Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
202z dziś
4725z ostatnich 7 dni
17820z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi gminnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CHOCZ
Rynek 17
63-313 Chocz
powiat: pleszewski
627415330, faks 627415685
ug@chocz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Chocz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 627415330, faks 6274
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działce 195 w miejscowości Brudzewek
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie pn. ,,Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działce 195 w miejscowości Brudzewek" obejmuje wykonanie drogi wewnętrznej o długości 493,80m. Planowane jest wykonanie nowej jezdni szerokości 4m o nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 0+493,80. Droga będzie zapewniać dojazd do pól. Zakres prac obejmuje:
a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej pełnej konstrukcji nawierzchni,
b) wykonanie zjazdów,
c) wykonanie poboczy,
d) wykonanie rowu przydrożnego.

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 2021/BZP 00124427, ZP.271.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej adres e-mail: admin@chocz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowo określono w pkt 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowo określono w pkt 21 Specyfikacji Warunków
Zamówienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP pod adresem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego Gminy Chocz w ePUAP. Adres skrytki elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP jest następujący: /ugchocz/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie pn. ,,Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działce 195 w miejscowości Brudzewek" obejmuje wykonanie drogi wewnętrznej o długości 493,80m. Planowane jest wykonanie nowej jezdni szerokości 4m o nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 0+493,80. Droga będzie zapewniać dojazd do pól. Zakres prac obejmuje:
a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej pełnej konstrukcji nawierzchni,
b) wykonanie zjazdów,
c) wykonanie poboczy,
d) wykonanie rowu przydrożnego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą punktowo. Maksymalna
ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie
przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Sposób oceny ofert został szczegółowo określony
w pkt 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
- w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona
prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi (lub parkingu, chodnika, ścieżki rowerowej) o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto;
- w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji;
b) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji;
c) kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej.
d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszej specyfikacji (jeżeli dotyczy);
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
f) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie
takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (jeżeli dotyczy).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji;
b) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji;
c) kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej.
d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszej specyfikacji (jeżeli dotyczy);
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
f) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Więcej informacji znajduje się w pkt 7 i 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej:
1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty dodatkowe, zamienne),
2) zwiększenie ceny umowy,
3) zmiany zakresu części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy,
4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Zakres zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa § 12 Projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą punktowo. Maksymalna
ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie
przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Sposób oceny ofert został szczegółowo określony
w pkt 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.