Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytom - Bytomskie Centrum Wsparcia
plac Szpitalny 1
41-923 Bytom
powiat: Bytom
322801699, faks 322808165
sekretariat@bcwbytom.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 322801699, faks 3228
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku przy Ul. Orzegowskiej 20a w Bytomiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów budynku przy Ul. Orzegowskiej 20A w Bytomiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Projekt budowlany zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów budynku - załącznik nr 1.1 do niniejszejSWZ;
Przedmiar robót - załącznik nr 1.2 do niniejszejSWZ.
3. Warunki wykonania i odbioru robót określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1.3. do niniejszej SWZ.

CPV: 45000000-7, 45262522-6, 45320000-6, 45410000-4, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00124236, BCW.261.5.2021.DZP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.opieka.bytom.bip-gov.info.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. https://miniportal.uzp.gov.pl/, 2.ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczta elektroniczna: sekretariat@bcwbytom.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) (dostępnych pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularz do komunikacji", wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania (numer identyfikacyjny
postępowania generowany przez miniPortal) w informacjach zawartych w SWZ. Dane postępowania
można również wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję
,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki ,,Postępowania" 6. Szczegółowe informacje o
sposobie porozumiewania się i wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów zostały
opisane w pkt. VIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegóły zawiera punkt XXI SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegóły zawiera punkt XXI SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BCW.261.5.2021.DZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów budynku przy ul. Orzegowskiej 20A w Bytomiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Projekt budowlany zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów budynku - załącznik nr 1.1 do niniejszejSWZ;
Przedmiar robót - załącznik nr 1.2 do niniejszejSWZ.
3. Warunki wykonania i odbioru robót określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1.3. do niniejszej SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert:
a) K1 - cena - waga 60 %
b) K2 - okres gwarancji - waga 40% 2. Sposób oceny ofert:
a) ocena złożonych ofert w kryterium K1 - Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru:
K1=( najniższa oferowana cena spośród wszystkich cen ofert podlegających ocenie)/(cena ocenianej oferty )x 60 pkt
Kryterium K2 - okres gwarancji:
Gwarancja 36 m'cy - 0 pkt.
wydłużenie gwarancji o 1 rok - Gwarancja 48 m'cy - 20 pkt.
wydłużenie gwarancji o o 2 lata - Gwarancja 60 m'cy - 40 pkt.

Ocena punktowa przyznana danej ofercie będzie sumą punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert K1+K2
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej j.n.:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą - posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (co najmniej w ograniczonym zakresie) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności;

UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacja równoważne do ww. zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
UWAGA: Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający nie korzysta z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp).
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt V.3. niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi4. udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
UWAGA: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasobu przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przed podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) w celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
oświadczenia Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).
3. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 3c do SWZ);
e) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.3 SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie;
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony umowy zakazują wprowadzania do umowy zmian istotnych tj. zmian powodujących, ze
charakter umowy zmieniłby się w sposób istotny w stosunku do umowy w jej pierwotnym brzmieniu,
w szczególności zmian:
1) wprowadzających warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni WYKONAWCY lub przyjęte
zostałyby oferty innej treści;
2) naruszających równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść WYKONAWCY, w sposób
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
3) w sposób znaczny rozszerzających albo zmniejszających zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy;
4) polegających na zastąpieniu WYKONAWCY, któremu ZAMAWIAJĄCY udzielił zamówienia, nowym
WYKONACĄ w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Strony umowy dopuszczają wprowadzenie do umowy następujących zmian:
1) zastąpienia dotychczasowego WYKONAWCY nowym WYKONAWCĄ:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki WYKONAWCY, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem jego
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
2) dotyczących realizacji, przez dotychczasowego WYKONAWCĘ, dodatkowych robót budowlanych,
których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub
instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla ZAMAWIAJĄCEGO,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
Wprowadzenie kolejnych zmian umowy z tego tytułu nie może następować w celu ominięcia
stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których ZAMAWIAJACY,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50%
wartości pierwotnej umowy. Wprowadzenie kolejnych zmian umowy z tego tytułu nie może
następować w celu ominięcia stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) umowy których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości
pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;
5) zakresu przedmiotu umowy:
a) rezygnacji z wykonania elementów przedmiotu Umowy lub ich części, przewidzianych w ST
w sytuacji, gdy wykonanie tych elementów będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami,
dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy. Roboty te zwane są - robotami zaniechanymi.
b) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót
zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w ST w sytuacji, gdy wykonanie tych robót
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej (... wszystkie przewidziane zmiany Umowy w załączniku nr 2 do SWZ)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert:
a) K1 - cena - waga 60 %
b) K2 - okres gwarancji - waga 40% 2. Sposób oceny ofert:
a) ocena złożonych ofert w kryterium K1 - Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru:
K1=( najniższa oferowana cena spośród wszystkich cen ofert podlegających ocenie)/(cena ocenianej oferty )x 60 pkt
Kryterium K2 - okres gwarancji:
Gwarancja 36 m'cy - 0 pkt.
wydłużenie gwarancji o 1 rok - Gwarancja 48 m'cy - 20 pkt.
wydłużenie gwarancji o o 2 lata - Gwarancja 60 m'cy - 40 pkt.

Ocena punktowa przyznana danej ofercie będzie sumą punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert K1+K2
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-06

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.