotu umowy - o czas występowania siły wyższej,
b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - o czas
występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowany przez Wykonaw-cę poprzez przedstawienie np. raportów pogodowych z tego okresu,
d) wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania na pozwolenia i decyzje
administracyjne przekroczy łącznie 21 dni,
e) wystąpienia robót dodatkowych nie objętych przedmiotem niniejszej umowy.
4. W przedstawionych i opisanych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe ter-miny realizacji.
5. Przypadki zmiany umowy określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby.
Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
Cena: 60 %
Termin realizacji : 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.