Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa lampek biurkowych

Przedmiot:

Dostawa lampek biurkowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowa Informacja Skarbowa
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel.: 33 472 79 00
przetragi.kis@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 33 472 79 00
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Krajowa Informacja Skarbowa prowadzi rozpoznanie rynku na dostawę 52 sztuk
lampek biurkowych dla Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
I.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 52 sztuk lampek biurkowych dla Delegatury Krajowej
Informacji Skarbowej w Toruniu zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
Zaproszeniu, Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do
Zaproszenia oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Dokument nr: 0110-KLL2.261.58.2021.1, 1390095

Składanie ofert:
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 10:00.
3. Wymagane dokumenty można:? wysłać pocztą,
? wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf" na adres:
przetragi.kis@mf.gov.pl,
? złożyć osobiście w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej, 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Teodora Sixta 17,
UWAGA:
Wykonawca swoją ofertę przesłaną tradycyjną pocztą lub dostarczoną osobiście do siedziby
Zamawiającego może przekazać w zamkniętej kopercie opisanej zastrzeżeniem: ,,Nie otwierać
jej przed upływem terminu składania ofert". Koperta powinna być opisana zgodnie z
poniższym wzorem:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Krajowa Informacja Skarbowa
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
0110-KLL2.261.58.2021.1 - DOSTAWA lampek biurkowych dla Krajowej Informacji
Skarbowej.
NIE OTWIERAĆ PRZED 29 lipca 2021r., godz. 10:00
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia oferty lub złożenia w innym miejscu niż wskazane powyżej.
4. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem.

Miejsce i termin realizacji:
MIEJSCE DOSTAWY
Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu, Ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
TERMIN DOSTAWY
Wykonawca powinien zrealizować dostawę w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania
umowy.

Wymagania:
GWARANCJA I RĘKOJMIA
Warunki gwarancji i rękojmi zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
Wykonawca podaje ilość miesięcy gwarancji i rękojmi w Formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
KRYTERIUM WYBORU OFERT
Zamawiający złożone w terminie oferty będzie oceniał według następującego kryterium:
Cena oferty brutto- waga 100%
Sposób oceny kryterium - minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty tym wyższa
liczba punktów za to kryterium).
Cenę oferty należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli
wartość dziesiętnej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy,
jeżeli wartość dziesiętnej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych
groszy. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane
z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100
punktów (maksymalna liczba).
Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Pc =
NOCB
x 100 pkt
CBOB
Gdzie:
Pc - ilość punktów dla badanej oferty
NOCB - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ofert
CBOB - cena brutto oferty badanej
UWAGA:
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska zgodnie z przyjętymi kryteriami
największą liczbę punktów.
Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Przez cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia należy rozumieć wartość wyrażoną
w polskich złotych i groszach, którą Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić Wykonawcy za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa obejmuje wszelkie zobowiązania
Zamawiającego względem Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednio i pośrednio
(w tym należny podatek VAT) związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość oferty
brutto zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza się możliwość żądania
dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nie może być zwiększona,
przez cały okres trwania umowy.
VI.
KLAUZULE SPOŁECZNE
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje klauzul społecznych.
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3
do Zaproszenia do składania ofert.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferta musi zawierać:
? pełną nazwę Wykonawcy z adresem siedziby Wykonawcy i danymi teleadresowymi,
? cenę oferty brutto,
? zobowiązanie do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem projektu umowy, stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
IX.
DOKUMENTY
SKŁADANE
WRAZ
Z
OFERTĄ
1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie prosimy
o wypełnienie, podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
(podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis
nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczątką imienną)
i złożenie:
? Formularza oferty - załącznik nr 1 do Zaproszenia
? Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do Zaproszenia
UWAGA:
Oferta wraz ze stosownymi załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy lub podpis nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy z pieczątką imienną) zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z aktualnego
wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub poprzez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie
z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa.
Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG)
wówczas należy załączyć dokument w postaci pełnomocnictwa poświadczającego
umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty. Dołączone pełnomocnictwo musi mieć
formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
Wszystkie wskazane załączniki do Zaproszenia do składania ofert dostępne są na stronie
internetowej Zamawiającego: www.kis.gov.pl zakładka ,,Ogłoszenia - Zamówienia publiczne
poniżej 130 tys. zł".
5. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej www.kis.gov.pl, w zakładce ,,Ogłoszenia" (Zamówienia publiczne/
Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł - informację o złożonych ofertach. Po analizie
złożonych ofert Zamawiający umieści na ww. stronie również zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. W związku
z powyższym, Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism
w przedmiotowym zakresie.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym
przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawców działających w ramach spółki cywilnej
przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy spółki wraz ze wszystkimi aneksami.
6. Podpisanie umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, tj. w Krajowej
Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała. Za
zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość przesłania uzupełnionych formularzy
umowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia do Wykonawcy celem
podpisania przez uprawnione osoby.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania oraz odstąpienia
od zawarcia umowy bez podania przyczyny. W przypadku unieważnieniapostępowania oraz odstąpienia od zawarcia umowy Zamawiający nie ponosi kosztów
związanych z opracowaniem i złożeniem oferty.
X. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO
1. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została opublikowana na
stronie Krajowej Informacji Skarbowej - www.kis.gov.pl - zakładka Ogłoszenia -
Zamówienia publiczne - Profil nabywcy.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO
zawarte jest w pkt IX Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
Zaproszenia.

Kontakt:
INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDZIELA
Marek Pękala, tel. 539 145 926 w godzinach od 8.00 do 14.30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.