Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd i konserwacja urządzeń zabezpieczeń technicznych

Przedmiot:

Przegląd i konserwacja urządzeń zabezpieczeń technicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Teatr ,,Baj Pomorski"
ul. Piernikarska 9
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel. 56 652 24 24, 504 105 447
administracja@bajpomorski.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 56 652 24 24, 5
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na
Przegląd i konserwacja urządzeń zabezpieczeń technicznych w Teatrze ,,Baj Pomorski" w
Toruniu
II. Przedmiot zapytania ofertowego przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń
technicznych w budynku i na terenie Teatru ,,Baj Pomorski" w Toruniu w zakresie wynikającym
z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji, tj.:
1) System CCTV,
2) System sygnalizacji pożarowej SSP,
3) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
Zaleca sie, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania prac.

Składanie ofert:
V. Forma składania ofert
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim; Do oferty należy załączyć
wypełniony i parafowany projekt umowy.
VI Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy przesłać na adres e-mail: administracja@bajpomorski.pl lub w siedzibie
Zamawiającego.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 29.07.2021 , do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
Data realizacji: od momentu podpisania umowy na czas nieokreślony.
Miejsce realizacji: Teatr ,,Baj Pomorski" Ul. Piernikarska 9,87-100 Toruń.

Wymagania:
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy nie
stosuje się.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane
w zapytaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we
wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę
pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
f) Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
g) Posiadają aktualne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: - ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej - ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod
zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób
trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem
lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych
osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac musza posiadać odpowiednie atesty. Na
żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać atesty w ciągu 3 dni.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją
niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
7. Teatr ,,Baj Pomorski" zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia
zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
8. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni
od dnia zakończenia i ich odbioru przez Zleceniodawcę.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że wdrożył i utrzymuje środki służące
zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami RODO* oraz
zapewnia zachowanie w tajemnicy danych przetwarzanych przez osoby, które realizują przedmiot
jego działalności zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
Oferty
przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data
jej wysłania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub
telefoniczną.
VII Opis sposobu przygotowania oferty
1. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz wartość podatku VAT.
2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone
imienną pieczątką.
VIII Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną netto oferty.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego:
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Barbara Kamińska 504 105 447,
administracja@bajpomorski.art.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.