Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o. w Konstantynowie Łódzkim
ul. Jana Pawła II 44
95-050 Konstantynów Łódzki
powiat: pabianicki
tel. 42 211 13 19, 42 211 13 05
zampub@pkgkl.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Konstantynów Łódzki
Wadium: 6.000,00 zł
Nr telefonu: tel. 42 211 13 19, 4
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OPIS
,,Budowa wodociągów w ulicach: Leśnej i Południowej w Konstantynowie Łódzkim"
RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane
KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa wodociągów w ulicach: Leśnej i Południowej w Konstantynowie
Łódzkim".
Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:
Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej w Ul. Leśnej w Konstantynowie Łódzkim.
Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej w Ul. Południowej w Konstantynowie Łódzkim.
Zamawiający załącza do SWZ dwa kompletne dokumentacje projektowe dotyczące wyżej wymienionych
zadań(Załączniki nr: 1a i 1b do SWZ).
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji w celu odpowiedniej
oceny trudności i ryzyka w realizacji niniejszego zamówienia oraz jego właściwej wyceny.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w trzech kompletach dokumentacji projektowej dotyczącej wyżej
wymienionych zadań, które stanowią Załączniki nr: 1a i 1b do SWZ, zamieszczonych na stronie internetowej
Zamawiającego: www.pkgkl.pl/p,67,zamowienia-sektorowe.

CPV: 45100000-8, 45113000-2, 45231000-5, 45231100-6, 45231110-9

Dokument nr: 25/ZP-Z/2021

Otwarcie ofert: WARUNKI OTWARCIA OFERT:
W związku z podjęciem przez Zamawiającego działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa
COVID-19, Zamawiający odstępuje od publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13/08/2021
o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki
Spółka z o.o. Ul. Jana Pawła II nr 44, sala konferencyjna - pokój nr 28, Bud. F.

Specyfikacja:
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
WARUNKI UZYSKANIA SPECYFIKACJI I DOKUMENTÓW DODATKOWYCH:
Ze strony internetowej Zamawiającego: www.pkgkl.pl lub za opłatą 0,50 zł brutto za stronę.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Data: 13/08/2021 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10.00
Miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o., 95-050 Konstantynów Ł.
ul. Jana Pawła II nr 44, pokój nr 5 - sekretariat BOK

Miejsce i termin realizacji:
GŁÓWNE MIEJSCE ŚWIADCZENIA : Konstantynów Łódzki, ulica: Norwida, Leśna, Południowa.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 20.12.2021 r.

Wymagania:
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia (dla każdej z części) 60
miesięcznej gwarancji i rękojmi jednocześnie, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH CZĘŚCIOWYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia
podstawowego, polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju co zamówienie
podstawowe.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona zawierać
następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w niżej określonych okolicznościach:
- gdy Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
- Wykonawca nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw
chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Postanowienia ust. 2 stosuje się również do poręczeń, określonych w ust. 1 pkt 2).
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Polski Spółka Akcyjna 24 1020 3352 0000 1002 0246 1416
z dopiskiem:
,,Wadium - wodociągi ul. Leśna i Południowa"
Zaleca się aby oryginał lub kserokopia dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (przelew) załączyć do
składanej oferty. W przypadku dołączenia kserokopii dowodu wniesienia wadium (przelew) zaleca się by
była ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2) Wadium składane w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty.
3) W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wadium wniesione w innej formie niż pieniądz - dokument
wadium może być wystawiony na jednego z wykonawców (członka konsorcjum) np. na lidera
konsorcjum.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu
uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego (zaksięgowania na koncie bankowym
Zamawiającego przed terminem składania ofert).
WARUNKI UDZIAŁU
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w § 16 ust. 1
,,Regulaminu", a dotyczące:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 3 do SWZ (do ewentualnego wykorzystania).
2) posiadają wiedzę i doświadczenie, a mianowicie wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
- jedną robotą budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 150 m.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu robót
budowlanych (dla każdej z części osobno) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
przedmiotu, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 5 do SWZ (do ewentualnego
wykorzystania).
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
a mianowicie wykażą, iż dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
a w szczególności dysponują osobą Kierownika Budowy, który powinien posiadać:
- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym min. 1 rok doświadczenia na stanowisku kierownika
budowy w rozumieniu prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami budowlanymi związanymi
z obiektem budowlanym takim jak sieci wodociągowe,
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urządzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu
zamówienia (tj. w zakresie kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak
sieci wodociągowe).
Osoby, o których mowa wyżej muszą być członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001r. nr 5, poz. 42 ze zm.), z zastrzeżeniem niżej wymienionego:
uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2018r., poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831 z 6.05.2019 r.).
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień równoważnych względem
wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2016 r.,
poz. 65 ze zm.) lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są
one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę wraz z oświadczeniem, że posiadają wymagane
uprawnienia, doświadczenie i należą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzonego na przykładzie wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do SWZ (do ewentualnego wykorzystania).
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 3 do SWZ (do ewentualnego wykorzystania).
Uwaga:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - sporządzone na
przykładzie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (do ewentualnego wykorzystania).
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia:
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, na przykładzie wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SWZ (do ewentualnego wykorzystania).
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu opisanych w §16 ust. 1 ,,Regulaminu", -
sporządzone na przykładzie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (do ewentualnego wykorzystania) -
oryginał lub kopia dokumentu poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem. Oryginał oświadczenia
musi być podpisany przez Wykonawcę.
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, zakresu
wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że
zamówienia te zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone - sporządzony na przykładzie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ - ,,Wykaz robót
budowlanych" (do ewentualnego wykorzystania), zawierający co najmniej następujące informacje:
- nazwa wykonanego zamówienia,
- opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia (krótki opis prac wykonanych w ramach zamówienia
potwierdzający spełnienie postawionego warunku),
- data (dzień, miesiąc, rok) wykonania zamówienia tj. data początkowa oraz data zakończenia prac,
- wartość netto (bez VAT) wykonanego zamówienia,
- odbiorca/ miejsce wykonania zamówienia ze wskazaniem co najmniej nazwy i adresu siedziby,
- dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane należycie (należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię odpowiedniego dokumentu).
4) Oświadczenie o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy
są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę wraz z oświadczeniem, że posiadają wymagane
uprawnienia, doświadczenie i należą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzone na przykładzie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SWZ (do ewentualnego wykorzystania), zawierającego co najmniej odpowiednio:
- rola (funkcja) w zespole,
- imię i nazwisko tej osoby,
- opis uprawnień danej osoby (w tym organ wydający, data wydania, nr dokumentu, przynależność do Izby
samorządu zawodowego),
- informacje dotyczące doświadczenia zawodowego,
- informację o podstawie dysponowania daną osobą.
5) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia - sporządzone na przykładzie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (do
ewentualnego wykorzystania).
6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie
wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca
składa następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w §18 ust. 1
,,Regulaminu", - sporządzone na przykładzie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ (do ewentualnego
wykorzystania) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie przesłanki określonej w art. §18 ust. 1 pkt 2 ,,Regulaminu", wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu
poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
3) W przypadku osób fizycznych wymagane jest oświadczenie w zakresie §18 ust. 1 pkt 2 ,,Regulaminu"
sporządzone na przykładzie wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ (do ewentualnego wykorzystania).
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- oryginał lub kopia
dokumentu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert -
oryginał lub kopia dokumentu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
UWAGA: w przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w poniższym zakresie:
,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
b) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
c) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego",
- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia
dokumentu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w poniższym zakresie:
,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary" - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
8) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z §19 ust. 1d ,,Regulaminu" - sporządzone na przykładzie
wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ (do ewentualnego wykorzystania), zawierające listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w §18 ust. 3 pkt 5) ,,Regulaminu" albo informację
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z §19 ust. 1d - oryginał lub kopia (odpis) poświadczona(-y)
notarialnie. Oryginał oświadczenia w odpowiednim, przedmiotowym zakresie albo oryginał listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej musi być podpisany przez Wykonawcę.
W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane jest
złożenie oddzielnego, odpowiednio oświadczenia lub listy podmiotów. Lista podmiotów, o której mowa wyżej
musi zawierać co najmniej nazwy (firmy) oraz adresy siedzib tych podmiotów.
2.1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa wyżej polega na zasobach innych
podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1) -
7).
3. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w §18 ust. 1 pkt 5-8 Regulaminu, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego wg miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w §18 ust. 1 pkt 5-8 ,,Regulaminu", wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego wg miejsca zamieszkania tych osób - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
a) w ust. 2 pkt 2), 4), 5) i 7) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) w ust. 2 pkt 6) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego wg miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w § 18 ust. 1 pkt 4-
8 ,,Regulaminu".
3) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt
2) lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert -
oryginał lub kopia dokumentu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis punktu 3) stosuje się odpowiednio.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu. Dokument pełnomocnictwa musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w ust. 2 punkty: 1) - 7) dla każdego partnera
z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
3) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.
Uwaga:
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie
spełnia), w oparciu o oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w SWZ. Z treści załączonych do oferty
oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI: NIE DOTYCZY
PROCEDURA OTWARTA - przetarg nieograniczony/PROCEDURA OGRANICZONA - przetarg ograniczony*
* niepotrzebne skreślić
OGRANICZENIE LICZBY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA OFERT LUB DO UDZIAŁU
(przetarg ograniczony)
Przewidywana liczba wykonawców  lub przewidywana minimalna liczba  oraz, jeżeli właściwe,
maksymalna liczba 
OBIEKTYWNE KRYTERIA WYBORU OGRANICZONEJ LICZBY KANDYDATÓW: NIE DOTYCZY
KRYTERIA OCENY OFERT: CENA (NAJNIŻSZA) - 100 %
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 12/08/2021 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10.00
Zamawiający niezwłocznie zamieści na własnej stronie internetowej informację z sesji otwarcia ofert.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
Zgodnie z § 58 ust. 1 a pkt 1 i 2 ,,Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych
obowiązującego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o." na podstawie
którego prowadzone jest niniejsze postępowanie: Zamawiający ma prawo unieważnić w części lub całości
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) środki (np. pochodzące z: Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także innych
źródeł), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane,
2) nastąpiło znaczące ograniczenie przychodów Zamawiającego(np. z tytułu kryzysu ekonomicznego,
sytuacji epidemiologicznej w kraju) mające wpływ na jego płynność finansową,

Kontakt:
PUNKT KONTAKTOWY:
w sprawach dotyczących postępowania:
p. Liliana Lewandowska-Strehl - drogą elektroniczną na adres e-mail: zampub@pkgkl.pl
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia:
p. Michał Szcześniak - drogą elektroniczną na adres e-mail: m.szczesniak@pkgkl.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.