Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane przebudowa budynku

Przedmiot:

Roboty budowlane przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
powiat: cieszyński
tel. 33 47 77 215 (214), fax. Sekretariat 33 47 77 333
wi@powiat.cieszyn.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33 47 77 215 (2
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Chaty Kumornej polegająca na: budowie komina wraz z remontem pieca, remontem dachu (wymianie pokrycia dachowego) oraz remoncie (odtworzeniu) posadzki kamiennej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, zlokalizowanym przy Ul. P. Stellera 1 w Wiśle, w ramach projektu pn.: ,,Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego" realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska Euroregionu Śląsk Cieszyński - Teśinske Slezsko. Zamówienie zostało podzielone na III części:
- część I - ,,Przebudowa budynku Chaty Kumornej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle polegająca na budowie komina wraz z remontem pieca, zlokalizowanej przy Ul. P. Stellera 1 w Wiśle",
- część II - ,,Remont dachu (wymiana pokrycia dachowego) budynku Chaty Kumornej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, zlokalizowanej przy Ul. P. Stellera 1 w Wiśle",
- część III - ,,Remont (odtworzenie) posadzki kamiennej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, zlokalizowanej przy Ul. P. Stellera 1 w Wiśle"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawierają Załączniki nr 2-4 dołączone do zaproszenia do składania ofert.

CPV: 45200000-9, 45210000-2, 45212300-9, 45212350-4, 45262000-1, 45200000-9, 45210000-2, 45212300-9, 45212350-4

Dokument nr: WI.7011.14.1.2021

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się 05 sierpnia 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Bobreckiej 29, pok. 214 (III piętro). Otwarcie ofert jest jawne. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu nie będą rozpatrywane.

Specyfikacja:
8.4 Zamawiający wskazuje na możliwość dokonania niezbędnych oględzin w celu weryfikacji zakresu zadania i prawidłowej wyceny robót w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 (sekretariat Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle - tel. 33 855 22 50).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: Ofertę należy złożyć do 05 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty przygotowane na Formularzu ofertowym - stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z Załącznikiem nr 12 Ogólna klauzula RODO należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Ul. Bobrecka 29 lub w Bazie Konkurencyjności: Sposób składania ofert:
a) Oferty składane w formie papierowej:
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikiem należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
NIE OTWIERAĆ - POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 130.000 zł netto -Przebudowa budynku Chaty Kumornej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle polegająca na budowie komina wraz z remontem pieca, zlokalizowanej przy Ul. P. Stel leni 1 w Wiśle w ramach projektu pn.: ,,Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich -poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego" realizowany w ramach Funduszu Mi kro projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński -Tesinske Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska -
WI.7011.14.1.2021
b) Oferty składane w Bazie Konkurencyjności:
Oferty należy złożyć zgodnie z Instrukcją Użytkownika dla systemu Bazy Konkurencyjności z 22.07.2020, przy czym każdy załączony dokument do Bazy w formie załącznika powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Dla części I:
od dnia podpisania umowy do 10.09.2021r. dla części II:
od podpisania umowy do 20.10.2021r.
Realizacja zamówienia uzależniona jest od wcześniejszego wykonania komina przez Wykonawcę części I, które powinno zakończyć się w terminie do 10.09.2021r. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zakończeniu w/w prac. Dla części III:
od podpisania umowy do 20.10.2021r.

Wymagania:
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
Nie ustanowiono warunków udziału. Nie ustalono sposobu dokonywania oceny warunków spełniania udziału w postępowaniu.
5. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert:
- cena oferty - 100 pkt
5.1. Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną przyznane w skali punktowej do 100 punktów, w następujący sposób:
Kc = Cn/Cbx 100 pkt, gdzie:
- Kc - kryterium cena
- Cn - oznacza najniższą cenę całkowitą brutto
- Cb - oznacza cenę brutto oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
7. ZAWARCIE UMOWY:
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 11 do Zaproszenia do składania ofert.
8. UWAGI:
8.1 Cena oferty jest ceną ryczałtową, w związku z tym przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, które Wykonawca uzna za konieczne. Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi własną ocenę i obliczy ilości robót, jakie są konieczne do wykonania w ramach niniejszego zamówienia.
8.2 Wykonawca ma obowiązek zapewnić osobę do kierowania robotami w funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dla części 1 i 2) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich uzyskania, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu możliwych do wykonywania czynności.
8.3 Wymagany minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.
9. WYNIK POSTĘPOWANIA:
Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie BIP Zamawiającego.

Kontakt:
8.5 Zamawiający wyznacza osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Adam Swakoń, Natalia Kopeć tel. 33 47 77 214 lub 215, e-mail: wi@powiat.cieszyn.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.