Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobiegniew
ul. Obrońców Pokoju 24
66-520 Dobiegniew
powiat: strzelecko-drezdenecki
tel;. 957611001 fax. 957611041, tel. 95 76 11 541
dobiegniewcup@dobiegniew.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Dobiegniew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel;. 957611001 fax.
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Modernizacja hali sportowej w Dobiegniewie"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje wykonanie remontu na hali sportowej przy Ul. Leśnej 3 w Dobiegniewie (nr. dz. 378/12 obręb Dobiegniew) tj.:
- konserwacje wyrzutni dachowych;
- wymianę pokrycia stropodachu;
- prace blacharskie;
- wymianę instalacji odgromowej na dachu papowym Hali sportowej (zwody poziome i pionowe);
- remont pokrycia dachu papowego hali sportowej;
- przeprofilowanie koryta odpływowego na dachu papowym nad pomieszczeniem gospodarczym;
- wymianę siedzisk na trybunach hali sportowej - 120 szt;
- transport i utylizacje materiałów budowlanych,
W ramach planowanego zadania należy wykonać zakres prac ujęty w załączniku nr 4 -przedmiar robót do niniejszego zapytania..

Dokument nr: KSTRiP.2510.01.2021.JR

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć e-mailem na adres email: dobiegniewcup@dobiegniew.pl, listownie (decyduje data wpływu do urzędu) lub osobiście w sekretariacie Urzędu przy Ul. Obrońców Pokoju 24 w Dobiegniewie do dnia 29.07.2021 r. do godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - do 30.09.2021 roku.

Wymagania:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
3. Oferta musi zawierać cenę ofertową uwzględniającą wszystkie zobowiązania oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.
6. Gwarancja na roboty wykonane: 24 miesiące od daty odbioru końcowego.
III. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Cena oferty brutto (Cl) - 100 punktów.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według następującego wzoru:
cena brutto najkorzystniejszej oferty
Cl= -----------------------------------------------------xl00pkt
cena brutto badanej oferty
Cl- wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (Cl) wynikających z wyżej podanego wzoru.
3. Cenę należy określić w złotych polskich - PLN, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo, cyfrowo i słownie), cenę brutto (cyfrowo i słownie).
2. Oferta złożona po terminie składania ofert, nie podlega ocenie.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 1 do zapytania,
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2 do
zapytania,
c) Akceptację projektu umowy - zał. Nr 3 do zapytania
d) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych-zał. Nr 5 do zapytania.
2
2. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka lub czytelny podpis) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku składania oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej wystarczy złożyć zeskanowane dokumenty.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Uwagi:
VI. Informacje RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ -Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, E-mail: urzad@dobiegniew.pl;
b) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew jest możliwy pod nr telefonu 570 855 090, lub adresem E-mail: bogdan.spetany@cbi24.pl;
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy /dane identyfikujące, np. nazwa, numer/ pn. " Modernizacja hali sportowej w Dobiegniewie";
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
>> na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; >> prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
> Jakub Ryzyk, tel. 95 76 11 541 (Urząd Miejski w Dobiegniewie).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.