Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji

Przedmiot:

Remont instalacji

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Kraszewice
ul. Wieluńska 53
63-522 Kraszewice
powiat: ostrzeszowski
tel.: 62 7312038, fax: 62 7312039
urzad@kraszewice.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kraszewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 62 7312038, fa
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Kraszewice zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł netto, dotyczącej :
Remontu instalacji w budynku OSP w Kuźnicy Grabowskiej w ramach zadania: ,,Kuźnica Grabowska do remontu sali wiejskiej przystępuje i mieszkańców integruje"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku sali OSP w Kuźnicy Grabowskiej. Budynek zlokalizowany jest pod adresem Kuźnica Grabowska 89, działka ewidencyjne nr 294, miejscowość: Kuźnica Grabowska, obręb: Kuźnica Grabowska, gmina Kraszewice.
2. W zakresie zadania do wykonania są:
WODA ZIMNA - Projektuje się instalację wodną na cele bytowo gospodarcze budynku zasilaną z istniejącego przyłącza doprowadzającą wodę do pomieszczeń OSP;
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Projektuje się instalację centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego o parametrach 90/70°C;
KOTŁOWNIA NA PELET - Dobór źródła ciepła dla projektowanego zamierzenia budowlanego (kocioł zainstalowany będzie w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanym na parterze);
ROBOTY POZOSTAŁE - roboty budowlane i elektryczne zgodnie z projektem.
Szczegółowy rodzaj i zakres prac określa Projekt remontu stanowiący załącznik nr 3 oraz przedmiar stanowiący załącznik nr 4.
3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Dokument nr: I.271.15.2021

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona osobiście bądź przesłana za pośrednictwem: poczty,
kuriera na adres: Urząd Gminy Kraszewice, Ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice lub
przesłana na adres e-mail: urzad@kraszewice.pl do dnia 30.07.2021 r. r. do godz. 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. Posiadanie doświadczenia - w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu oferent wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zadanie inwestycyjne obejmujące
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie lub budowie
wewnętrznych instalacji: wodnej, centralnego ogrzewania wraz z doborem źródeł ciepła
- jako potwierdzenie należy złożyć oświadczenie nr 5 o posiadaniu doświadczenia.
2. Dysponowanie narzędziami niezbędnymi do wykonania zakresu zamówienia - jako
potwierdzenie należy złożyć oświadczenie nr 6 o posiadaniu narzędzi, wyposażenia
zakładu lub urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia publicznego.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY / OFERTY CZĘŚCIOWEJ
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. Do
oferty sporządzonej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć podpisane oświadczenia według wzorów stanowiących
Załączniki 5 i 6 do Zapytania ofertowego. Oferta powinna być sporządzona w języku
polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
Oferty przesłane pocztą, kurierem lub złożone osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Remont instalacji w budynku OSP w Kuźnicy Grabowskiej w ramach zadania: ,,Kuźnica Grabowska do remontu sali wiejskiej przystępuje i mieszkańców integruje" i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, w zamkniętej kopercie.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. Kryteria i ich znaczenie:
Kryterium: Cena brutto (Co) - waga 100%
2. Sposób oceny ofert:
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
spośród wszystkich ofert
Co = ---------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto badanej oferty
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja o wyniku postepowania zostanie wysłana do wszystkich Wykonawców, od których wpłynęły oferty.
X. PODSTAWA NIEUDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Monika Gabryś - Referent ds. inwestycji pod numerem telefonu 627312038 oraz adresem email: urzad@kraszewice.pl .

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.