Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Brzeszczu
ul. Kościelna 7
32-620 Brzeszcze
powiat: oświęcimski
ak@akbrzeszcze.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Brzeszcze
Wadium: 3.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 2 sołectwach w Gminie Brzeszcze
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (od sieci do granicy nieruchomości) w sołectwach Przecieszyn (ul. Graniczna-Wyzwolenia) oraz Jawiszowice (ul. Tulipanów-Boczna) w Gminie Brzeszcze.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości, niezbędnych do wykonania robót budowlanych dla następującego zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (od sieci do granicy nieruchomości) w sołectwach Przecieszyn (ul. Graniczna-Wyzwolenia) oraz Jawiszowice (ul. Tulipanów-Boczna) w Gminie Brzeszcze. Zakres obszaru do skanalizowania został przedstawiony na mapach (załączniki graficzny).
W ramach zakresu projektu należy:
1) Uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz pozyskać zgody właścicieli na udostepnienie i zajęcie terenu.
2) Przygotować mapę do celów projektowych.
3) Wykonać projekt przez osobę uprawnioną.
4) Zgłosić skutecznie projekty przyłączy w Starostwie.
5) Przekazać wykonane projekty Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniami bez sprzeciwu w Starostwie.
6) Wykonać wszelkie opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych wymaganych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
7) Pozyskać zgody i dokonać uzgodnień z zarządcami dróg i gestorów poszczególnych sieci.
8) Opracować informacji BIOZ.
9) Wykonać wszelkie inne dokumenty lub uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
10) Uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na budowę .
11) Brać czynny udziału w spotkaniach informacyjnych, opracowywać odpowiedzi na pytania i wynikające z nich zmiany projektu w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją projektową.
12) Wprowadzać zmiany w dokumentacji projektowej powstałe w trakcie realizacji robót, wynikających z warunków technicznych lub terenowych uniemożliwiających realizacje zadania zgodnie z projektem.
13) Pełnić w ramach realizacji zadania nadzór autorski nad robotami budowlanymi .
14) Na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania projektowe i materiałowe na każdym etapie projektowania, w tym celu Zamawiający będzie organizował spotkania i powiadamiał o ich ter-minach Wykonawcę.
15) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego.
16) Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego kompletność i poprawność wykonania dokumentacji.
17) Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych takie jak m.in. wypisy z rejestru gruntów należy przedłożyć w formie papierowej jako odrębna część, a w wersji elektronicznej za-pisać w odrębnym pliku. Dane osobowe osób fizycznych stanowią tajemnicę zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz.1781 - tekst jednolity).
18) Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy.
19) Pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.
20) Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1333 z późn. zm.), a w szczególności:
a) wyjaśniania w toku Inwestycji wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) poprzez dodatkowe in-formacje i opracowania, uszczegółowianie, nanoszenie poprawek, lub uzupełnień,
b) uzgadniania w toku Inwestycji możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, lub Inspektora nadzoru (art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane). W przypadku konieczności opracowania istotnych rozwiązań zamiennych, Strony określą w drodze odrębnej umowy przed-miot zmian, sposób ich wprowadzenia, termin realizacji oraz wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy,
c) niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji projektowej w taki sposób, aby czynności te nie powodowały przeszkód, bądź opóźnień w realizacji Inwestycji,
d) przyjazdu na teren budowy Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych na każde wezwanie Zamawiającego,
e) uczestnictwa w toku Inwestycji w komisjach, naradach, spotkaniach koordynacyjnych, odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających, odbiorze końcowym, a także udziału w próbach instalacji i rozruchach na każde wezwanie Zamawiającego,
f) Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w trakcie realizacji Inwestycji według potrzeb określanych przez Zamawiającego w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia robót budowlanych, przy czym rozpoczęcie robót może nastąpić w okresie do 36 miesięcy od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej (jednakże w ilości nie większej niż 12 nadzorów autorskich dla każdego z zadań projektowych), na każde pisemne wezwanie Zamawiającego złożone drogą elektroniczną każdorazowo potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.
g) O zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych w toku Inwestycji niezgodnie z Dokumentacją projektową, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu.
h) Każdy nadzór autorski wykonywany w toku Inwestycji realizowany będzie w dni robocze, w terminach wcześniej ustalonych, w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania od Zamawiającego.
i) W przypadku niemożności pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów Dokumentacji projektowej, Wykonawca zapewni zastępstwo przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach w celu jego prawidłowej realizacji.

CPV: 71320000-7, 71200000-0, 71248000-8, 71322200-3, 79930000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00124348, 05/ZP/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, adres strony internetowej:https://www.miniportal.uzp.pl/. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:https://www.miniportal.uzp.gov.pl/, poczty elektronicznej ak@akbrzeszcze.pl, oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający podał w informacjach ogólnych niniejszej SWZ ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty): za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany powyżej w informacjach ogólnych oraz poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanej w formularzu oferty. Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art.13 oraz art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4.05.2016, informuje,
że: Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest Agencja Komunalna Sp. z o.o., Ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, tel.: (032) 211 12 47, e-mail: ak@akbrzeszcze.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@akbrzeszcze.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w przypadku wyboru
Pana oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych; dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy. Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust.1 lit.b ogólnego rozp o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp". Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń)
wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu. Posiadacie
Państwo: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art.13 i art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Pozostałe kwestie wskazane są w rozdziale 1. SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 08:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa oferte za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 05/ZP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (od sieci do granicy nieruchomości) w sołectwach Przecieszyn (ul. Graniczna-Wyzwolenia) oraz Jawiszowice (ul. Tulipanów-Boczna) w Gminie Brzeszcze.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości, niezbędnych do wykonania robót budowlanych dla następującego zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (od sieci do granicy nieruchomości) w sołectwach Przecieszyn (ul. Graniczna-Wyzwolenia) oraz Jawiszowice (ul. Tulipanów-Boczna) w Gminie Brzeszcze. Zakres obszaru do skanalizowania został przedstawiony na mapach (załączniki graficzny).
W ramach zakresu projektu należy:
1) Uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz pozyskać zgody właścicieli na udostepnienie i zajęcie terenu.
2) Przygotować mapę do celów projektowych.
3) Wykonać projekt przez osobę uprawnioną.
4) Zgłosić skutecznie projekty przyłączy w Starostwie.
5) Przekazać wykonane projekty Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniami bez sprzeciwu w Starostwie.
6) Wykonać wszelkie opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych wymaganych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
7) Pozyskać zgody i dokonać uzgodnień z zarządcami dróg i gestorów poszczególnych sieci.
8) Opracować informacji BIOZ.
9) Wykonać wszelkie inne dokumenty lub uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
10) Uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na budowę .
11) Brać czynny udziału w spotkaniach informacyjnych, opracowywać odpowiedzi na pytania i wynikające z nich zmiany projektu w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją projektową.
12) Wprowadzać zmiany w dokumentacji projektowej powstałe w trakcie realizacji robót, wynikających z warunków technicznych lub terenowych uniemożliwiających realizacje zadania zgodnie z projektem.
13) Pełnić w ramach realizacji zadania nadzór autorski nad robotami budowlanymi .
14) Na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania projektowe i materiałowe na każdym etapie projektowania, w tym celu Zamawiający będzie organizował spotkania i powiadamiał o ich ter-minach Wykonawcę.
15) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego.
16) Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego kompletność i poprawność wykonania dokumentacji.
17) Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych takie jak m.in. wypisy z rejestru gruntów należy przedłożyć w formie papierowej jako odrębna część, a w wersji elektronicznej za-pisać w odrębnym pliku. Dane osobowe osób fizycznych stanowią tajemnicę zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz.1781 - tekst jednolity).
18) Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy.
19) Pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.
20) Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1333 z późn. zm.), a w szczególności:
a) wyjaśniania w toku Inwestycji wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) poprzez dodatkowe in-formacje i opracowania, uszczegółowianie, nanoszenie poprawek, lub uzupełnień,
b) uzgadniania w toku Inwestycji możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, lub Inspektora nadzoru (art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane). W przypadku konieczności opracowania istotnych rozwiązań zamiennych, Strony określą w drodze odrębnej umowy przed-miot zmian, sposób ich wprowadzenia, termin realizacji oraz wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy,
c) niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji projektowej w taki sposób, aby czynności te nie powodowały przeszkód, bądź opóźnień w realizacji Inwestycji,
d) przyjazdu na teren budowy Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych na każde wezwanie Zamawiającego,
e) uczestnictwa w toku Inwestycji w komisjach, naradach, spotkaniach koordynacyjnych, odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających, odbiorze końcowym, a także udziału w próbach instalacji i rozruchach na każde wezwanie Zamawiającego,
f) Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w trakcie realizacji Inwestycji według potrzeb określanych przez Zamawiającego w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia robót budowlanych, przy czym rozpoczęcie robót może nastąpić w okresie do 36 miesięcy od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej (jednakże w ilości nie większej niż 12 nadzorów autorskich dla każdego z zadań projektowych), na każde pisemne wezwanie Zamawiającego złożone drogą elektroniczną każdorazowo potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.
g) O zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych w toku Inwestycji niezgodnie z Dokumentacją projektową, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu.
h) Każdy nadzór autorski wykonywany w toku Inwestycji realizowany będzie w dni robocze, w terminach wcześniej ustalonych, w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania od Zamawiającego.
i) W przypadku niemożności pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów Dokumentacji projektowej, Wykonawca zapewni zastępstwo przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach w celu jego prawidłowej realizacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
Cena ofertowa (C) = max 100 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa -w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są:
(a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN. (słownie: dwieście tysięcy złotych).
(b) dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

d) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek dot. zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał:
o w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej:
(a) co najmniej: 2 projekty sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 4 km, w tym co najmniej jeden z kanalizacją ciśnieniową dla której długość rurociągów tłocznych była nie mniejsza niż 2 km.
Przez 2 zamówienia rozumie się 2 niezależne umowy (zadania projektowe) dotyczą-ce realizacji usługi dla dwóch odrębnych sieci kanalizacji sanitarnej.
Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

Wykonawca spełni warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

1) Co najmniej 2 osoby na stanowisko Projektanta robót sanitarnych - tj. posiadającego uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - osoby posiadające:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub zagraniczne równoważne uprawnienia, uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane tj. ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.) lub równoważne uprawnienia w tej specjalności lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz

co najmniej jeden z ww. projektantów:
c) posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 4 km,
d) posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla której długość rurociągów tłocznych była nie mniejsza niż 2km.

Funkcje (doświadczenie) osób (projektantów) wyszczególnionych w pkt c-d można łączyć, tj. co najmniej jeden z minimum dwóch wymaganych projektantów spełniających wymagania lit. a)-b) powinien posiadać doświadczenie wskazane w lit. c) i d).

Wyżej wymienione osoby powinny być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a kopii ww. dokumentów Zamawiający może żądać od Wykonawcy realizującego zamówienie na etapie podpisywania umowy lub realizacji zamówienia, np. w związku z kontrolami zewnętrznymi itp.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2272) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1) Oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej - składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt. 2) stosuje się.
3. Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu - Wykonawca przedkłada dowody wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust.2 ustawy Pzp. (samooczyszczenie).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) wykaz usług wykonanych lub również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robota-mi budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do-świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ;
3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
4) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Określone w rozdz. V swz.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Szczegółowe kwestie dot. wadium zawiera rozdział VIII SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie Wykonawcy według załącznika nr 2, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ponosić będą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z przedmiotu udzielonego zamówienia;
8. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę umowy, w tym zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy na następujących warunkach:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy tylko w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie nie wynikające z winy Wykonawcy, w szczególności:
a) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych,
b) w przypadku wystąpienia siły wyższej (klęski żywiołowej: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu, ekstremalny upał i mróz, osuwiska ziemi; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna; epidemie),
c) działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub innych zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych usług, a zmiana jest korzystna dla Za-mawiającego,
d) przedłużenie się procedur wydawania decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych, opinii lub materiałów wyjściowych z danymi niezbędnymi do projektowania przez upoważnione organy administracji państwowej lub samorządowej, gestorów infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją i instytucji dysponujących odpowiednimi danymi niezbędnymi do projektowania.
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmian treści i warunków umowy w przypadku:
a) zmiany w dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) zmian projektu w wyniku zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c) rezygnacji z części zakresu przez Zamawiającego, wprowadzenia elementów zamiennych, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
d) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologiczno - projektowych ulepszających realizację przedmiotu umowy,
e) zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą przedmiotem umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę lub Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego lub Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany.
6. Wysokość wynagrodzenia opisanego w § 8 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, w takim wypadku cena brutto zostanie dostosowana do zmienionej stawki VAT, cena netto Umowy pozostaje bez zmian;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - (...);
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - (...).
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, (...).

Szczegółowy projekt umowy zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
Cena ofertowa (C) = max 100 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.